สรุป

13 มิ.ย.52 14:18 น. ผู้ชมจำนวน 21964

สรุป

            การฝึกสมาธิก็คือการฝึกให้มีสติอยู่กับตัวเสมอ  ก่อให้เกิดความบริสุทธิ์ในจิตใจ   ถ้าหากคนเราฝึกสมาธิเป็นประจำทุกวันควบคู่ไปกับการเรียน  การทำงาน  การอ่านหนังสือ  เขียนหนังสือ เล่นกีฬาแล้ว  ความสำเร็จในกิจการต่าง ๆ ที่วางไว้ ก็จะบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแน่นอน  หากขาดสมาธิทำอะไรก็สำเร็จได้ยาก การฝึกสมาธิตามวิธีการที่ได้เสนอไปแล้วนั้น  ก็ขอให้เลือกฝึกในส่วนที่ถูกกับจริตของตนเองจะได้เกิดประโยชน์กับผู้ฝึกอย่างเต็มที่ดังได้กล่าวมาแล้ว เช่น  การมีความคิดที่เป็นระบบระเบียบ  มีความสบายใจ  มีจิตใจตั้งมั่น  มีความสงบแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่าน  ละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจในงานต่าง ๆ มีสุขภาพจิตดี  เมื่อเจอปัญหาเข้ามาในชีวิตก็สามารถตั้งสติได้แล้วค่อยคิดแก้ปัญหาไม่ตกอกตกใจถึงขั้นทำร้ายตัวเองเหมือนกับข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่พบเจอบ่อย ๆ เพราะคนเหล่านั้นขาดสมาธิไม่มีการเตรียมพร้อมรับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น           เพราะฉะนั้น  สมาธิจึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน ทุกคนควรหันมาให้ความสนใจฝึกสมาธิกันมากขึ้น เพื่อความสงบร่มเย็นในชีวิตกันเถิด


หัวข้ออื่นๆ

บทนำความหมายของสมาธิประโยชน์ของการฝึกสมาธิปฏิบัติสมาธิแล้วได้อะไรวิธีเจริญสมาธิใครควรปฏิบัติสมาธิสรุป

© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.