สืบค้น 7 รายการ

บทนำ - 13 มิ.ย.52 14:08
สมาธิกับการดำรงชีวิตประจำวัน โดย พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ วัดบรมสถล(วัดดอน) สาทร กรุงเทพมหานคร บทนำ ศาสนาที่ยิ่งใหญ่ส่วนมากต่างเน้นถึงความสำคัญของสมาธิในฐานะเป็นหนทางไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งจิต การศึกษาในพระพุทธศาสนามีหลักของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา พระพุทธเจ้าได้ตรัสให้ภิกษุศึกษาปฏิบั.. อ่านต่อ..

ความหมายของสมาธิ - 13 มิ.ย.52 14:10
ความหมายของสมาธิ คำว่า “สมาธิ” ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Concentration เป็นศัพท์ที่สำคัญที่สุดในบรรดาศัพท์เฉพาะทั้งหลาย ยิ่งกว่านั้นยังเป็นศัพท์ดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงใช้มาด้วยพระองค์เอง เพราะศัพท์นี้ปรากฏในปฐมเทศนาของพระองค์ ทรงใช้ในความหมายของ “สัมมาสมาธิ” ศัพท์ว่า ”สมาธิ”.. อ่านต่อ..

ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ - 13 มิ.ย.52 14:17
ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ โดยสรุป พอจะประมวลประโยชน์ของสมาธิได้ดังนี้ ก. ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายหรืออุดมคติทางศาสนา ประโยชน์ที่เป็นความมุ่งหมายแท้จริงของสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนา คือ เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งแห่งการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุด อันได้แก่ ความหลุดพ้นจากกิเลสแล.. อ่านต่อ..

ปฏิบัติสมาธิแล้วได้อะไร - 13 มิ.ย.52 14:16
ปฏิบัติสมาธิแล้วได้อะไร ถ้ามีคนถามท่านว่า ปฏิบัติสมาธิแล้วได้อะไร? ก็สามารถตอบได้เลยว่า การฝึกสมาธิในแบบของพระพุทธศาสนา ก็คือ “การฝึกให้มีสติอยู่กับตัว” และอีกอย่างหนึ่งก็คือ “การฝึกความคิดให้มีระเบียบ” เมื่อต้องการจะคิดเรื่องไหนก็มีแต่เรื่องนั้น ไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรก อย่าง.. อ่านต่อ..

วิธีเจริญสมาธิ - 13 มิ.ย.52 14:15
วิธีเจริญสมาธิ ดังได้กล่าวแล้วว่า ผู้ฝึกสมาธิอาจใช้สมาธิเพียงขั้นต้น ที่เรียกว่า ขณิกสมาธิ เป็นการเริ่มต้นด้วยสมาธิที่ยังอ่อน ก็เหมือนคนเดินทางที่มีกำลังน้อยไม่เข้มแข็ง ทำให้มีความพร้อมในการเดินทางน้อยลง ดังนั้น จึงเกิดความนิยมที่จะฝึกอบรมเน้นหนักด้านสมาธิให้เป็นพื้นฐานไว้ก่อนไม่ม.. อ่านต่อ..

ใครควรปฏิบัติสมาธิ - 13 มิ.ย.52 14:11
ใครควรปฏิบัติสมาธิ การฝึกสมาธินั้นทำได้ทุกระดับคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เพราะฝึกแล้วจะได้รับประโยชน์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่ระดับขั้นของสมาธิก็ต้องแตกต่างกันออกไป คือ ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง ขั้นสูงสุด คนที่จะฝึกสมาธิได้ง่าย จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมสูงจงนึกถึงหลักที่พระพุทธเจ้าได้ต.. อ่านต่อ..

สรุป - 13 มิ.ย.52 14:18
สรุป การฝึกสมาธิก็คือการฝึกให้มีสติอยู่กับตัวเสมอ ก่อให้เกิดความบริสุทธิ์ในจิตใจ ถ้าหากคนเราฝึกสมาธิเป็นประจำทุกวันควบคู่ไปกับการเรียน การทำงาน การอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ เล่นกีฬาแล้ว ความสำเร็จในกิจการต่าง ๆ ที่วางไว้ ก็จะบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแน่นอน หากขาดสมาธิทำอ.. อ่านต่อ..


© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.