ระเบียบการปฎิบัติธรรมที่วัดดอน

12 ก.พ.54 18:41 น. ผู้ชมจำนวน 27260

 • ผู้เข้าอบรมต้องแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ของสำนัก ณ สำนักงานวิปัสสนาและลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่กำหนดให้โดยแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ผู้เข้าอบรมต้องไม่วิกลจริต ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติให้โทษทุกชนิด
 • ผู้เข้าอบรมต้องนำโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดฝากไว้กับเจ้าหน้าที่
 • ผู้เข้าอบรมเมื่อเข้าปฏิบัติแล้ว กรุณางดการพบปะ พูดคุย หรือติดต่อสื่อสารใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่าจะออกจากสำนัก
 • ผู้เข้าอบรมต้องปฏิบัติเต็มเวลาที่กำหนด คือโดยมีสติกำหนดรู้การเคลื่อนไหวและความเป็นไปของรูปนาม คือกายใจโดยละเอียดนับตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนและหลับไป
 • ผู้เข้าอบรมต้องแต่งกายให้สะอาด สุภาพ เรียบร้อย ด้วยชุดขาว
 • ผู้เข้าอบรมต้องดูแลรักษาความสะอาดอาคารพัก และห้องน้ำ ก่อนกลับบ้านต้องนำเครื่องนอนทุกชิ้นส่งคืนเจ้าหน้าที่
 • ผู้เข้าอบรมต้องหมั่นระวัง และรักษาศีลของตนเองให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ
 • งดรับรองญาติ-มิตร ในสถานที่ปฏิบัติธรรม เพราะจะทำให้เกิดเสียงรบกวนการปฏิบัติธรรมกับส่วนรวมได้
 • ห้ามการเคลื่อนย้าย ของใช้ที่จำเป็นที่อยู่ในเสนาสนะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
 • ห้ามออกนอกบริเวณวัด ในระหว่างการปฏิบัติธรรมโดยเด็ดขาด
 • กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของทางสำนักได้ ทางสำนักจะพิจารณาโดยการตักเตือน หรือให้ออกจากสำนักเพื่อความเป็นระเบียบ

หัวข้ออื่นๆ

ความเป็นมาของการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดดอนระเบียบการปฎิบัติธรรมที่วัดดอน

© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.