กระดานข่าววัดดอน
   
0006 : จากคุณ 31102   [58.8.44.54]   24 Jun 2009 - 21:25   [1 คำตอบ]

พระพุทธศาสนา


31. การแก้ไขปัญหาต่างๆ  ตามหลักพระพุทธศาสน

      สอนอย่างไร

1.       อ้อนวอน จะแก้ปัญหาได้

2.       บวงสรวง จะพ้นจากปัญหา

3.       คนสามารถแก้ด้วยตนเอง

4.       ปล่อยไปตามกรรม

32. การแก้ไขปัญหาต่างๆ  ให้ลุล่วงตามหลัก

     พระพุทธศาสนาเน้นในเรื่องใด

1.       พึ่งอำนาจเทวดา

2.       อาศัยปัญญาและความเพียร

3.       อาศัยความขยัน

4.       ความอดทน

33.  หลักในการดำเนินชีวิต  พระพุทธเจ้าทรงวาง

       หลักไว้อย่างไร

1.       มรรค 8

2.       บริโภคกามให้อิ่มเต็มที่

3.       ทรมานร่างกายให้หนัก

4.       ถูกทุกข้อ

34. ข้อใดไม่ใช่การพัฒนาศรัทธา

      1.   เชื่อมั่นในความดีงาม

      2.  เชื่อในกฏแห่งกรรม

      3.  เชื่อว่าต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ

      4.  เชื่อตามโบราณ

35.  พุทธศาสนายกย่องปัญญาในข้อใด

      1.  พรสวรรค์

      2.  เทพประทาน

      3.  พรแสวง

      4.  ยกย่องทุกข้อ

36. ปัญหาทางสังคมในชมพูเกิดเพราะเรื่องใด

      1.  ความยึดถือเรื่องวรรณะ

      2.  ความหลากหลายทางศาสนา

      3.  ความแตกต่างเรื่องการศึกษา

      4.  ทุกอย่างเป็นตามพรหมลิขิต

37. เมืองใดได้ชื่อว่าเป็นเมืองพระศิวะ

      1.  สาวัตถี

      2.  ตักกสิลา

      3.  กุสินารา

      4.  พาราณสี

38. ลัทธิวัตถุนิยม มีความหมายตรงกับข้อใด

      1.  การหมกหมุ่นในการฝึกโยคะ

      2.  การหมกหมุ่นใน การบำเพ็บตบ

      3.  การหมกหมุ่นในความสุขทางกาม

      4.  การหมกหมุ่นในพิธีลอยบาป

พุทธประวัติ

39.  พระสิทธัตถะใช้เวลสแสวงหาวิธีพ้นทุกข์

       เป็นเวลากี่ปี

1.       5  ปี

2.       6  ปี

3.       7  ปี

4.       4  ปี

40.  อาฬารดาบสและอุทกดาบสสอนการปฏิบัติ

       แบบใด

1.       ตบะ

2.       ทุกรกิริยา

3.       ทางสายกลาง

4.       โยคะ

41. กัดฟัน  กลั้นหายใจ  อดอาหาร เป็นการฝึก

      แบบใด

1.     ตบะ

2.       ทุกรกิริยา

3.       ทางสายกลาง

4.       โยคะ

42.  การบำเพ็ญเพียรทางจิตเรียกว่า

1.   ตบะ

2.   ทุกรกิริยา

3.       ทางสายกลาง

4.       โยคะ

43.  นายโสถิยะ   ได้ถวายสิ่งใด

       1.  หญ้าคา 8 กำ

       2.  ข้าวมธุปายาส

       3.  บาตรดิน

       4.  จีวร

44.  ตรัสรู้    สถานที่ใด

       1.  ริมแม่น้ำอโนมานที

       2.  ริมแม่น้ำคงคง

       3.  ริมแม่น้ำยมุนา

       4.  ริมแม่นำเนรัญชรา

45.  ปัญจวัคคีย์  หนีไปอยู่สถานที่ใด

       1.  ป่าสาละ

       2.  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

       3.  ริมแม่น้ำคงคา

       4.  ริมแม่น้ำเนรัญชรา


1. น.ส.สุพิชชา สายวิรุณพร ม.4/8 เลขที่ 30     [58.64.79.220]     11 Jul 2009 - 19:59

สอบย้อนหลังค่ะ

31. การแก้ไขปัญหาต่างๆ  ตามหลักพระพุทธศาสนาสอนอย่างไร

ตอบ 3.       คนสามารถแก้ด้วยตนเอง

32. การแก้ไขปัญหาต่างๆ  ให้ลุล่วงตามหลักพระพุทธศาสนาเน้นในเรื่องใด

ตอบ 2.       อาศัยปัญญาและความเพียร

33.  หลักในการดำเนินชีวิต  พระพุทธเจ้าทรงวางหลักไว้อย่างไร

ตอบ  1.       มรรค 8

34. ข้อใดไม่ใช่การพัฒนาศรัทธา

ตอบ   4.  เชื่อตามโบราณ

35.  พุทธศาสนายกย่องปัญญาในข้อใด

      ตอบ  3.  พรแสวง

36. ปัญหาทางสังคมในชมพูเกิดเพราะเรื่องใด

      ตอบ  1.  ความยึดถือเรื่องวรรณะ

      37. เมืองใดได้ชื่อว่าเป็นเมืองพระศิวะ

     ตอบ  4.  พาราณสี

38. ลัทธิวัตถุนิยม มีความหมายตรงกับข้อใด

      ตอบ  3.  การหมกหมุ่นในความสุขทางกาม

      พุทธประวัติ

39.  พระสิทธัตถะใช้เวลสแสวงหาวิธีพ้นทุกข์เป็นเวลากี่ปี

ตอบ  2.       6  ปี

40.  อาฬารดาบสและอุทกดาบสสอนการปฏิบัติแบบใด

ตอบ  4.       โยคะ

41. กัดฟัน  กลั้นหายใจ  อดอาหาร เป็นการฝึกแบบใด

ตอบ  2.       ทุกรกิริยา

42.  การบำเพ็ญเพียรทางจิตเรียกว่า

ตอบ  3.       ทางสายกลาง

43.  นายโสถิยะ   ได้ถวายสิ่งใด

       ตอบ  1.  หญ้าคา 8 กำ

      44.  ตรัสรู้    สถานที่ใด

           ตอบ  4.  ริมแม่นำเนรัญชรา

45.  ปัญจวัคคีย์  หนีไปอยู่สถานที่ใด

       ตอบ  2.  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

      


เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพด้วย
ชื่อผู้ตอบ
ย้อนกลับไปเว็บบอร์ด

© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.