กระดานข่าววัดดอน
   
0023 : จากคุณ พระอาจารย์   [58.8.53.107]   08 Dec 2009 - 15:04   [1004 คำตอบ]

เนื้อหาที่ต้องรู้ก่อนสอบ ม4


หลักประชาธิปไตยทั่วไปในพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประชาธิปไตยมาตั้งแต่เริ่มแรก ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงมอบให้พระสงฆ์เป็นใหญ่ในกิจการทั้งปวงเสียอีกลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนามีตัวอย่างดังต่อไปนี้

1. พระพุทธศาสนามีพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุด พระธรรม คือ คำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง พระวินัยคือ คำสั่งอันเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเมื่อรวมกัน เรียกว่า พระธรรมวินัย ซึ่งมีความสำคัญขนาดที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้เป็นพระศาสดาแทนพระองค์ ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานเพียงเล็กน้อย

2. มีการกำหนดลักษณะของศาสนาไว้เรียบร้อย ไม่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม ลักษณะของพระพุทธศาสนาคือสายกลาง ไม่ซ้ายสุด ไม่ขวาสุด ทางสายกลางนี้เป็นครรลอง อาจปฏิบัติค่อนข้างเคร่งครัดก็ได้ โดยใช้สิทธิในการแสวงหาอดิเรกลาภตามที่ทรงอนุญาตไว้ ในสมัยต่อมา เรียกแนวกลางๆ ของพระพุทธศาสนาว่า วิภัชชวาที คือศาสนาที่กล่าวจำแนกแจกแจง ตามความเป็นจริงบางอย่างกล่าวยืนยันโดยส่วนเดียวได้ บางอย่างกล่าวจำแนกแจกแจงเป็นกรณี ๆ ไป

3. พระพุทธศาสนา มีความเสมอภาคภายใต้พระธรรมวินัย บุคคลที่เป็นวรรณะกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทรมาแต่เดิม รวมทั้งคนวรรณะต่ำกว่านั้น เช่นพวกจัณฑาล พวกปุกกุสะคนเก็บขยะ และพวกทาส เมื่อเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแล้ว มีความเท่าเทียมกัน คือปฏิบัติตามสิกขาบทเท่ากัน และเคารพกันตามลำดับอาวุโส คือผู้อุปสมบทภายหลังเคารพผู้อุปสมบทก่อน

4. พระภิกษุในพระพุทธศาสนา มีสิทธิ เสรีภาพภายใต้พระธรรมวินัย เช่นในฐานะภิกษุเจ้าถิ่น จะมีสิทธิได้รับของแจกก่อนภิกษุอาคันตุกะ ภิกษุที่จำพรรษาอยู่ด้วยกันมีสิทธิได้รับของแจกตามลำดับพรรษา มีสิทธิรับกฐิน และได้รับอานิสงส์กฐินในการแสวงหาจีวรตลอด 4 เดือนฤดูหนาวเท่าเทียมกัน นอกจากนั้นยังมีเสรีภาพที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ จะอยู่จำพรรษาวัดใดก็ได้เลือกปฏิบัติกรรมฐานข้อใด ถือธุดงควัตรข้อใดก็ได้ทั้งสิ้นฃ

5. มีการแบ่งอำนาจ พระเถระผู้ใหญ่ทำหน้าที่บริหารปกครองหมู่คณะ การบัญญัติพระวินัย พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอง เช่นมีภิกษุผู้ทำผิดมาสอบสวนแล้วจึงทรงบัญญัติพระวินัย ส่วนการตัดสินคดีตามพระวินัยทรงบัญญัติแล้วเป็นหน้าที่ของพระวินัยธรรมซึ่งเท่ากับศาล


6. พระพุทธศาสนามีหลักเสียงข้างมาก คือ ใช้เสียงข้างมาก เป็นเกณฑ์ตัดสิน เรียกว่า วิธีเยภุยยสิกา การตัดสินโดยใช้เสียงข้างมาก ฝ่ายใดได้รับเสียงข้างมากสนับสนุน ฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะคดี


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. พระอาจารย์     [58.8.45.198]     11 Dec 2009 - 15:18

โลกธรรม คือ ธรรมดาของโลก, เรื่องของโลก, ธรรมที่ครอบงำโลก หรือธรรมที่มีประจำโลก หมายถึง ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลกและสัตว์โลกต้องเป็นไปตามธรรมนี้ หรือทุกคนในโลกนี้ย่อมถูกโลกธรรมนี้กระทบทั้งนั้น ไม่มีใครพ้นไปได้เลย ยกเว้นพระอรหันต์ผู้อยู่เหนือโลกเท่านั้น โลกธรรมมี 8 ประการแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายแรกฝ่ายที่น่าปรารถนาและพึงพอใจ (อิฏฐารมณ์) และฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาหรือไม่พึงพอใจ (อนิฏฐารมณ์) ดังตารางต่อไปนี้

มีลาภ       เสื่อมลาภ

มียศ         เสื่อมยศ

มีสุข         มีทุกข์

มีสรรเสริญ    มีนินทา


2. พระอาจารย์     [58.8.45.198]     11 Dec 2009 - 15:21

สมุทัย  ควรละ

 

กุศลวิตก 3 ความตรึกที่เป็นกุศล, ความนึกคิดที่ดีงาม
       1.
เนกขัมมวิตก (ความตรึกปลอดจากกาม, ความนึกคิดในทางเสียสละ ไม่ติดในการปรนปรือสนองความอยากของตน
       2.
อพยาบาทวิตก (ความตรึกปลอดจากพยาบาท, ความนึกคิดที่ประกอบด้วยเมตตา ไม่ขัดเคืองหรือเพ่งมองในแง่ร้าย
       3.
อวิหิงสาวิตก (ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน, ความนึกคิดที่ประกอบด้วยกรุณาไม่คิดร้ายหรือมุ่งทำลาย

 

อกุศลวิตก 3 ความตรึกที่เป็นอกุศล, ความนึกคิดที่ไม่ดี
       1.
กามวิตก (ความตรึกในทางกาม, ความนึกคิดในทางแส่หาหรือพัวพันติดข้องในสิ่งสนองความอยาก
       2.
พยาบาทวิตก (ความตรึกในทางพยาบาท, ความนึกคิดที่ประกอบด้วยความขัดเคืองเพ่งมองในแง่ร้าย
       3.
วิหิงสาวิตก (ความตรึกในทางเบียดเบียน, ความนึกคิดในทางทำลาย ทำร้ายหรือก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น

นิโรธ  (ธรรมที่ควรบรรลุ)

ปาปณิกธรรม คือ หลักของการเป็นพ่อค้า หรือคุณสมบัติของพ่อค้า หมายถึง การเป็นพ่อค้าที่ดีจะต้องมีหลักในการค้าหรือมีคุณสมบัติด้านการค้าดังต่อไปนี้

1. จักขุมา คือ ตาดี หมายถึง การรู้จักสินค้า ดูสินค้าเป็น สามารถคำนวณราคา กะทุนเก็งกำไรได้อย่างแม่นยำ เป็นต้น

2. วิธูโร คือ จัดเจนธุรกิจ หมายถึง รู้แหล่งซื้อแหล่งขาย รู้ความเคลื่อนไหวหรือความต้องการของตลาด มีความสามารถในการจัดซื้อจัดจำหน่าย รู้ใจและรู้จักเอาใจลูกค้า บริการตรงกับความต้องการของลูกค้า เป็นต้น

3. นิสสยสัมปันโน คือ มีพร้อมด้วยแหล่งทุนเป็นที่อาศัย หมายถึง ทำตัวเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจใสหมู่แหล่งทุนใหญ่ (เครดิตดี) มีความสามารถหาเงินมาลงทุนหรือดำเนินกิจการได้โดยง่าย

โภคอาทิยะ คือ เมื่อมีทรัพย์สิน ควรนำมาใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ประกอบด้วย

1.
ใช้จ่ายทรัพย์ นั้นเลี้ยงตนเอง เลี้ยงดูครอบครัว มารดาบิดา ให้เป็นสุข
2.
ใช้ทรัพย์นั้นบำรุงเลี้ยงมิตรสหาย ผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข
3.
ใช้ป้องกันภยันตรายต่าง ๆ
4.
ทำพลี คือ การสละบำรุงสงเคราะห์ 5 อย่าง ได้แก่

ก. อติถิพลี ใช้ต้อนรับแขก คนที่ไปมาหาสู่ เป็นเรื่องของการปฏิสันถาร
ข. ญาติพลี ใช้สงเคราะห์ญาติ
ค. ราชพลี ใช้บำรุงราชการด้วยการเสียภาษีอากร เป็นต้น
ง. เทวตาพลี บำรุงเทวดา คือสิ่งที่เคารพนับถือตามลัทธิความเชื่อหรือตามขนมธรรมเนียมของสังคม จ. ปุพพเปตพลี ทำบุญอุทิศให้แก่บุพการี ท่านที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณ

5.
บำรุงสมณพราหมณ์ คือ พระสงฆ์ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ผู้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง ไม่ประมาทมัวเมา ผู้ที่จะดำรงธรรมไว้ให้แก่สังคม

 


3. พระอาจารย์     [58.8.45.110]     12 Feb 2010 - 20:45

สงกรานต์ แปลว่า การย้ายที่ คือ เป็นวันที่พระอาทิตย์โครจรย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ ตามการคำนวณของผู้รู้ทางโหราศาสตร์ ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 1 คำ เดือน 5 แต่การนับวันทางจันทรคตินี้ เมื่อเทียบกับวันทางสุริยคติ ในแต่ละปีจะไม่ตรงกัน จึงถือเอาวันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันสงกรานต์ แต่เดิมเราถือเอาวันสงกรานต์ เป็นวันปีใหม่ของไทย และแม้ว่าในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปถือเอาวันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามสากลเพื่อให้สอดคล้องกับนานาอารยปนะเทศ แต่ก็ยังยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่มาจนถึงทุกวันนี้ และยังถือว่าวันที่ 15 เมษายน เป็นวันครอบครัวอีกด้วย

 

           ประเพณีวันสงกรานต์ปกติมีทั้งหมด๓วัน คือเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ถึง ๑๕ เมษายน โดยถือเอาวันที่ ๑๓ เป็นวันต้น หรือวันมหาสงกรานต์ วันที่ ๑๔ เป็นวันเนาหรือวันกลาง และวันที่ ๑๕ เป็นวันเถลิงศก หรือวันสุดท้าย แต่วันต้นวันเนาวันเถลิงศกนี้ หากนับทางจันทรคติหรือคำนวณทางโหราศาสตร์อาจจะคลาดเคลื่อนกันบ้างในแต่ละปี

 

คำว่า "สงกรานต์" มาจากภาษาสันสฤกตว่า สํ-กรานต แปลว่า ก้าวขี้น ย่างขึ้น หรือก้าวขึ้น การย้ายที่ เคลื่อนที่ คือพระอาทิตย์ย่างขึ้น สู่ราศีใหม่ หมายถึงวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตกอยู่ในวันที่ ๑๓,๑๔,๑๕ เมษายนทุกปี แต่วันสงกรานต์นั้นคือ วันที่ ๑๓ เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่ ๑๔ เป็นวันเนา วันที่ ๑๕ เป็นวันเถลิงศก

          กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ทำในเทศกาลนี้ก็มี การทำความสะอาดบ้านเรือน ทำบุญทำทาน สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และเล่นสาดน้ำกัน เป็นต้น อย่างไรก็ดี นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ประเพณีสงกรานต์ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง สำหรับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์มีดังนี้


4. พระอาจารย์     [58.8.45.110]     12 Feb 2010 - 20:48

ก่อนที่เราจะถือวันสงกรานต์เป็นปีใหม่แบบไทยนั้น สมัยโบราณ เราถือเอาวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพราะถือว่าฤดูหนาว เป็นการเริ่มต้นปี ซึ่งจะตกราวเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์ ซึ่งมีรากเหง้ามาจากการสังเกตธรรมชาติและฤดูการผลิต เป็น วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ หรือประมาณเดือนเมษายน ครั้นในปีพ.ศ. ๒๔๓๒ สมัยรัชกาลที่ ๕ ได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ ๑ เมษายน และต่อมาในปีพ.ศ. ๒๔๘๓ จอมพลป.พิบูลสงครามก็ได้ประกาศให้วันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่จนปัจจุบัน อันเป็นการนับแบบสากล อย่างไรก็ดี คนไทยในหลายภูมิภาคก็ยังยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ ซึ่งแต่เดิมแม้จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน ก็ไม่ได้ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน ดังเช่นปัจจุบัน จนเมื่อพ.ศ.๒๔๔๔ เป็นต้นมา จึงได้กำหนดเป็นวันที่ ๑๓ เมษายน ตามปฏิทินเกรกอรี่

 

นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีมอญ พม่า ลาว และชนชาติไทยเชื้อสายต่างๆอันเป็นชนส่วนน้อยในจีน อินเดีย ก็ถือว่าสงกรานต์เป็นเทศกาลฉลองวันขึ้นปีใหม่ของเขาด้วยเช่นกัน

๓.ภาคกลางเรียกวันที่ ๑๓ เมษายน ว่า “วันมหาสงกรานต์” ซึ่งวันนี้ทางการได้ประกาศให้เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” วันที่ ๑๔ เมษายน เรียก “วันเนา” และรัฐบาลสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณได้ประกาศให้เป็น “วันครอบครัว” ส่วนวันที่ ๑๕ เมษายน เรียก “วันเถลิงศก” คือวันเริ่มจุลศักราชใหม่

๔.ทางล้านนาเรียกวันที่ ๑๓ เมษายนว่า “วันสังขารล่อง” ซึ่งบางท่านให้ความหมายว่า หมายถึงอายุสิ้นไปอีกปี วันที่ ๑๔ เมษายน เรียก“วันเน่า” เป็นวันห้ามพูดจาหยาบคาย เพราะเชื่อว่าจะทำให้ปากเน่าและไม่เจริญ ส่วนวันที่ ๑๕ เมษายนเรียก “วันพญาวัน” คือวันเปลี่ยนศกใหม่

๕.ภาคใต้ เรียกวันที่๑๓ เมษายนว่า “วันเจ้าเมืองเก่า”หรือ “วันส่งเจ้าเมืองเก่า” เพราะเชื่อว่าเทวดารักษาบ้านเมืองกลับไปชุมนุมกันบนสวรรค์ ส่วนวันที่ ๑๔ เมษายน เรียกว่า “วันว่าง” คือวันที่ปราศจากเทวดาที่รักษาเมือง ดังนั้น ชาวบ้านก็จะงดงานอาชีพต่างๆ แล้วไปทำบุญที่วัด ส่วนวันที่ ๑๕ เมษายน เรียกว่า “วันรับเจ้าเมืองใหม่” คือวันรับเทวดาองค์ใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลเมืองแทนองค์เดิมที่ย้ายไปประจำเมืองอื่นแล้ว
5. เด็กศรี     [58.64.93.40]     16 Feb 2010 - 21:12

ขอบคุณค่ะพระอาจารย์ ^___________^

6. พระอาจารย์     [58.8.46.181]     11 Jul 2010 - 17:20

การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง

               ศรัทธาในกระบวนการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนานั้น  หมายถึง  ความเชื่อมั่น ความซาบซึ้ง  ด้วยความมั่นใจในเหตุผลเท่าที่ตนสามารถพิจารณาเห็นได้ โดยมีเหตุผลว่า จุดหมายหรือเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้านั้นเป็นไปได้จริงและมีคุณค่าควรที่จะไปให้ถึง ศรัทธาจึงเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำไปสู่ปัญญาหรือความรู้ ซึ่งตรงข้ามกับศรัทธาที่เป็นแบบมอบตัว มอบความไว้วางใจให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยไม่คิดหาเหตุผล ศรัทธาที่ถูกต้องเป็นสื่อนำไปสู่การพัฒนาปัญญา   แบ่งออกเป็น       4   ประการ    คือ

1.      ความเชื่อมั่นในศักยภาพในการเข้าถึงอิสรภาพที่แท้จริงของมนุษย์ ( ตถาคตโพธิสัทธา )

2.      ความเชื่อมั่นในกฎการกระทำ  ( กัมมสัทธา )

3.      ความเชื่อมั่นในผลของการกระทำ (  วิปากสัทธา )

4.      ความเชื่อมั่นว่ามนุษย์ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและผลของการกระทำนั้น                          ( กัมมัสสกตาสัทธา )

           ปัญญา  หมายถึง  ความรู้  หรือความหยั่งรู้เหตุผล  ปัญญาที่ถูกต้องในกระบวนการพัฒนามีลักษณะ  3  ประการ  คือ

1.      ความรู้จักเหตุแห่งความเสื่อมและโทษของความเสื่อม ( อปายโกศล )

2.      ความรู้จักเหตุแห่งความเจริญและประโยชน์ของความเจริญ ( อายโกศล )

3.      ความรู้จักวิธีการละเหตุแห่งความเสื่อมและวิธีการสร้างเหตุแห่งความเจริญ ( อุปายโกศล )

           จากการที่พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องดังกล่าวข้างต้น       พระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งเหตุผล หรือเป็นศาสนาแห่งปัญญา ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้สติปัญญาความคิดเห็นของตนพิจารณาอย่างเต็มที่ก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อ


7. พระอาจารย์     [58.8.46.181]     11 Jul 2010 - 17:24

หลักประชาธิปไตยทั่วไปในพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประชาธิปไตยมาตั้งแต่เริ่มแรก ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงมอบให้พระสงฆ์เป็นใหญ่ในกิจการทั้งปวงเสียอีกลักษณะ ที่เป็นประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนามีตัวอย่างดังต่อไปนี้

1. พระพุทธศาสนามีพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุด พระธรรม คือ คำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง พระวินัยคือ คำสั่งอันเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเมื่อรวมกัน เรียกว่า พระธรรมวินัย ซึ่งมีความสำคัญขนาดที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้เป็นพระศาสดาแทนพระองค์ ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานเพียงเล็กน้อย

2. มีการกำหนดลักษณะของศาสนาไว้เรียบร้อย ไม่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม ลักษณะของพระพุทธศาสนาคือสายกลาง ไม่ซ้ายสุด ไม่ขวาสุด ทางสายกลางนี้เป็นครรลอง อาจปฏิบัติค่อนข้างเคร่งครัดก็ได้ โดยใช้สิทธิในการแสวงหาอดิเรกลาภตามที่ทรงอนุญาตไว้ ในสมัยต่อมา เรียกแนวกลางๆ ของพระพุทธศาสนาว่า วิภัชชวาที คือศาสนาที่กล่าวจำแนกแจกแจง ตามความเป็นจริงบางอย่างกล่าวยืนยันโดยส่วนเดียวได้ บางอย่างกล่าวจำแนกแจกแจงเป็นกรณี ๆ ไป

3. พระพุทธศาสนา มีความเสมอภาคภายใต้พระธรรมวินัย บุคคลที่เป็นวรรณะกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทรมาแต่เดิม รวมทั้งคนวรรณะต่ำกว่านั้น เช่นพวกจัณฑาล พวกปุกกุสะคนเก็บขยะ และพวกทาส เมื่อเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแล้ว มีความเท่าเทียมกัน คือปฏิบัติตามสิกขาบทเท่ากัน และเคารพกันตามลำดับอาวุโส คือผู้อุปสมบทภายหลังเคารพผู้อุปสมบทก่อน

4. พระภิกษุในพระพุทธศาสนา มีสิทธิ เสรีภาพภายใต้พระธรรมวินัย เช่นในฐานะภิกษุเจ้าถิ่น จะมีสิทธิได้รับของแจกก่อนภิกษุอาคันตุกะ ภิกษุที่จำพรรษาอยู่ด้วยกันมีสิทธิได้รับของแจกตามลำดับพรรษา มีสิทธิรับกฐิน และได้รับอานิสงส์กฐินในการแสวงหาจีวรตลอด 4 เดือนฤดูหนาวเท่าเทียมกัน นอกจากนั้นยังมีเสรีภาพที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ จะอยู่จำพรรษาวัดใดก็ได้เลือกปฏิบัติกรรมฐานข้อใด ถือธุดงควัตรข้อใดก็ได้ทั้งสิ้นฃ

5. มีการแบ่งอำนาจ พระเถระผู้ใหญ่ทำหน้าที่บริหารปกครองหมู่คณะ การบัญญัติพระวินัย พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอง เช่นมีภิกษุผู้ทำผิดมาสอบสวนแล้วจึงทรงบัญญัติพระวินัย ส่วนการตัดสินคดีตามพระวินัยทรงบัญญัติแล้วเป็นหน้าที่ของพระวินัยธรรมซึ่งเท่ากับศาล


6. พระพุทธศาสนามีหลักเสียงข้างมาก คือ ใช้เสียงข้างมาก เป็นเกณฑ์ตัดสิน เรียกว่า วิธีเยภุยยสิกา การตัดสินโดยใช้เสียงข้างมาก ฝ่ายใดได้รับเสียงข้างมากสนับสนุน ฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะคดี

 

สันโดษคืออะไร ?
 สันโดษ มาจากภาษาบาลีว่า สันโตสะ สัน แปลว่า ตน โตสะ แปลว่า ยินดี สันโดษจึงแปลว่ายินดี ชอบใจ พอใจ อิ่มใจ จุใจ สุขใจ กับของของตน ความหมายโดยย่อคือให้รู้จักพอ รู้จักประมาณ
 เรื่องสันโดษนี้ เป็นเรื่องหนึ่งที่มีผู้เข้าใจผิดกันมาก เข้าใจกันว่าสันโดษทำให้ยากจนบ้างละ เข้าใจว่าสันโดษทำให้เกียจคร้านบ้างละ เข้าใจว่าสันโดษขัดขวางความเจริญบ้างละ ขอให้เรามาพิจารณากันต่อไปว่า ความเข้าใจของคนทั้งหลายนั่นเป็นจริงหรือไม่ ลักษณะสันโดษที่แท้จริงเป็นอย่างไร มีคุณหรือโทษ

ลักษณะของความสันโดษ
 ความยินดี ความสุขใจ ความพอใจ ดังได้กล่าวมาแล้วนั้น ที่จัดว่าเป็นสันโดษ ต้องมีลักษณะ ๓ อย่างดังต่อไปนี้ คือ
 ๑.สเกนสันโดษ ยินดีตามมี
 ๒.สันเตนสันโดษ ยินดีตามได้
 ๓.สเมนสันโดษ ยินดีตามควร

 ยินดีตามมี หมายถึง ยินดีกับของที่ตนมีอยู่แล้ว พอใจกับของของตนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเรา ลูกเมียของเรา งานของเรา ประเทศชาติของเรา ถึงจะมีข้อบกพร่องอย่างไร ก็ค่อยๆ แก้ไขกันไปให้ดีขึ้น แต่ไม่คิดไขว่คว้าแย่งชิงเอาของคนอื่นเขามา
 ช่างซ่อมรองเท้าริมถนนมีความพอใจในงานของตน ตั้งใจทำงานด้วยความขยันขันแข็ง รอบคอบ ละเอียดลออ เป็นที่ติดใจของลูกค้า สามารถเก็บหอมรอมริบทีละเล็กละน้อย จนตั้งตัวไ ได้กิจการขยายใหญ่โตก็มีตัวอย่างให้เห็น
 บุคคลเมื่อพอใจในสิ่งใด เขาย่อมก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งในสิ่งนั้น ความพอใจจะเป็นพลังหนุนให้เกิดความพยายาม ส่วนความไม่พอใจจะทำให้คนเหนื่อยหน่าย ระอิดระอา
 สันโดษ ข้อนี้จะเป็นเครื่องกำจัดความเกียจคร้านเบื่อหน่าย และโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน
 ยินดีตามได้ หมายถึง ยินดีกับของส่วนที่ตนได้มา คือ เมื่อแสวงหาประโยชน์อันใดแล้ว มันได้เท่าไรก็พอใจเท่านั้น มันอาจจะได้ไม่ถึงเป้า ประณีตสวยงามไม่ถึงเป้า ก็พอใจ ยินดีเพียงแค่นั้น ไม่ถึงกับกระวนกระวาย เป็นทุกข์ เพราะได้ไม่สมอยาก ไม่เป็นคนชนิด ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถา
 คนที่ขาดสันโดษข้อนี้ มักเป็นคนดูถูกโชควาสนาของตนเอง พยายามใส่ไฟตนเองให้มันเดือดร้อนจนได้ แทนที่จะชอบส่วนที่ไ่ด้กลับนึกเกลียดชังรำคาญใจ แล้วเอาความชอบใจไปฝากไว้กับส่วนที่ตัวไม่ได้
 คนทอดแหหาปลาที่ขาดสันโดษข้อนี้ มักจะคิดเสมอว่า ปลาตัวที่หลุดมือลงน้ำตัวโตกว่าตัวที่จับได้ เกลียดปลาตัวที่จับได้ แต่พอใจตัวที่หลุดมือ ผลที่สุดก็ต้องกินปลาตัวที่เกลียด แล้วเฝ้าทุกข์ใจ เสียดายปลาตัวที่ปลุดมือ คนประเภทนี้ ไม่มีหวังได้กินปลาอร่อยๆ จนตาย เพราะคิดว่า ตัวที่อร่อยที่สุดคือตัวที่จับไม่ได้
 ยินดีตามควร หมายถึง ยินดีกับของที่สมควรกับตนเท่านั้น สิ่งใดที่มีอยู่ หรือที่จะได้ต่อไป หากเห็นว่าไม่ควรกับเรา ก็ไม่ยินดี ไม่ยอมรับเอาไว้

 การพิจารณาสิ่งต่างๆ ว่าควรกับเราหรือไม่นั้น ให้พิจารณาหลัก ๓ ประการ ดังนี้
 ๑.ยถาลาภะ ควรแก่ฐานะ
 ๒.ยถาพละ ควรแก่สมรรถภาพ
 ๓.ยถาสรุปะ ควรแก่ศีลธรรม

 ควรแก่ฐานะ คือให้พิจารณาว่าเรามีฐานะเป็นอะไร นักบวช ชาวบ้าน ผู้ใหญ่ ผู้น้อย ครู นักเรียน นายพัน นายร้อย นายสิบ อธิบดี เสมียน ฯลฯ และก็แสวงหาหรือยอมรับแต่ของที่ควรกับฐานะของตนไม่เป็นคนใฝ่สูงเกินศักดิ์ เช่น เป็นเสมียนก็ยินดีกับเก้าอี้ไม้ธรรมดา ไม่ใช่ไขว่คว้าอยากได้เก้าอี้บุนวมของอธิบดี เป็นพระมีคนจะถวายผู้หญิงไว้คอยรับใช้ปูที่หลับที่นอน ก็ต้องรู้ว่าไม่เหมาะกับฐานะของตนจึงไม่รับ
 ควรแก่สมรรถภาพ คือ คนเรามีกำลังความสามารถไม่เท่ากัน ทั้งกำลังกาย กำลังความคิด กำลังใจ กำลังความดี ก็ให้รู้กำลังความสามารถของตนเอง และแสวงหาหรือยอมรับเฉพาะของที่ควรแก่สมรรถภาพของตนเองเท่านั้น ไม่เป็นคนตีราคาตัวเองผิด คิดเอาง่ายๆ ตื้นๆ ว่าเขาเป็นอะไร ตัวก็จะเป็นได้อย่างเขาทุกอย่าง เข้าทำนอง “เห็นเขานั่งคานหาม เอามือประสานกัน”
ความสามารถเป็นได้แค่รัฐมนตรี ก็ไม่ดิ้นรนไปเป็นนายก หรือความสามารถแค่เป็นคนใช้ก็อย่าริเป็นคุณนาย
 ควรแก่ศีลธรรม คือ ของใดก็ตามที่ควรกับฐานะของเรา ควรแก่ความสามารถของเรา แต่ถ้าไปยินดีกับของนั้นแล้ว จะทำให้เราผิดศีลธรรม เสียชื่อเสียง เสียเกียรติยศ เสียศักดิ์ศรี ก็ไม่ควรยินดีกับของสิ่งนั้น เช่น ของที่ลักปล้นฉ้อโกงเขามา ของที่เป็นสินจ้างในทางที่ผิด ไม่เป็นคนลุแก่อำนาจความมักได้


8. Hi_Pooh31@hotmail.com     [119.31.121.69]     01 Aug 2010 - 14:27

ดีดี ชาวโลก เราอย่างจะบอกว่าเราเรียนพระพุทธไม่เข้าจัยเลย


9. Merziuzi     [5.188.211.24]     21 Feb 2021 - 20:34

pmAnR8 https://writemyessayforme.web.fc2.com#write

10. Frederic     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 16:38

Whereabouts are you from? cialis 20 gram "It was a group of about 12 people at someone's house and we were all just celebrating," Anna recalled. "Somebody had it and, and you know, it was a pretty electronic music kind of crowd."

11. Shelton     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 16:38

Do you play any instruments? arcoxia wikipedia Smith was intercepted by Prince Amukamara, Stevie Brown and Justin Tuck in a span of 12 passes. The third occurred as a rookie mistake for Smith as he never saw Tuck drop into coverage on tight end Jeff Cumberland.

12. Derick     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 16:38

Where's the postbox? citalopram 10mg weight gain Our Classified websites (Photos, Motors, Jobs and Property Today) use cookies to ensure you get the correct local newspaper branding and content when you visit them. These cookies store no personally identifiable information.

13. Benjamin     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 16:38

A few months topical clotrimazole pregnancy The National Union of Journalists condemned the move andcalled again for the licence fee to be renegotiatied "especiallygiven what has since emerged about the close relationshipbetween the government and Rupert Murdoch at the time the dealwas done."

14. Rupert     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 16:38

How much is a Second Class stamp? wellbutrin and prozac together reviews It's understandable. The prospect of a government shutdownor, worse, default on the federal debt, rekindles memories of 2011 when Washington's infighting prompted the loss of theUnited States' triple-A credit rating and was a primary driverbehind the stock market's last full-on correction.

15. Felix     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 16:43

Wonderfull great site pilula anticoncepcional yasmin efeitos colaterais - Buy one for a very short term. What if you are already in grad school and don't have a 529 plan? If you live in a state like Pennsylvania or New York, which offer generous state tax deductions for contributions, you can put the money in a 529, collect the deduction and then turn around and spend it almost immediately on your next tuition bill. Some states require a one-year holding period, some don't. Go to SavingForCollege.com to find the rules in your state.

16. Daniel     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 16:43

Will I get paid for overtime? orlistate 120 mg neo quimica preo Indiaโ€™s prime minister is determined not to cancel talks planned with his Pakistani counterpart this weekend, in the face of calls by the nationalist opposition following the latest bloodshed in the disputed Indian state of Jammu and Kashmir.

17. Shirley     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 16:43

Free medical insurance effets secondaires allopurinol chien Along with an improving economy, those steps helped U.S. budget deficits fall from 8.7 percent of GDP in the 2011 fiscal year to an anticipated 3.9 percent of GDP for the fiscal year that ended on September 30.

18. Gabrielle     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 16:43

Three years allegra pastillas precio colombia She remains happy with the billboard company, which chargedthe city for 11 of the signs, and threw in three free ones as anincentive. Winfrey said that after the mistake, "they threw intwo more freebies," which she said would increase the number ofbillboards, with the correct information, to 16 in the city.

19. Clair     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 16:43

I'm not sure can you give benadryl and amoxicillin together White House spokesman Jay Carney said in a statement late onTuesday that Obama welcomed a debate on safeguarding privacy,but opposed Amash's amendment, saying it would "hastilydismantle one of our intelligence community's counterterrorismtools."

20. Barrett     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 16:49

Could I make an appointment to see ? cost of finasteride in india From hands-on reviews, it looks like most of the skeptics have been proved wrong though, as the fingerprint scanner does its job of unlocking the phone and is not too awkward to hit when you're holding the One Max in one hand.

21. Dominique     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 16:49

Insufficient funds albuterol sulfate tablets for dogs But we all know itโ€™s from globalization, of course. The G-word. That was explained well in โ€œThe Plutocratsโ€. But the Scandanavian minister you quoted was given a free ride, unquestioned, last week. A free add for the wealthy classes incessant propaganda about globalization being so wonderful for everybody.

22. Antione     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 16:49

Stolen credit card finalo finasteride Elisabeth Moss has already been nominated for three Emmy Awards, and she can now add two more with a Best Lead Actress nod for her role in "Mad Men" as well as a nod for the Sundance miniseries "Top of the Lake."

23. Kidrock     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 16:49

I study here onde encontrar minoxidil kirkland Kidd is expected to lose his driverรƒยขร‚ย€ร‚ย™s license for 90 days, but could be eligible for a conditioned license. But still: He walks into the courtroom on Tuesday because he was one of the lucky ones, one of those who walked away from a wrecked car in one piece. Single car accident, close to his Water Mill home. The only victims were the car and the tree. It could have been so much worse.

24. Moses     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 16:49

Insert your card qual generico diovan hct House Speaker John Boehner continues to mention it in his statements to the press, including on Wednesday. "Instead of making it easier for people to get health insurance, it is going to be lot tougher," Boehner he said on the House floor. "What a train wreck."

25. Jules     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 16:55

I can't get a dialling tone is it bad to take ibuprofen every day โ€œThe wet spring made seasonal lines difficult to shift, which has undoubtedly led to some pent-up demand,โ€ said Mr Williams. โ€œThe damp weather over the past few weeks has coincided with the launch of autumn/winter lines, making these wares more popular than might have been expected.โ€

26. Cornell     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 16:55

What do you like doing in your spare time? ciprofibrato para que sirve este medicamento In the latest incident, the soldier, named as Sergeant Gabriel Kobi, 20, was struck by gunfire at a checkpoint near the Tomb of Patriarchs, one of the holiest sites in Judaism but also revered by Muslims, as thousands of Jewish worshippers gathered for religious holiday of Sukkot.

27. Goodboy     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 16:55

I like watching TV flomax increased libido Dombrovskis said he was confident that a majority of Latvians would be behind the euro by the time it enters into circulation, saying that the government was currently conducting a massive information campaign to explain both the reasons behind the move and the practicalities of it.

28. Miles     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 16:55

I do some voluntary work tretinoin hydroquinone maxi peel 2 review Yes there are a number of options available, you can set your browser either to reject all cookies, to allow only "trusted" sites to set them, or to only accept them from the site you are currently on.

29. Gerry     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 16:55

I do some voluntary work obat cialis "Shuanghui International and Smithfield have a long and consistent track record of providing customers around the world with high-quality food, and we look forward to moving ahead together as one company."

30. Fredric     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 17:00

We've got a joint account plavix 75 mg image The book was in production for several months before Deen was thrust into the news for her past racist remarks, and the company said despite the controversy they are going ahead with plans to illustrate her story.

31. Clement     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 17:00

What's the current interest rate for personal loans? voltaren resinat dosierung erwachsene Tunisia's budget deficit should narrow to 6.5 percent nextyear from 7.4 percent of GDP expected in 2013, as theIslamist-led government seeks to impose strict new fiscalmeasures, Finance Minister Elyess Fakhfakh said.

32. Alphonse     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 17:00

Best Site Good Work ciprobay 500 ingredients In Idaho, a closely watched bench trial in which the FederalTrade Commission seeks to block a hospital chain from buying aphysicians group entered a seventh day. Early on Tuesday, FTClawyers asked for a stay but U.S. District Judge B. Lynn Winmillhad not ruled on the request by midday, a clerk said.

33. Monty     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 17:00

I'm doing an internship trazodone hydrochloride savings Mini fridges โ€“ a necessity in many college dorms rooms โ€“ start at close to $65 at big box stores such as Target and Walmart. A microwave to cook frozen meals or reheat leftovers from the dining hall will run students roughly $45. Sheets, pillows and a comforter can easily add up to another $75. And those are just the essentials.

34. Bradly     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 17:00

Very Good Site klaricid 250 mg syrup The Israeli leader has authorized the release of 104 Palestinian prisoners รƒยขร‚ย€ร‚ย” including convicted murderers รƒยขร‚ย€ร‚ย” contingent on progress in the negotiations. On the other side, Palestinian Authority President Mahmoud Abbas has agreed . . . to talk.

35. Houston     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 17:06

Is this a temporary or permanent position? tablet dapoxetine Apple CEO Tim Cook - who has presided over a 20 percent dropin the California-based company's share price so far in 2013 -blamed the shortfall partly on the economy and said he remainedbullish on China.

36. Everette     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 17:06

I read a lot buy ditropan cheap baikal-pharmacy.com The National Beef Packing Company, based in Liberal, Kans., was the only supplier subject to the recall. ร‚ย The company recalled approximately 20,000 pounds of raw beef last month over the same E. coli concerns.

37. Boris     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 17:06

I'd like to open an account getting off citalopram 20mg โ€œLilly pulled a horseshoe from a pile of junk/ Said 'Iโ€™m gonna keep this good luck piece of iron inside my trunk/ The boy just whispered 'OKโ€™ and grabbed his old black dog/ As we piled on in and cut out through late November fogโ€.

38. Leonardo     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 17:06

I like watching football prilosec dosage for pediatrics "The FDA takes very seriously its responsibility to protect confidential and trade-secret information received from companies we regulate," an FDA spokeswoman said. "The agency has processes in place to ensure that sensitive information is appropriately removed."

39. Alfred     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 17:06

I'm retired dutasteride 0.5 mg side effects The president of the San Francisco Fed. John Williams, told reporters last month that 6.5 percent is a "reasonable" level at which to consider raising rates, given that it can take months before a change in monetary policy affects the economy.

40. Marion     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 17:12

How much were you paid in your last job? maxalto febo chaise longue price With the sign for the ladiesโ€™ tagged โ€œfishwivesโ€ and the pictures on the wall depicting the fine art of herring-gutting being practised by beefy women in voluminous skirts, it would be remiss of any but the fish-loathing visitor to leave Craster without a packet of kippers. And so, after quenching our drouth, we hop across the road to L Robson & Sons, with its shop among the sheds where the villageโ€™s kippers are smoked. Thus armed, we hit the coastal path again, feeling most jolly.

41. Darrell     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 17:12

Would you like to leave a message? lariam tabletten kosten Most employees of the Environmental Protection Agency are currently furloughed, which means programs related to air quality, safe drinking water and public health are paused, the letter from consumer groups notes.

42. James     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 17:12

Where do you come from? terbinafine cream in hindi โ€œYou want to get your best team out and you have to be smart. It can be a long slog at times and you have to keep the players as fresh and mentally alert as you can. It is a challenge.โ€

43. Angelo     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 17:12

Is this a temporary or permanent position? cialis 5 mg nedir fiyat "I think our last conversation was about just normal things, school fees, something like that, I can't remember. I don't know exactly what happened but it looks to me that they were gunned down ... they were just shot."

44. Sandy     [5.188.211.21]     23 Feb 2021 - 17:12

I study here cialis prix maroc Dr Christopher Allen, the Chair of the British Dental Association's Dental Public Health Committee, said: รƒยขร‚ย€ร‚ยœThis report highlights a welcome improvement to the overall oral health of five-year-old children across England, but it also reminds us of the deep chasm that exists between those with the best and worst oral health.

45. Ivory     [5.188.211.16]     23 Feb 2021 - 18:58

Where did you go to university? amoxicillin with potassium clavulanate The 22-year-old right-hander was one out away from a no-hitter in his last start of the regular season, losing it on an infield hit by Washingtonโ€™s Ryan Zimmerman. Wacha ignored a crowd chanting his name in Game 4 of the division series at Pittsburgh, holding the Pirates hitless for 7 1-3 innings to bring the series back home.

46. Jonathan     [5.188.211.16]     23 Feb 2021 - 18:58

Will I get travelling expenses? klaricid 250 mg syrup "The thing that really should be jarring about that is that he has three scars. And now, in the present, he's got like 30 scars on his body. So it's an important part of the story. (And) the three tattoos he has, they all mean something."

47. Adrian     [5.188.211.16]     23 Feb 2021 - 18:58

Cool site goodluck :) ethinylestradiol/drospirenone 0.02/3 mg mylan NEW ORLEANS, Oct 5 (Reuters) - Tropical Storm Karen weakenedto a depression as it hovered off the Louisiana coast onSaturday after earlier fears it would reach hurricane strengthprompted the evacuation of some coastal areas and disrupted U.S.energy output in the Gulf of Mexico.

48. Unlove     [5.188.211.16]     23 Feb 2021 - 18:58

Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account? albuterol sulfate tablets for dogs Earlier on Monday, competing spending measures flew back andforth between the Republican-controlled House of Representativesand Democratic-led Senate with increasing rapidity and withoutany sign of compromise.

49. Kenneth     [5.188.211.16]     23 Feb 2021 - 18:58

Would you like a receipt? augmentin 875 with food LIHUE รƒยขร‚ย€ร‚ย” The รƒยขร‚ย€ร‚ยœleast culpableรƒยขร‚ย€ร‚ย and only non-violent of four co-defendants involved in a Koloa Chevron robbery was granted a deferred acceptance of his plea with a stayed jail sentence as an incentive to perform well on felony probation.

50. Sherwood     [5.188.211.16]     23 Feb 2021 - 19:05

Will I get paid for overtime? doxycycline and lactic In a rare interview, the British mother of U.S. soldier Bradley Manning has urged her son not to give up hope, even as he faces up to 136 years in prison for disclosing hundreds of thousands of secret U.S. documents.


ขออภัย เนื่องจากกระทู้นี้มีผู้ร่วมตอบกระทู้ เกินกว่า 1,000 กระทู้แล้ว

จึงขอปิด! งดการตอบกระทู้ต่อไป เนื่องจากจะทำให้ระบบโดยรวมช้าลง

หากเห็นว่ากระทู้นี้มีประโยชน์ ขอให้ท่านเปิดกระทู้ใหม่แทน

จากใจ Webmasterย้อนกลับไปเว็บบอร์ด

© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.