กระดานข่าววัดดอน
   
0017 : จากคุณ ม.4   [58.8.47.136]   01 Jul 2009 - 18:34   [41 คำตอบ]

งานม4/81. น.ส.อรอนงค์ เลิศมสมผล เลขที่ 23     [58.8.186.8]     03 Jul 2009 - 19:57

 

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง     พาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่   เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบสามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ   ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ    สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง    เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ   ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ    ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม   สีประจำคือ    เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   กรรมกรรม.สีประจำวรรณคือ  ไม่มีสีประจำ

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่        ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ       ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่       ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ     เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ        จันทาล.

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง      ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่    งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวดื้อ


2. นส.รัชนก ฉันทบรรเลิศ ม.4/8 เลขที่10     [61.90.21.35]     03 Jul 2009 - 20:27

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ เมือง

ตอบ เมืองตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่

ตอบ แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า

ตอบ  การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ

ตอบ สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ

ตอบ ระบอบทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ

ตอบ ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ

ตอบ สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง

ตอบ มืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบท

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ

ตอบ เมืองราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ พาณิชกรรม เกษตรกรรม สีประจำคือ เหลือง

 

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ กรรมกร สีประจำวรรณคือ สีเขียว  สีดำ เป็นสีอะไรก็ได้เนื่องจากไม่มีสีประจำวรรณะ

 

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่ติดต่อกับเทวะ และทำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา     สีประจำวรรณะคือ สีขาว

 

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ เป็นนักรบทำสงคราม และปกครองบ้านเมือง สีประจำวรรณคือ สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ

ตอบ  จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง

ตอบ ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรมหรือได้รับความสำเร็จได้ เป็นคำเรียกคนที่มีกิเลสเบาบางซึ่งอาจบรรลุธรรมได้เมื่อได้ฟังธรรมบ่อยๆ เหมือนดอกบัวที่อยู่ในน้ำ เมื่อได้รับแสงอาทิตย์หลายวันเข้าก็จะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาบานได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.

ตอบ  งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่

ตอบ ทิฏิมานะ


3. นส. จิตตา สรรพวัฒน์ ม.4/8 เลขที่ 22     [125.24.101.75]     03 Jul 2009 - 20:58

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง

...........................พาราณสี..............................................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่

................แม่น้ำคงคา......................................................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า

..............................สามัคคีธรรม.....................................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ

..................ราชาธิปไตย...................................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ

....................สามัคคีธรรม................................................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ

...............................ราชาธิปไตย.......................................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ

...........................ราชาธิปไตย............................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง................หัวเมืองชั้นนอก..............................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ................ราชคฤห์..................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ..........พ่อค้า.............................สีประจำคือ......เหลือง............

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ.................กรรมกรผู้ใช้แรงงาน.............สีประจำวรรณคือ.....ไม่มีสี……

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่.....ติดต่อกับเทวะและกระทำพิธีกรรมทางศาสนา...............

สีประจำวรรณะคือ.............ขาว..........................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่......นักรบ....นักปกครอง....................สีประจำวรรณคือ.......แดง........

14.  คนไร้วรรณะคือ.......จัณฑาล............................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า.......   เวไนยสัตว์  หมายถึงผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรมหรือได้รับความสำเร็จได้ เป็นคำเรียกคนที่มีกิเลสเบาบางซึ่งอาจบรรลุธรรมได้เมื่อได้ฟังธรรมบ่อยๆ เหมือนดอกบัวที่อยู่ในน้ำ เมื่อได้รับแสงอาทิตย์หลายวันเข้าก็จะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาบานได้…..

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.........งมงาย..............................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .........หัวดื้อ......................


4. น.ส.สุเมยี ฤทธิ์นำศุข ม.4/8 เลขที่ 34     [58.8.196.58]     03 Jul 2009 - 23:04

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง พาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่าสามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครองระบอบสามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครองระบอบราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึงเมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม  

 สีประจำคือ  เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ กรรมกรรม.

สีประจำวรรณคือ  ไม่มีสีประจำ

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่ ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท  

สีประจำวรรณะคือ  ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่       ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม 

สีประจำวรรณคือ     เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     จันฑาล.

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่  งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวดื้อ


5. นุชสรา ทองผา ม.4/8 เลขที่ 17     [125.24.111.213]     03 Jul 2009 - 23:30

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ  เมืองพาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  แม่น้ำคงคา 

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย

5.  อปริหานิยธรรม  ใช้กับการปกครองระบอบ  สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ  สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง  ส่วนที่เป็นหัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ  ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  ค้าขาย  สีประจำคือ เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  กรรมกร  สีประจำวรรณคือ ไม่มีสี

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  ติดต่อกับพระเจ้า  สีประจำวรรณะคือ ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  ปกครองบ้านเมือง  สีประจำวรรณคือ  แดง

14.  คนไร้วรรณะคือ  จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่  หัวอ่อน เชื่อคนง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  หัวแข็ง


6. พิชญา ปึงศิริเจริญ ม.4/8 เลขที่ 20     [125.24.111.213]     03 Jul 2009 - 23:31

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ  เมืองพาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  แม่น้ำคงคา  (ปล.ดูแล้วโสโครก มากกกก!!!)

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย

5.  อปริหานิยธรรม  ใช้กับการปกครองระบอบ  สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ  สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง  ส่วนที่เป็นหัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ  ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  ค้าขาย ทำนา  สีประจำคือ เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  กรรมกร (คนใช้ ,ทาส)  สีประจำวรรณคือ ไม่มีสี

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  ติดต่อกับพระเจ้า  สีประจำวรรณะคือ ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  ปกครองบ้านเมือง (ดูแลชาวเมือง ?)  สีประจำวรรณคือ  แดง

14.  คนไร้วรรณะคือ  จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่  หัวอ่อน เชื่อคนง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  หัวแข็ง ไม่เชื่ออะไรสักอย่าง


7. ด.ญ.บุปผชาติ แซ่แต้ ม.4/8 เลขที่ 4     [58.9.73.3]     04 Jul 2009 - 00:16

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ  เมืองพาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  แม่น้ำคงคา 

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย

5.  อปริหานิยธรรม  ใช้กับการปกครองระบอบ  สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ  ราชาธิปไตย

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง  หัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ  ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  พ่อค้า  สีประจำคือ สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  กรรมกร  สีประจำวรรณคือ สีอะไรก็ได้ ยกเว้น สีขาว สีแดง สีเหลือง

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  ศึกษาคัมภีร์ ติดต่อเทวะและประกิบพิธีกรรม สีประจำวรรณะคือ สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  ปกครองบ้านเมือง ทำสงคราม  สีประจำวรรณคือ  สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ  จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่  งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  หัวดื้อ


8. ญาณิศา เลขที่ 13 ม.4/8     [125.25.110.212]     04 Jul 2009 - 13:43

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ 

 เมืองพาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ 

แม่น้ำคงคา 

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า 

สามัคคีธรรม

 

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ 

ราชาธิปไตย

5.  อปริหานิยธรรม  ใช้กับการปกครองระบอบ 

สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครองระบอบ 

ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ 

ราชาธิปไตย

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง 

หัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ 

ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  พ่อค้า 

สีประจำคือ สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  กรรมกร 

สีประจำวรรณคือ สีอะไรก็ได้ ยกเว้น สีขาว สีแดง สีเหลือง

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  ศึกษาคัมภีร์ ติดต่อเทวะและประกิบพิธีกรรม 

สีประจำวรรณะคือ สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  ปกครองบ้านเมือง ทำสงคราม 

สีประจำวรรณคือ  สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ 

จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์ หมายถึง 

ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ 

งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ 

หัวดื้อ ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ


9. วันทิพย์ ไพบูลย์พิชยะกูล ชั้น 4/8 เลขที่ 9     [125.25.145.90]     04 Jul 2009 - 13:55

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ เมืองพาราณสี 2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา 3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม 4. แคว้นโกศล ปกครองระบอบ ราชาธิปไตย 5. อปริหานิยธรรม ใช้กับการปกครองระบอบ สามัคคีธรรม 6. ทศพิธราชธรรม ใช้กับการปกครองระบอบ ราชาธิปไตย 7. แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม 8. ปัจจันตชนบท หมายถึง ส่วนที่เป็นหัวเมืองชั้นนอก 9. เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์ 10. วรรณะแพศย์ ทำอาชีพ ค้าขาย(พ่อค้า) สีประจำคือ สีเหลือง 11. วรรณะศูทร ทำอาชีพ กรรมกร สีประจำวรรณคือ สีอะไรก็ได้ เพราะไม่มีสีประจำวรรณะ 12. วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์ ติดต่อเทวะและประกิบพิธีกรรม สีประจำวรรณะคือ ขาว 13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ ปกครองบ้านเมือง สีประจำวรรณคือ แดง 14. คนไร้วรรณะคือ จัณฑาล 15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า เวไนยสัตว์ หมายถึง ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้พอที่จะสั่งสอนได้ 16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ หัวอ่อน เชื่อคนง่าย 17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวแข็ง

10. วันทิพย์ ไพบูลย์พิชยะกูล ชั้น 4/8 เลขที่ 9     [125.25.110.212]     04 Jul 2009 - 14:17

ส่งใหม่ค่ะ 

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ เมืองพาราณสี

2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา

3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4. แคว้นโกศล ปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5. อปริหานิยธรรม ใช้กับการปกครองระบอบ สามัคคีธรรม

6. ทศพิธราชธรรม ใช้กับการปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

7. แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม

8. ปัจจันตชนบท หมายถึง ส่วนที่เป็นหัวเมืองชั้นนอก

9. เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์ ทำอาชีพ ค้าขาย(พ่อค้า) สีประจำคือ สีเหลือง

11. วรรณะศูทร ทำอาชีพ กรรมกร สีประจำวรรณคือ สีอะไรก็ได้ เพราะไม่มีสีประจำวรรณะ

12. วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์ ติดต่อเทวะและประกิบพิธีกรรม สีประจำวรรณะคือ ขาว

13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ ปกครองบ้านเมือง สีประจำวรรณคือ แดง

14. คนไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า เวไนยสัตว์ หมายถึง ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้พอที่จะสั่งสอนได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ หัวอ่อน เชื่อคนง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวแข็ง


11. พัทธ์ธีรา ดีตระกูลการ ม.4/8 เลขที่ 3     [125.24.108.19]     04 Jul 2009 - 17:00

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ         เมืองพาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่          แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า      สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ         ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ           สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ          ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ            สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง           หัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ          ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ       ค้าขาย        สีประจำคือ        สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ     กรรมกรผู้ใช้แรงงาน   สีประจำวรรณคือ     ไม่มีสีประจำใช้สีอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำกับวรรณะอื่น 

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  ติดต่อกับเทวะและกระทำพิธีกรรมทางศาสนา

       สีประจำวรรณะคือ          สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  นักรบ  ปกครองบ้านเมือง  สีประจำวรรณคือ   สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ   จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่         เชื่อคนง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่     หัวดื้อ

12. ศุภานัน มหานุกุลวงศ์ชัย ม.4/8 เลขที่ 11     [61.90.77.244]     04 Jul 2009 - 19:15

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ เมืองพาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  แม่น้ำคงคา 

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย

5.  อปริหานิยธรรม  ใช้กับการปกครองระบอบ  สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย

7.  แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ  ราชาธิปไตย

8.  ปัจจันตชนบท  หมายถึง  หัวเมืองชั้นนอก

9.  เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ  ราชคฤห์

10.วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  พ่อค้า  สีประจำคือ สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  กรรมกร สีประจำวรรณคือ สีอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำกับวรรณะอื่น

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  ศึกษาคัมภีร์ ติดต่อเทวะและประกิบพิธีกรรม 

สีประจำวรรณะคือ สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  ปกครองบ้านเมือง ทำสงคราม  สีประจำวรรณคือ  สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ  จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์ หมายถึง ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  หัวดื้อ หัวแข็ง


13. ภูริสา เรืองศรีไชยะ เลขที่ 15     [58.64.104.177]     05 Jul 2009 - 08:30

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ เมืองพาราณสี

2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา

3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4. แคว้นโกศล ปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5. อปริหานิยธรรม ใช้กับการปกครองระบอบ สามัคคีธรรม

6. ทศพิธราชธรรม ใช้กับการปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

7. แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม

8. ปัจจันตชนบท หมายถึง ส่วนที่เป็นหัวเมืองชั้นนอก

9. เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์ ทำอาชีพ ค้าขาย สีประจำคือ สีเหลือง

11. วรรณะศูทร ทำอาชีพ กรรมกร สีประจำวรรณคือ สีอะไรก็ได้ เพราะไม่มีสีประจำวรรณะ

12. วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์ ติดต่อเทวะและประกิบพิธีกรรม สีประจำวรรณะคือ ขาว

13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ ปกครองบ้านเมือง สีประจำวรรณคือ แดง

14. คนไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า เวไนยสัตว์ หมายถึง ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้พอที่จะสั่งสอนได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ หัวอ่อน เชื่อคนง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวแข็ง


14. นส.จิตตา โสภา ม. 4/8 เลขที่ 8     [203.144.180.65]     05 Jul 2009 - 10:50

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง.....เมืองพาราณาสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.......แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า........สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ.......ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..........สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.........ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ.......สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง......ส่วนที่เป็นหัวเมืองชั้นนอกถัดออกมาจากมัชฌิมชนบท

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ........ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.....พานิชยกรรม   เกษตรกรรม   ศิลปกรรม   เป็นต้น..สีประจำคือ.......สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ.........กรรมกรผู้ใช้แรงงาน.......

สีประจำวรรณคือ.....สีอะไรก็ได้ยกเว้นสีขาว  สีแดง   และสีหลือง      

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่.......ติดต่อกับพระศิวะและกระทำพิธีทางพระพุทธศาสนา   สีประจำวรรณะคือ.......สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่........เป็นนักรบและนักปกครอง

สีประจำวรรณคือ.......สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ..........จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..........ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรมหรือได้รับความสำเร็จได้ เป็นคำเรียกคนที่มีกิเลสเบาบางซึ่งอาจบรรลุธรรมได้เมื่อได้ฟังธรรมบ่อยๆ เหมือนดอกบัวที่อยู่ในน้ำ เมื่อได้รับแสงอาทิตย์หลายวันเข้าก็จะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาบานได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่..........งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .........หัวดื้อ  หัวแข็ง


15. น.ส.กัน วิบูลย์กิจวรกุล ม.4/8 เลขที่ 16     [125.24.124.196]     05 Jul 2009 - 19:30

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ เมืองพาราณสี

2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา

3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4. แคว้นโกศล ปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5. อปริหานิยธรรม ใช้กับการปกครองระบอบ สามัคคีธรรม

6. ทศพิธราชธรรม ใช้กับการปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

7. แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม

8. ปัจจันตชนบท หมายถึง ส่วนที่เป็นหัวเมืองชั้นนอก

9. เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์ ทำอาชีพ ค้าขาย(พ่อค้า) สีประจำคือ สีเหลือง

11. วรรณะศูทร ทำอาชีพ กรรมกร สีประจำวรรณคือ สีอะไรก็ได้ เพราะไม่มีสีประจำวรรณะ

12. วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์ ติดต่อเทวะและประกิบพิธีกรรม สีประจำวรรณะคือ ขาว

13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ ปกครองบ้านเมือง สีประจำวรรณคือ แดง

14. คนไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า เวไนยสัตว์ หมายถึง ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้พอที่จะสั่งสอนได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ หัวอ่อน เชื่อคนง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวแข็ง


16. น.ส.สิรินทรา สินศิริโรจน์ ม.4/8 เลขที่ 5     [58.9.54.232]     05 Jul 2009 - 23:50

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง   พาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่   แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า   ระบอบสามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ   ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ   สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ   ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ   สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง   ส่วนที่เป็นหัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ   ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ   พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม เป็นต้น   สีประจำคือ   สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   กรรมกรผู้ใช้แรงงาน   สีประจำวรรณคือ   ไม่มีสีประจำวรรณะ จะใช้สีใดก็ได้

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่   ติดต่อกับเทวะ และกระทำพิธีกรรมทางศาสนา  สีประจำวรรณะคือ   สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่   ปกครองประเทศชาติ ป้องกัน และทำศึกสงคราม สีประจำวรรณคือ   สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ   จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง   ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่   งมงาย เชื่อผู้อื่นง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  หัวแข็ง มักไม่เชื่ออะไรง่ายๆ


17. ปรียาพร สมศักดิ์ ม.4/8 เลขที่ 26     [58.8.54.35]     06 Jul 2009 - 10:54

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง                     พาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่                  แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า     ระบอบสามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ                                                  ราชาธิปไตย

5.  อปริหานิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ                      สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ                     ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ                                        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง                                                            ส่วนที่เป็นหัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ                                                  ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ                                                            พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม   

สีประจำคือ                                                                                          สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ                                                                 กรรมกรผู้ใช้แรงงาน  

สีประจำวรรณคือ                                                                               ไม่มีสีประจำวรรณะ

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่                                                       กระทำพิธีกรรมทางศาสนา

 สีประจำวรรณะคือ                                                                            สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่                                                             ปกครองประเทศชาติ ป้องกัน ทำศึกสงคราม

สีประจำวรรณะคือ                                                                             สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ                                                                          จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง   ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่                                     เชื่อง่าย งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่                                           หัวดื้อ


18. น.ส. ธรชญาน์ สุขสายชล ม.4/8 เลขที่ 14     [114.128.139.249]     06 Jul 2009 - 12:15

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง

เมืองพาราณสี      

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่

แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า

สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ

ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ

ระบอบสามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ

ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ

ระบอบสามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง

ชนบทที่พวกมิลักขะตั้งอยู่นอกเขตของตน

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ

ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ..................... สีประจำคือ........................................

ทำอาชีพ ค้าขาย  สีประจำวรรณะ คือ สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ................ .สีประจำวรรณคือ.........................................

ทำอาชีพ กรรมกร ไม่มีสีประจำวรรณะ

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..............................สีประจำวรรณะคือ

ทำหน้าที่ ติดต่อกับเทวะ และกระทำพิธีกรรรมทางศาสนา

สีประจำวรรณะคือ สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่...............สีประจำวรรณคือ........

ทำหน้าที่ ปกครองบ้านเมือง เป็นพวกนักรบ นักปกครอง

สีประจำวรรณะคือ สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ

จัณฑาล ซึ่งเกิดจากการแต่งงานข้ามวรรณะ

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง

ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ บุคคลประเภทที่ ๓ ในบุคคล ๔ ประเภทที่เปรียบเหมือนบัว ๔ เหล่า คือ เนยยะ

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่

เชื่อง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่

หัวดื้อ

 

  


19. ศิริรัตน์ ยิ้มแสงหยัด ม4/8 เลขที่ 31     [115.67.113.143]     06 Jul 2009 - 14:47

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ  เมืองพาราณสี      
2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  แม่น้ำคงคา
3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคาร เรียกว่า  สามัคคีธรรม
4. แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย
5. อปริหาณิยธรรม ใช้กับการปกครองระบอบ  สามัคคีธรรม
6. ทศพิธราชธรรม ใช้กับการปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย
7. แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ  สามัคคีธรรม
8. ปัจจันตชนบท  หมายถึง  ชนบทที่พวกมิลักขะตั้งอยู่นอกเขตของตน
9. เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ   ราชคฤห์
10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  พาณิชยกรรม เกษตรกรรม  สีประจำคือ สีเหลือง
11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  กรรมกร  สีประจำวรรณคือ  ไม่มีสีประจำวรรณะ
12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่ ติดต่อกับเทวะ และกระทำพิธีทางศาสนา  สีประจำวรรณะคือ  สีขาว
13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  รบ และปกครองบ้านเมือง  สีประจำวรรณคือ  สีแดง
14. คนไร้วรรณะคือ จัณฑาล ซึ่งเกิดจากการแต่งงานข้ามวรรณะ
15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้
16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่   เชื่อง่าย
17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  หัวดื้อ

20. ด.ญ.โปรดปราน เลาะวิธี ม.4/8 เลขที่ 42     [58.8.54.45]     06 Jul 2009 - 14:59

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง 

พาราณสี

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่

เเม่น้ำคงคา

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า

สามัคคีธรรม

4.แคว้นโกศล  ปกครอง

ระบอบราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง

ระบอบสามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง

 ระบอบราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ    ปกครองโดย

ระบอบสามัคคีธรรม

8. ปัจจันตชนบท  หมายถึง

เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ 

ราชคฤห์

10.วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ

ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม   สีประจำคือ  เหลือง

11.วรรณะศูทร  ทำอาชีพ 

กรรมกร. สีประจำวรรณคือ  ไม่มีสีประจำ

12.วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่ 

ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ

สีประจำวรรณะคือ  ขาว

13.วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      

ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ     เเดง

14.คนไร้วรรณะคือ    

 จันฑาล.

15.มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  

ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้

16.คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ 

 งมงาย

17.คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ 

หัวดื้อ

 


21. น.ส.ทักษพร จิตร์เที่ยง เลขที่ 18 ม.4/8     [58.8.47.63]     06 Jul 2009 - 17:10

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ  พาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย

5.  อปริหานิยธรรม  ใช้กับการปกครองระบอบ  สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ  สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง  ประเทศชายแดน อยู่ในป่าไกลความเจริญ

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม   สีประจำคือ เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ พวกกรรมกรใช้แรงงาน  สีประจำวรรณะคือ ไม่มี

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  ติดต่อกับเทวะ และกระทำพิธีกรรมทางศาสนา สีประจำวรรณะคือ ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  ปกครองบ้านเมือง สีประจำวรรณคือ แดง

14.  คนไร้วรรณะคือ  จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่  เชื่อง่าย งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  หัวดื้อ

 


22. น.ส.เกตน์สิรี จิรกานต์สกุล ม.4/8 เลขที่ 32     [58.8.38.55]     06 Jul 2009 - 18:51

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ เมืองพาราณสี

2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา

3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4. แคว้นโกศล ปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5. อปริหานิยธรรม ใช้กับการปกครองระบอบ สามัคคีธรรม

6. ทศพิธราชธรรม ใช้กับการปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

7. แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม

8. ปัจจันตชนบท หมายถึง ส่วนที่เป็นหัวเมืองชั้นนอก

9. เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์ ทำอาชีพ ค้าขาย(พ่อค้า) สีประจำคือ สีเหลือง

11. วรรณะศูทร ทำอาชีพ กรรมกร สีประจำวรรณคือ ไม่มีสีประจำวรรณะ

12. วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์ ติดต่อเทวะและประกิบพิธีกรรม สีประจำวรรณะคือ ขาว

13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ ปกครองบ้านเมือง สีประจำวรรณคือ แดง

14. คนไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า เวไนยสัตว์ หมายถึง ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้พอที่จะสั่งสอนได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ หัวอ่อน เชื่อคนง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวแข็ง


23. น.ส.ธิดารัตน์ คงสุพรศักดิ์ ชั้นม.4/8 เลขที่ 21     [112.143.43.123]     06 Jul 2009 - 22:40

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ เมืองพาราณสี 2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่แม่น้ำคงคา 3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม 4. แคว้นโกศล ปกครองระบอบราชาธิปไตย 5. อปริหาณิยธรรม ใช้กับการปกครอง ระบอบสามัคคีธรรม 6. ทศพิธราชธรรม ใช้กับการปกครอง ระบอบราชาธิปไตย 7. แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรม 8. ปัจจันตชนบท หมายถึงหัวเมืองชั้นนอก 9. เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์ 10. วรรณะแพศย์ ทำอาชีพพาณิชยกรรม เกษตรกรรม ศึลปหัตถกรรม สีประจำคือ เหลือง 11. วรรณะศูทร ทำอาชีพ กรรมกร สีประจำวรรณคือ ไม่มีสีประจำวรรณะ ใช้สีอะไรก็ได้ เช่น สีดำ สีเขียว ยกเว้นสีขาว แดง เหลือง 12. วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ติดต่อกับเทวะและกระทำพิธีกรรมทางศาสนา สีประจำวรรณะคือ สีขาว 13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ เป็น ปกครองบ้านเมือง สู้รบ สีประจำวรรณคือ สีแดง 14. คนไร้วรรณะคือ จัณฑาล 15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า เวไนยสัตว์ หมายถึง ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้ 16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ เชื่อง่าย 17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวดื้อ

24. น.ส.วนัชวรรณ ชานวิทิตกุล ม.4/8 เลขที่ 43     [58.8.57.61]     07 Jul 2009 - 13:12

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง เมืองพาราณศรี 2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา 3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม 4. แคว้นโกศล ปกครองระบอบ ราชาธิปไตย 5. อปริหาณิยธรรม ใช้กับการปกครองระบอบ สามัคคีธรรม 6. ทศพิธราชธรรม ใช้กับการปกครอง ระบอบ ราชาธิปไตย 7. แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม 8. ปัจจันตชนบท หมายถึง หัวเมืองชั้นนอก 9. เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์ 10. วรรณะแพศย์ ทำอาชีพ พ่อค้า สีประจำคือ เหลือง. 11. วรรณะศูทร ทำอาชีพ กรรมกร,ใช้แรงงาน สีประจำวรรณะคือ ไม่มี ( สีใดก็ได้ที่ไม่ตรงกับวรรณะอื่น ) 12. วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ติดต่อกับเทพ ประกอบพิธีทางศาสนา สีประจำวรรณะคือ สีขาว 13. วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่ ปกครอง ป้องกันบ้านเมือง สีประจำวรรณะคือ สีแดง 14. คนไร้วรรณะคือ จัณฑาล 15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า เวไนยสัตว์ หมายถึง ผู้ที่ฝึก อบรมได้ 16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ งมงาย 17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ ดื้อรั้น หัวแข็ง God bless you ^_^

25. น.ส.ใจเพชร วิมุตตินันท์ ม.4/8 เลขที่ 25     [58.8.250.27]     07 Jul 2009 - 13:17

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง                     พาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่                  แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า     ระบอบสามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ                                                  ราชาธิปไตย

5.  อปริหานิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ                      สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ                     ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ                                        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง                                                            ส่วนที่เป็นหัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ                                                  ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ                                                            พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม   

สีประจำคือ                                                                                          สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ                                                                 กรรมกรผู้ใช้แรงงาน  

สีประจำวรรณคือ                                                                               ไม่มีสีประจำวรรณะ

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่                                                       กระทำพิธีกรรมทางศาสนา

 สีประจำวรรณะคือ                                                                            สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่                                                             ปกครองประเทศชาติ ป้องกัน ทำศึกสงคราม

สีประจำวรรณะคือ                                                                             สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ                                                                          จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง   ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่                                     เชื่อง่าย งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่                                           หัวดื้อ


26. น.สเพลินพิศ จารุสาร ม.4/8 เลขที่ 39     [58.8.249.248]     07 Jul 2009 - 16:12

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง พาราณสี 

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ  ระบอบประชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบสามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ     ระบอบสามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง  หัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ  ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ พาณิชยกรรม เกษตรกรรมเป็นต้น สีประจำคือ สีเหลือง               

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  กรรมกรใช้แรงงาน  สีประจำวรรณคือ  สีอะไรก็ได้ เช่นีเขียวีดำ

     

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  ติดต่อกับเทวะและกระทำพิธีกรรมทางศาสนา

       สีประจำวรรณะคือ สีขาว                                               

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  เป็นนักรบ นักปกครอง สีประจำวรรณคือ สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้ 

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ เชื่อง่าย งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่   หัวดื้อ


27. ด.ญ.สุทธาทิพย์ อยู่มณี ม.4/8 เลขที่1     [203.156.68.187]     08 Jul 2009 - 11:40

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง พาราณสี 2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา 3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า ระบอบสามัคคีธรรม 4. แคว้นโกศล ปกครองระบอบ ราชาธิปไตย 5. อปริหานิยธรรม ใช้กับการปกครองระบอบ สามัคคีธรรม 6. ทศพิธราชธรรม ใช้กับการปกครองระบอบ ราชาธิปไตย 7. แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม 8. ปัจจันตชนบท หมายถึง ส่วนที่เป็นหัวเมืองชั้นนอก 9. เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์ 10. วรรณะแพศย์ ทำอาชีพ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม สีประจำวรรณะคือ สีเหลือง 11. วรรณะศูทร ทำอาชีพ กรรมกรผู้ใช้แรงงาน สีประจำวรรณะคือ ไม่มีสีประจำวรรณะจะใช้สีอะไรก็ได้ 12. วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ติดต่อกับเทวะและกระทำพิธีกรรมทางศาสนา สีประจำวรรณะคือ สีขาว 13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ นักรบ นักปกครอง ป้องกันประเทศชาติ สีประจำวรรณะคือ สีแดง 14. คนไร้วรรณะคือ จัณฑาล 15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า เวไนยสัตว์ หมายถึง ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้ 16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ งมงาย เชื่อผู้อื่นง่าย 17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวดื้อ

28. อรอุษา เปิงสูง เลขที่ 44 ม.4/8     [125.25.122.96]     08 Jul 2009 - 17:05

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง พาราณสี 

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ  ระบอบประชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบสามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ     ระบอบสามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง  หัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ  ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ พาณิชยกรรม เกษตรกรรมเป็นต้น สีประจำคือ สีเหลือง               

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  กรรมกรใช้แรงงาน  สีประจำวรรณคือ  สีอะไรก็ได้ เช่นีเขียวีดำ

     

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  ติดต่อกับเทวะและกระทำพิธีกรรมทางศาสนา

       สีประจำวรรณะคือ สีขาว                                               

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  เป็นนักรบ นักปกครอง สีประจำวรรณคือ สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้ 

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ เชื่อง่าย งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่   หัวดื้อ


29. นันทยา คีรีสุวรรณกุล ม.๔/๘ เลขที่ ๒๔     [10.2.88.192, 58.97.3]     08 Jul 2009 - 17:53

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ 

ตอบ เมืองพาราณสี

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ 

ตอบ แม่น้ำคงคา 

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า 

ตอบ สามัคคีธรรม

 4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ 

ตอบ ราชาธิปไตย

5.  อปริหานิยธรรม  ใช้กับการปกครองระบอบ 

ตอบ สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครองระบอบ 

ตอบ ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ 

ตอบ ราชาธิปไตย

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง 

ตอบ หัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ 

ตอบ ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ ? สีประจำคือ ?

ตอบ พ่อค้า ,สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  ? สีประจำวรรณคือ ?

ตอบ  กรรมกร , สีใดก็ได้ ยกเว้น สีขาว สีแดง สีเหลือง

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  ? สีประจำวรรณะคือ ?

ตอบ ศึกษาคัมภีร์ ติดต่อเทวะและประกิบพิธีกรรม ,  สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ ? สีประจำวรรณคือ ?

ตอบ ปกครองบ้านเมือง ทำสงคราม  ,  สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ 

ตอบ จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์ หมายถึง 

ตอบ ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ 

ตอบ งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ 

ตอบ หัวดื้อ ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ


30. น.ส.ธันย์ชนก ทวีเลิศทรัพย์ ม.4/8 เลขที่6 ค่ะ^^     [58.136.78.93]     08 Jul 2009 - 18:37

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ  เมืองพาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  แม่น้ำคงคา 

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย

5.  อปริหานิยธรรม  ใช้กับการปกครองระบอบ  สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ  ราชาธิปไตย

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง  หัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ  ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  พ่อค้า  สีประจำคือ สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  กรรมกร  สีประจำวรรณคือ สีอะไรก็ได้ ยกเว้น สีขาว สีแดง สีเหลือง

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  ศึกษาคัมภีร์ ติดต่อเทวะและประกิบพิธีกรรม สีประจำวรรณะคือ สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  ปกครองบ้านเมือง ทำสงคราม  สีประจำวรรณคือ  สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ  จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่  งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  หัวดื้อ


31. น.ส.วันเพ็ญ ติระรัตนสมโภช ม.4/8 เลชที่ 35     [58.8.48.227]     09 Jul 2009 - 20:41

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ        เมืองพาราณสี      
2.
ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่          แม่น้ำคงคา
3.
การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคาร เรียกว่า         สามัคคีธรรม
4.
แคว้นโกศล  ปกครอง           ระบอบ  ราชาธิปไตย
5.
อปริหาณิยธรรม ใช้กับการปกครอง        ระบอบ  สามัคคีธรรม
6.
ทศพิธราชธรรม ใช้กับการปกครอง          ระบอบ  ราชาธิปไตย
7.
แคว้นมัลละ ปกครองโดย          ระบอบ  สามัคคีธรรม
8.
ปัจจันตชนบท  หมายถึง          ชนบทที่พวกมิลักขะตั้งอยู่นอกเขตของตน
9.
เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ          ราชคฤห์
10.
วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ       พาณิชยกรรม เกษตรกรรม         สีประจำคือ        สีเหลือง
11.
วรรณะศูทร  ทำอาชีพ      กรรมกร        สีประจำวรรณคือ      ไม่มีสีประจำวรรณะ
12.
วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่       ติดต่อกับเทวะ และกระทำพิธีทางศาสนา       สีประจำวรรณะคือ       สีขาว
13.
วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      ปกครองบ้านเมือง       สีประจำวรรณคือ       สีแดง
14.
คนไร้วรรณะคือ       จัณฑาล
15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง         ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้
16.
คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่        เชื่อง่าย
17.
คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่       หัวดื้อ

 


32. น.ส. หทัยกานต์ ฤทัยเรืองนนท์ เลขที่ 33     [125.25.88.104]     09 Jul 2009 - 20:52

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง     เมืองพาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่    แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า     สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ     ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ     สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ     ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ    ราชาธิปไตย

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง     หัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ     ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ     พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  พ่อค้า
      สีประจำวรรณะคือ     สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ     กรรมกร  ผู้ใช้แรงาน
      สีประจำวรรณะคือ     ไม่มีสีประจำ จะเป็นสีใดก็ได้นอกจากสีขาว แดง เหลือง

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่     ศึกษาคัมภีร์พระเวท  ติดต่อกับเทวะ  ทำพิธีกรรมทางศาสนา
      สีประจำวรรณะคือ     สีขาว

13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่     ปกครองบ้านเมือง เป็นนักรบ
      สีประจำวรรณคือ     สีแดง

14. คนไร้วรรณะคือ     จันฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง     ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่     เชื่อง่าย  งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่     หัวดื้อ


33. มณีสมร แซ่อึ้ง ม.4/8 เลขที่ 37     [192.168.8.152, 58.13]     10 Jul 2009 - 10:10

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ เมืองพาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  แม่น้ำคงคา 

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย

5.  อปริหานิยธรรม  ใช้กับการปกครองระบอบ  สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย

7.  แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ  ราชาธิปไตย

8.  ปัจจันตชนบท  หมายถึง  หัวเมืองชั้นนอก

9.  เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ  ราชคฤห์

10.วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  พ่อค้า  สีประจำคือ สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  กรรมกร สีประจำวรรณคือ สีอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำกับวรรณะอื่น

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  ศึกษาคัมภีร์ ติดต่อเทวะและประกิบพิธีกรรม 

สีประจำวรรณะคือ สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  ปกครองบ้านเมือง ทำสงคราม  สีประจำวรรณคือ  สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ  จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์ หมายถึง ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  หัวดื้อ หัวแข็ง


34. น.ส.ธนพร เพียรพัฒนางกูร ม.4/8 เลขที่ 41     [192.168.8.169, 58.13]     10 Jul 2009 - 10:13


ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ เมืองตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานควรเรียกว่า การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ  สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึงเมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบท

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ  เมืองราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ พาณิชกรรม เกษตรกรรม สีประจำคือ เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ กรรมกร สีประจำวรรณคือ สีเขียว  สีดำ เป็นสีอะไรก็ได้เนื่องจากไม่มีสีประจำวรรณะ

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่ติดต่อกับเทวะ และทำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา     สีประจำวรรณะคือ สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ เป็นนักรบทำสงคราม และปกครองบ้านเมือง สีประจำวรรณคือ สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรมหรือได้รับความสำเร็จได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่มี ทิฏิมานะ

 

35. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สวนรัตน์ เลขที่ 12     [192.168.8.149, 58.13]     10 Jul 2009 - 10:15

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง -พาราณสี 

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  -แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  -สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ  -ระบอบประชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   -ระบอบสามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   -ระบอบราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ     -ระบอบสามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง  -หัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ -ราชคฤห์


36. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สวนรัตน์ เลขที่ 12 (ต่อ)     [192.168.8.149, 58.13]     10 Jul 2009 - 10:15

10. วรรณะแพศย์   -ทำอาชีพ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม  เป็นต้น

สีประจำคือ -สีเหลือง                                                                                                                                                         

11. วรรณะศูทร  -ทำอาชีพ  กรรมกรใช้แรงงาน 

สีประจำวรรณคือ  -สีอะไรก็ได้ เช่น สีเขียว สีดำ

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  -ติดต่อกับเทวะและกระทำพิธีกรรมทางศาสนา

สีประจำวรรณะคือ -สีขาว    

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  -เป็นนักรบ นักปกครอง

สีประจำวรรณคือ -สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ -จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง -ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้ 

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ -เชื่อง่าย งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่   -หัวดื้อ


37. ชุติมา เชิดชูภัทร ม.4/8 เลขที่ 36     [192.168.8.152, 58.13]     10 Jul 2009 - 10:20

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ  เมืองพาราณสี      
2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  แม่น้ำคงคา
3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคาร เรียกว่า  สามัคคีธรรม
4. แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย
5. อปริหาณิยธรรม ใช้กับการปกครองระบอบ  สามัคคีธรรม
6. ทศพิธราชธรรม ใช้กับการปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย
7. แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ  สามัคคีธรรม
8. ปัจจันตชนบท  หมายถึง  ชนบทที่พวกมิลักขะตั้งอยู่นอกเขตของตน
9. เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ   ราชคฤห์
10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  พาณิชยกรรม เกษตรกรรม  สีประจำคือ สีเหลือง
11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  กรรมกร  สีประจำวรรณคือ  ไม่มีสีประจำวรรณะ
12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่ ติดต่อกับเทวะ และกระทำพิธีทางศาสนา  สีประจำวรรณะคือ  สีขาว
13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  รบ และปกครองบ้านเมือง  สีประจำวรรณคือ  สีแดง
14. คนไร้วรรณะคือ จัณฑาล ซึ่งเกิดจากการแต่งงานข้ามวรรณะ
15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้
16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่   เชื่อง่าย
17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  หัวดื้อ


38. สุพิชชา สายวิรุณพร ม.4/8 เลขที่ 30     [192.168.8.158, 58.13]     10 Jul 2009 - 12:28

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ  เมืองพาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  แม่น้ำคงคา 

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย

5.  อปริหานิยธรรม  ใช้กับการปกครองระบอบ  สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ  สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง  ส่วนที่เป็นหัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ  ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  ค้าขาย ทำนา  สีประจำคือ เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  กรรมกร   สีประจำวรรณคือ ไม่มีสี

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  ติดต่อกับเทวะและกระทำพิธีกรรมทางศาสนา  สีประจำวรรณะคือ ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  ปกครองบ้านเมือง   สีประจำวรรณคือ  แดง

14.  คนไร้วรรณะคือ  จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่  หัวอ่อน เชื่อคนง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  หัวแข็ง หัวดื้อ ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ


39. พีรญา อริยบุคลากร ม.4/8 เลขที่ 2     [58.8.46.186]     10 Jul 2009 - 18:10

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง.....เมืองพาราณาสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.......แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า........สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ.......ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..........สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.........ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ.......สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง......ส่วนที่เป็นหัวเมืองชั้นนอกถัดออกมาจากมัชฌิมชนบท

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ........ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.....พานิชยกรรม   เกษตรกรรม   ศิลปกรรม   เป็นต้น..สีประจำคือ.......สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ.........กรรมกรผู้ใช้แรงงาน.......

สีประจำวรรณคือ.....สีอะไรก็ได้ยกเว้นสีขาว  สีแดง   และสีหลือง       

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่.......ติดต่อกับพระศิวะและกระทำพิธีทางพระพุทธศาสนา   สีประจำวรรณะคือ.......สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่........เป็นนักรบและนักปกครอง

สีประจำวรรณคือ.......สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ..........จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..........ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรมหรือได้รับความสำเร็จได้ เป็นคำเรียกคนที่มีกิเลสเบาบางซึ่งอาจบรรลุธรรมได้เมื่อได้ฟังธรรมบ่อยๆ เหมือนดอกบัวที่อยู่ในน้ำ เมื่อได้รับแสงอาทิตย์หลายวันเข้าก็จะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาบานได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่..........งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่....หัวดื้อ  หัวแข็ง

 


40. ชลดา กทิศาสตร์ ม.4/8 เลขที่ 38     [112.143.33.103]     11 Jul 2009 - 18:48

 

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง     เมืองพาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่    แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า     สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ     ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ     สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ     ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ    สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง     หัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ     ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ     พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  พ่อค้า  ศิลปหัตถกรรม
      สีประจำวรรณะคือ     สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ     กรรมกร  ผู้ใช้แรงงาน
      สีประจำวรรณะคือ     ไม่มีสีประจำ จะเป็นสีใดก็ได้นอกจากสีขาว แดง เหลือง

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่     ศึกษาคัมภีร์พระเวท  ติดต่อกับเทวะ  กระทำพิธีกรรมทางศาสนา
      สีประจำวรรณะคือ     สีขาว

13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่     ปกครองบ้านเมือง เป็นนักรบ
      สีประจำวรรณคือ     สีแดง

14. คนไร้วรรณะคือ     จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง     ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรมหรือได้รับความสำเร็จได้ เป็นคำเรียกคนที่มีกิเลสเบาบางซึ่งอาจบรรลุธรรมได้เมื่อได้ฟังธรรมบ่อยๆ เหมือนดอกบัวที่อยู่ในน้ำ เมื่อได้รับแสงอาทิตย์หลายวันเข้าก็จะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาบานได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่     เชื่อง่าย  งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่     หัวดื้อ

 


41. ธนพร โศภาพรพรหม เลขที่28 ม.4/8     [203.118.97.217]     12 Jul 2009 - 20:25

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ  เมืองพาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  แม่น้ำคงคา 

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ

5.  อปริหานิยธรรม  ใช้กับการปกครองระบอบ  สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ  สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง  บริเวณที่อยู่รอบนอกจุดศูนย์กลางเมือง ที่ยอุ่ของพวกมักลิขะ

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ  ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  เกษตรกรมม พาณิชยกรรม  สีประจำคือ เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  กรรมกร  สีประจำวรรณคือ ไม่มีสี

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  ติดต่อกับเทวะ จัดการพิธีกรรมทางศาสนา  สีประจำวรรณะคือ ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  ปกครองบ้านเมือง ออกรบ  สีประจำวรรณคือ  แดง

14.  คนไร้วรรณะคือ  จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่  คนงมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ คนหัวดื้อ


เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพด้วย
ชื่อผู้ตอบ
ย้อนกลับไปเว็บบอร์ด

© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.