กระดานข่าววัดดอน
   
0016 : จากคุณ ม4   [58.8.47.136]   01 Jul 2009 - 18:33   [1003 คำตอบ]

งานม4/7| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. ด.ญ.ศรัณยธร เลิศผดุงกิจ เลขที่ 8     [58.11.64.46]     03 Jul 2009 - 17:42

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง.............ตักสิลา....................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.........เเม่น้ำคงคา..........

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า.....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ..........

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ.............................สามัคคีธรรม............................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.....ทุนนิยม...........

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ................ราชาธิปไตย................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..............สามัคคีธรรม.........................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง.........................เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป.......................................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ......................................................................................................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.........................................................สีประจำคือ..................................................

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ............................................................สีประจำวรรณคือ.........................................

       ..................................................................................................................................................................

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่.......................................................................................................................

       สีประจำวรรณะคือ.................................................................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่..........................................................สีประจำวรรณคือ......................................

14.  คนไร้วรรณะคือ......................................................................................................................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..................................................................

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่...............................................................................................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .........


2. ด.ญ.ศรัณยธร เลิศผดุงกิจ เลขที่ 8     [58.11.64.46]     03 Jul 2009 - 17:49

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา......

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.............เเม่น้ำคงคา................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..........สามัคคีธรรม...........

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ........ทุนนิยม.....

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ. ..........ราชาธิปไตย.......

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม....

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป........

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............ราชคฤห์.....................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ........       สีประจำคือ..........เหลือง.......

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ......เขียว........

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ........ขาว........

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ...เเดง...

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.......

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม.....

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ทิฏฐิมานะ....3. น.ส. พวงผกา งามโอฬารเลิศ ม.4/7 เลขที่ 23     [58.8.53.113]     03 Jul 2009 - 18:04

ตอบคำถามค่ะ !

 

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง      =      ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่         =          เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  =   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ            =        สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         =       ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ           =       ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ           =        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง         =          เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ        =        ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  =   ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม   สีประจำคือ      =      เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   =   กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ      =    เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่     =    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ     =    ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      =     ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ   =     เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     =      จันทาล.

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง          =         ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่        =     งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่       =     ทิฏฐิมานะ


4. นางสาวภัณฑิรา รัศมีธรรม ม.4/7 เลขที่ 27     [125.27.228.120]     03 Jul 2009 - 18:46

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง      =      ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่         =          เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  =   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ            =        สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         =       ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ           =       ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ           =        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง         =          เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ        =        ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  =   ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม   สีประจำคือ      =      เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   =   กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ      =    เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่     =    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ     =    ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      =     ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ   =     เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     =      จันทาล.

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง          =         ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่        =     งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่       =     ทิฏฐิมานะ


5. น.ส. อาทิตยา กิตติธนัตถ์ภูมิ ม.4/7 เลขที่32     [58.8.198.136]     03 Jul 2009 - 18:49

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง      =      ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่         =          เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  =   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ            =        สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         =       ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ           =       ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ           =        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง         =          เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ        =        ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  =   ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม   สีประจำคือ      =      เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   =   กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ      =    เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่     =    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ     =    ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      =     ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ   =     เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     =      จันทาล.

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง          =         ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่        =     งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่       =     ทิฏฐิมานะ


6. กุลณัฐ อนันต์วุฒิสมบัติ ม.4/7 เลขที่ 5     [203.156.27.223]     04 Jul 2009 - 18:54

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง = ตักสิลา 2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ = เเม่น้ำคงคา 3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า = การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ 4. แคว้นโกศล ปกครองระบอบ = สามัคคีธรรม 5. อปริหาณิยธรรม ใช้กับการปกครอง ระบอบ = ทุนนิยม 6. ทศพิธราชธรรม ใช้กับการปกครอง ระบอบ = ราชาธิปไตย 7. แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ = สามัคคีธรรม 8. ปัจจันตชนบท หมายถึง = เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป 9. เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ = ราชคฤห์ 10. วรรณะแพศย์ ทำอาชีพ = ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม สีประจำคือ = เหลือง 11. วรรณะศูทร ทำอาชีพ = กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ = เขียว 12. วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ = ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท สีประจำวรรณะคือ = ขาว 13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ = ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม สีประจำวรรณคือ = เเดง 14. คนไร้วรรณะคือ = จันทาล. 15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า เวไนยสัตว์ หมายถึง = ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่ สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม 16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ = งมงาย 17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ = ทิฏฐิมานะ

7. กุลณัฐ อนันต์วุฒิสมบัติ ม.4/7 เลขที่ 5     [61.90.19.187]     04 Jul 2009 - 18:58

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง      =      ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่         =          เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  =   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ            =        สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         =       ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ           =       ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ           =        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง         =          เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ        =        ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  =   ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม   สีประจำคือ      =      เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   =   กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ      =    เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่     =    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ     =    ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      =     ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ   =     เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     =      จันทาล.

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง          =         ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่        =     งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่       =     ทิฏฐิมานะ


8. ทิฆัมพร ธนบัตรโชติ 4/7 เลขที1     [61.90.19.187]     04 Jul 2009 - 19:06

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง      =      ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่         =          เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  =   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ            =        สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         =       ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ           =       ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ           =        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง         =          เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ        =        ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  =   ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม   สีประจำคือ      =      เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   =   กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ      =    เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่     =    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ     =    ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      =     ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ   =     เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     =      จันทาล.

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง          =         ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่        =     งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่       =     ทิฏฐิมานะ


9. สุชัญญา พงษ์พัฒนพันธุ์ ,.4/7 เลขที 2     [61.90.19.187]     04 Jul 2009 - 19:07

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง      =      ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่         =          เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  =   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ            =        สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         =       ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ           =       ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ           =        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง         =          เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ        =        ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  =   ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม   สีประจำคือ      =      เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   =   กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ      =    เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่     =    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ     =    ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      =     ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ   =     เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     =      จันทาล.

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง          =         ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่        =     งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่       =     ทิฏฐิมานะ


10. ศวิตk สงวนรัตรโชติ ,.4/7 เลขที4     [61.90.19.187]     04 Jul 2009 - 19:08

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง      =      ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่         =          เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  =   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ            =        สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         =       ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ           =       ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ           =        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง         =          เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ        =        ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  =   ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม   สีประจำคือ      =      เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   =   กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ      =    เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่     =    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ     =    ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      =     ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ   =     เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     =      จันทาล.

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง          =         ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่        =     งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่       =     ทิฏฐิมานะ


11. เด็กหญิงอัมพร ตั้งกุญเเจทอง ม.4/7 เลขที่ 10     [125.24.143.188]     05 Jul 2009 - 23:21

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง      --     ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่         --         เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  --   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ            --       สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         --       ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ           --       ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ           --        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง         --          เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ        --        ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  --   ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม   สีประจำคือ      --      เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   --   กรรมกร       สีประจำวรรณคือ      --    เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่     --    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ     --    ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      --     ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ   --     เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     --      จันทาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง          --         ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่        --    งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่       --     ทิฏฐิมานะ


12. นางสาว ชวรัตน์ เพ็ญศิริ ม.4/7 เลขที่ 15     [58.9.251.99]     06 Jul 2009 - 15:13


1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง  ตักสินา

2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่     เเม่น้ำคงคา

3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4. แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ    สามัคคีธรรม

5.อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ   ทุนนิยม

6.ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ      ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ      สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท  หมายถึง    เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ   ราชคฤห์

10.วรรณะแพศย์ ทำอาชีพ  ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม  สีประจำคือ เหลือง

11.วรรณะศูทร  ทำอาชีพ กรรมกร  สีประจำวรรณคือ   เขียว

12.วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่   ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ    ขาว

13.วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ  เเดง

14.คนไร้วรรณะคือ   จันทาล

15.มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า  เวไนยสัตว์  หมายถึง  ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่ สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16.คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่   งมงาย

17.คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ ทิฏฐิมานะ


13. ลักษิกา กันทรวิชัยวัฒน์ ม.4/7 เลขที่ 28     [61.90.77.170]     06 Jul 2009 - 22:12

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง  : ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  : เเม่น้ำคงคา................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า : การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ : สามัคคีธรรม...........

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ : ทุนนิยม.....

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.  : ราชาธิปไตย.......

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ : สามัคคีธรรม....

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง : เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป........

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ : ราชคฤห์.....................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  : ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ........       สีประจำคือ : เหลือง.......

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ : .กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ : เขียว........

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  : ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ  : ขาว........

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ : ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ : เเดง...

14.  คนไร้วรรณะคือ : จันทาล.......

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  :  ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม.....

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ : งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  : ทิฏฐิมานะ....


14. นุชนาฏ วชิรชัยไพศาล ม.4/7 เลขที่ 11     [125.24.125.141]     06 Jul 2009 - 22:39

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง      =      ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่         =          เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  =   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ            =        สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         =       ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ           =       ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ           =        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง         =          เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ        =        ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  =   ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม   สีประจำคือ      =      เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   =   กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ      =    เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่     =    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ     =    ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      =     ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ   =     เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     =      จันทาล.

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง          =         ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่        =     งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่       =    ทิฏฐิมานะ


15. ทวีวรรณ นนทลี ม.4/7 เลขที่ 39     [125.24.159.181]     07 Jul 2009 - 20:05

ตอบคำถาม

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง      =    ตักสิลา

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่         =    เเม่น้ำคงคา

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  =   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ            =     สามัคคีธรรม

5.อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         =     ทุนนิยม

6.ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ           =     ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ           =     สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท  หมายถึง         =     เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ        =     ราชคฤห์

10.วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  =   ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม      สีประจำคือ       สีเหลือง

11.วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   =   กรรมกร       สีประจำคือ      สีเขียว

12.วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่     =    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ     =    ขาว

13.วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      =    ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม     สีประจำคือ       สีเเดง

14.คนไร้วรรณะคือ     =     จันทาล

15.มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง          =    ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16.คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่        =     งมงาย

17.คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่       =     ทิฏฐิมานะ


16. น.ส.อัจฉรี เริ่มมนตรี ม.4/7 เลขที่ 43     [161.200.2.209]     07 Jul 2009 - 20:14

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง        ตักศิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่        แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า        การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ        สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ        ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ        ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง        เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ        ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ        ผู้ประกอบพาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม        สีประจำคือ        เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ        กรรมกร        สีประจำวรรณคือ        เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่        ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท        สีประจำวรรณะคือ        ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่        ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม         สีประจำวรรณคือ        แดง

14.  คนไร้วรรณะคือ        จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง    ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม    

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่     งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่         ทิฏฐิมานะ


17. ปัณชญาพิชญ์ ธำรงค์คูสกุล ม.4/7 เลขที่ 30     [58.9.38.229]     07 Jul 2009 - 21:36

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง     =   ตักศิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่    =    แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า   

      =   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ    =    สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ     =    ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ      =     ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ    =    สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง    =    เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ    =    ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ     =   ผู้ประกอบพาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม       

      สีประจำคือ    =    เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ    =    กรรมกร       

      สีประจำวรรณคือ    =    เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่    

       =    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ

       รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท       

      สีประจำวรรณะคือ    =     ขาว

13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่     =     ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม        

       สีประจำวรรณคือ    =    แดง

14. คนไร้วรรณะคือ    =    จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  

       =   ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม    

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่   =   งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่     =    ทิฏฐิมานะ


18. นิธิพร เชาว์สกุลวิริยะ ม.4/7 เลขที่18     [202.57.171.192]     08 Jul 2009 - 10:07

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง  

= ตักสินา

2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่    

= เเม่น้ำคงคา

3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า 

=  การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4. แคว้นโกศลปกครองระบอบ  

=  สามัคคีธรรม

5.อปริหาณิยธรรมใช้กับการปกครองระบอบ  

 = ทุนนิยม

6.ทศพิธราชธรรมใช้กับการปกครองระบอบ     

= ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละปกครองโดยระบอบ     

= สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง   

= เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธชื่อ   

= ราชคฤห์

10.วรรณะแพศย์ทำอาชีพผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม  สีประจำคือ 

= เหลือง

11.วรรณะศูทรทำอาชีพกรรมกรสีประจำวรรณคือ  

=  เขียว

12.วรรณะพราหมณ์ทำหน้าที่  

=  ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท  

สีประจำวรรณะคือ   

= ขาว

13.วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ 

= ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม 

สีประจำวรรณคือ

=   เเดง

14.คนไร้วรรณะคือ  

= จันทาล

15.มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า  เวไนยสัตว์  หมายถึง 

= ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่ สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16.คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ 

=  งมงาย

17.คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ 

= ทิฏฐิมานะ


19. จัสมิน ดวงคำสวัสดิ์ ม.4/7 เลขที่ 29     [61.90.105.115]     08 Jul 2009 - 10:37

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง      =    ตักสิลา

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่         =    เเม่น้ำคงคา

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  =   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ            =     สามัคคีธรรม

5.อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         =     ทุนนิยม

6.ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ           =     ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ           =     สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท  หมายถึง         =     เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ        =     ราชคฤห์

10.วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  =   ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม      สีประจำคือ       สีเหลือง

11.วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   =   กรรมกร       สีประจำคือ      สีเขียว

12.วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่     =    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ     =    ขาว

13.วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      =    ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม     สีประจำคือ       สีเเดง

14.คนไร้วรรณะคือ     =     จันทาล

15.มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง          =    ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16.คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่        =     งมงาย

17.คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่       =     ทิฏฐิมานะ


20. กัลยรัตน์ แววรวิทย์     [125.25.152.135]     08 Jul 2009 - 10:43

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง ตอบ ตักสินา 2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ ตอบ เเม่น้ำคงคา 3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า ตอบ การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ 4. แคว้นโกศลปกครองระบอบ ตอบ สามัคคีธรรม 5.อปริหาณิยธรรมใช้กับการปกครองระบอบ ตอบ ทุนนิยม 6.ทศพิธราชธรรมใช้กับการปกครองระบอบ ตอบ ราชาธิปไตย 7.แคว้นมัลละปกครองโดยระบอบ ตอบ สามัคคีธรรม 8.ปัจจันตชนบท หมายถึง ตอบ เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป 9.เมืองหลวงของแคว้นมคธชื่อ ตอบ ราชคฤห์ 10.วรรณะแพศย์ทำอาชีพผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม สีประจำคือ ตอบ เหลือง 11.วรรณะศูทรทำอาชีพกรรมกรสีประจำวรรณคือ ตอบ เขียว 12.วรรณะพราหมณ์ทำหน้าที่ ตอบ ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท สีประจำวรรณะคือ ตอบ ขาว 13.วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ ตอบ ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม สีประจำวรรณคือ ตอบ เเดง 14.คนไร้วรรณะคือ ตอบ จันทาล 15.มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า เวไนยสัตว์ หมายถึง = ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่ สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม 16.คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ ตอบ งมงาย 17.คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ ตอบ ทิฏฐิมานะ

21. นิธิพร เชาว์สกุลวิริยะ ม.4/7 เลขที่18     [202.57.171.192]     08 Jul 2009 - 10:47

แก้ไขคำตอบ

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง  

= พาราณสี

2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่    

= เเม่น้ำคงคา

3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า 

=  สามัคคีธรรม

4. แคว้นโกศลปกครองระบอบ  

=  ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรมใช้กับการปกครองระบอบ  

 = สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรมใช้กับการปกครองระบอบ     

= ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละปกครองโดยระบอบ     

= สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง   

= เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธชื่อ   

= ราชคฤห์

10.วรรณะแพศย์ทำอาชีพ

= ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม 

สีประจำคือ 

= เหลือง

11.วรรณะศูทรทำอาชีพ

= กรรมกร

สีประจำวรรณคือ  

=  เขียว

12.วรรณะพราหมณ์ทำหน้าที่  

=  ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท  

สีประจำวรรณะคือ   

= ขาว

13.วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ 

= ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม 

สีประจำวรรณคือ

=   เเดง

14.คนไร้วรรณะคือ  

= จันฑาล

15.มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า  เวไนยสัตว์  หมายถึง 

= ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่ สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16.คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ 

=  งมงาย

17.คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ 

= ทิฏฐิมานะ หัวดื้อ


22. กัลยรัตน์ แวววรวิทย์     [125.25.152.135]     08 Jul 2009 - 11:06

แก้ไขคำตอบ จ่ะ

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง  

ตอบ พาราณสี

2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่    

ตอบ เเม่น้ำคงคา

3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า 

ตอบ  สามัคคีธรรม

4. แคว้นโกศลปกครองระบอบ  

ตอบ ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรมใช้กับการปกครองระบอบ  

ตอบ สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรมใช้กับการปกครองระบอบ     

ตอบ ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละปกครองโดยระบอบ     

ตอบ สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง   

ตอบ เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธชื่อ   

ตอบ ราชคฤห์

10.วรรณะแพศย์ทำอาชีพ

ตอบ ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม 

สีประจำคือ 

ตอบ เหลือง

11.วรรณะศูทรทำอาชีพ

ตอบ กรรมกร

สีประจำวรรณคือ  

ตอบ  เขียว

12.วรรณะพราหมณ์ทำหน้าที่  

ตอบ  ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท  

สีประจำวรรณะคือ   

ตอบ ขาว

13.วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ 

ตอบ ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม 

สีประจำวรรณคือ

ตอบ  เเดง

14.คนไร้วรรณะคือ  

ตอบ จันฑาล

15.มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า  เวไนยสัตว์  หมายถึง 

ตอบ ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่ สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16.คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ 

ตอบ  งมงาย

17.คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ 

ตอบ ทิฏฐิมานะ หัวดื้อ

 


23. ณัษฐา จรูญชัยคณากิจ     [125.25.152.135]     08 Jul 2009 - 11:11

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง  

... พาราณสี

2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่    

... เเม่น้ำคงคา

3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า 

...  สามัคคีธรรม

4. แคว้นโกศลปกครองระบอบ  

... ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรมใช้กับการปกครองระบอบ  

... สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรมใช้กับการปกครองระบอบ     

... ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละปกครองโดยระบอบ     

... สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง   

... เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธชื่อ   

... ราชคฤห์

10.วรรณะแพศย์ทำอาชีพ

...ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม 

สีประจำคือ 

... เหลือง

11.วรรณะศูทรทำอาชีพ

... กรรมกร

สีประจำวรรณคือ  

...  เขียว

12.วรรณะพราหมณ์ทำหน้าที่  

... ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท  

สีประจำวรรณะคือ   

... ขาว

13.วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ 

... ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม 

สีประจำวรรณคือ

... เเดง

14.คนไร้วรรณะคือ  

... จันฑาล

15.มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า  เวไนยสัตว์  หมายถึง 

... ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่ สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16.คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ 

...  งมงาย

17.คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ 

... ทิฏฐิมานะ หัวดื้อ


24. กัลยรัตน์ แวววรวิทย์ เลขที่ 19 ม.4/7     [125.25.152.135]     08 Jul 2009 - 11:13

แก้ไขคำตอบ จ่ะ

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง  

ตอบ พาราณสี

2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่    

ตอบ เเม่น้ำคงคา

3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า 

ตอบ  สามัคคีธรรม

4. แคว้นโกศลปกครองระบอบ  

ตอบ ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรมใช้กับการปกครองระบอบ  

ตอบ สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรมใช้กับการปกครองระบอบ     

ตอบ ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละปกครองโดยระบอบ     

ตอบ สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง   

ตอบ เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธชื่อ   

ตอบ ราชคฤห์

10.วรรณะแพศย์ทำอาชีพ

ตอบ ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม 

สีประจำคือ 

ตอบ เหลือง

11.วรรณะศูทรทำอาชีพ

ตอบ กรรมกร

สีประจำวรรณคือ  

ตอบ  เขียว

12.วรรณะพราหมณ์ทำหน้าที่  

ตอบ  ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท  

สีประจำวรรณะคือ   

ตอบ ขาว

13.วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ 

ตอบ ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม 

สีประจำวรรณคือ

ตอบ  เเดง

14.คนไร้วรรณะคือ  

ตอบ จันฑาล

15.มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า  เวไนยสัตว์  หมายถึง 

ตอบ ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่ สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16.คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ 

ตอบ  งมงาย

17.คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ 

ตอบ ทิฏฐิมานะ หัวดื้อ

 

  กัลยรัตน์ แวววรวิทย์ เลขที่ 19 ม.4/7


25. ณัษฐา จรูญชัยคณากิจ เลขที่ 25 ม.4/7     [125.25.152.135]     08 Jul 2009 - 11:17


1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง  

... พาราณสี

2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่    

... เเม่น้ำคงคา

3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า 

...  สามัคคีธรรม

4. แคว้นโกศลปกครองระบอบ  

... ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรมใช้กับการปกครองระบอบ  

... สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรมใช้กับการปกครองระบอบ     

... ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละปกครองโดยระบอบ     

... สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง   

... เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธชื่อ   

... ราชคฤห์

10.วรรณะแพศย์ทำอาชีพ

...ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม 

สีประจำคือ 

... เหลือง

11.วรรณะศูทรทำอาชีพ

... กรรมกร

สีประจำวรรณคือ  

...  เขียว

12.วรรณะพราหมณ์ทำหน้าที่  

... ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท  

สีประจำวรรณะคือ   

... ขาว

13.วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ 

... ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม 

สีประจำวรรณคือ

... เเดง

14.คนไร้วรรณะคือ  

... จันฑาล

15.มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า  เวไนยสัตว์  หมายถึง 

... ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่ สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16.คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ 

...  งมงาย

17.คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ 

... ทิฏฐิมานะ หัวดื้อ

 

 ณัษฐา จรูญชัยคณากิจ เลขที่ 25 ม.4/7


26. ศุภลักษ์ พสุธาสถิตย์ ม.4/7 เลขที่ 26     [58.64.62.35]     08 Jul 2009 - 11:18

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง  

- พาราณสี

2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่    

- เเม่น้ำคงคา

3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า 

-  สามัคคีธรรม

4. แคว้นโกศลปกครองระบอบ  

-  ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรมใช้กับการปกครองระบอบ  

- สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรมใช้กับการปกครองระบอบ     

- ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละปกครองโดยระบอบ     

- สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง   

- เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธชื่อ   

- ราชคฤห์

10.วรรณะแพศย์ทำอาชีพ

- ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม 

สีประจำคือ 

- เหลือง

11.วรรณะศูทรทำอาชีพ

- กรรมกร

สีประจำคือ  

-  เขียว

12.วรรณะพราหมณ์ทำหน้าที่  

-  ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท  

สีประจำคือ   

- ขาว

13.วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ 

- ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม 

สีประจำคือ

-   เเดง

14.คนไร้วรรณะคือ  

- จันฑาล

15.มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า  เวไนยสัตว์  หมายถึง 

- ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่ สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16.คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ 

- งมงาย

17.คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ 

ทิฏฐิมานะ หัวดื้อ


27. กฤษนันท์ สริตชลานนท์ ม.4/7 เลขที่ 41     [125.24.153.174]     08 Jul 2009 - 11:25

*,. ตอบคำถามค่ะ ^^/.,*

 

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง    ตักศิลา

 

2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่    แม่น้ำคงคา

 

3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

 

4. แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ   สามัคคีธรรม

 

5. อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครองระบอบ  ทุนนิยม

 

6. ทศพิธราชธรรม  ใช้กับการปกครองระบอบ   ราชาธิปไตย

 

7. แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ  สามัคคีธรรม

 

8. ปัจจันตชนบท  หมายถึง   เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

 

9. เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ   ราชคฤห์

 

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ   ผู้ประกอบพาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม  สีประจำคือ   เหลือง

 

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ    กรรมกร   สีประจำวรรณะคือ   เขียว

 

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่   ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุก

                                             วรรณะรวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท    

      สีประจำวรรณะคือ   ขาว

 

13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่   ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม   สีประจำวรรณะคือ  แดง

 

14. คนไร้วรรณะคือ  จัณฑาล

 

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า  เวไนยสัตว์  หมายถึง ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัด

                                                                                        ได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม    

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่   งมงาย

 

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่   ทิฏฐิมานะ


28. ณัฐวดี ฉ่ำบุญชู เลขที่ 33 ม. 4 / 7     [125.24.51.63]     08 Jul 2009 - 12:45

*มาแว้ว.....

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง  

ตอบ พาราณสี

2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่    

ตอบ เเม่น้ำคงคา

3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า 

ตอบ  สามัคคีธรรม

4. แคว้นโกศลปกครองระบอบ  

ตอบ ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรมใช้กับการปกครองระบอบ  

ตอบ สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรมใช้กับการปกครองระบอบ     

ตอบ ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละปกครองโดยระบอบ     

ตอบ สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง   

ตอบ เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธชื่อ   

ตอบ ราชคฤห์

10.วรรณะแพศย์ทำอาชีพ

ตอบ ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม   ( สีเหลือง )

11.วรรณะศูทรทำอาชีพ

ตอบ กรรมกร ( สีเขียว )

12.วรรณะพราหมณ์ทำหน้าที่  

ตอบ  ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท    ( สีขาว )

13.วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ 

ตอบ ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  ( สีแดง )

14.คนไร้วรรณะคือ  

ตอบ จันฑาล

15.มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า  เวไนยสัตว์  หมายถึง 

ตอบ ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่ สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16.คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ 

ตอบ  งมงาย

17.คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ 

ตอบ ทิฏฐิมานะ หัวดื้อ

ณัฐวดี   ฉ่ำบุญชู  เลขที่ 33 ม. 4 / 7


29. ธนพร แก้วบุญส่ง เลขที่ 35 ม. 4/7     [58.11.68.177]     08 Jul 2009 - 13:34

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง         

    -ตักสิลา

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่      

   -เเม่น้ำคงคา

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  

   -การปกครองในเเผนที่ ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ  

   -ราชาธิปไตย   

5.อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         

   -ทุนนิยม

6.ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ           

   -ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ        

   -สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท  หมายถึง    

   -เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ      

    -ราชคฤห์

10.วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  สีประจำคือ

    -ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม            -สีเหลือง

11.วรรณะศูทร  ทำอาชีพ    สีประจำคือ 

     -กรรมกร       -     สีเขียว

12.วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่    สีประจำวรรณะคือ 

    -ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมี หน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท       

    -สีขาว

13.วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่    สีประจำคือ 

    -ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม           -สีเเดง

14.คนไร้วรรณะคือ   

    -จันทาล

15.มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง         

    -ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16.คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่     

     -งมงาย

17.คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่     

    - ทิฏฐิมานะ


30. ศจีวรรณ เพ็ชรุจิ ม.4/7 เลขที่37     [58.8.195.147]     08 Jul 2009 - 13:53

 

ตอบคำถาม

 

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง  ตักสินา

2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่     เเม่น้ำคงคา

3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4. แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ    สามัคคีธรรม

5.อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ   ทุนนิยม

6.ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ      ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ      สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท  หมายถึง    เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ   ราชคฤห์

10.วรรณะแพศย์ ทำอาชีพ  ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม  สีประจำคือ เหลือง

11.วรรณะศูทร  ทำอาชีพ กรรมกร  สีประจำวรรณคือ   เขียว

12.วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่   ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท  

สีประจำวรรณะคือ    ขาว

13.วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ  เเดง

14.คนไร้วรรณะคือ   จัณฑาล

15.มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า  เวไนยสัตว์  หมายถึง  ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่ สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16.คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่   งมงาย

17.คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ ทิฏฐิมานะ


31. น.ส.กชกร แซ่เอี้ยะ ม.4/7 เลขที่44     [58.8.45.219]     08 Jul 2009 - 14:10

ตอบคำถามคร่ะ

 

1.  เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง  พาราณสี

2.  ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ ม่น้ำคงคา                                                                                                                                                         

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบสามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ คณราชย์หรือสามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง  ตำบลปลายเขตแดน

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ การเกษตร เลี้ยงสัตว์  ช่างฝีมือ ค้าขาย

สีประจำวรรณะคือ เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ เป็นพวกกรรมกรหรือคนใช้ซึ่งทำงานหนัก อาชีพในการรับจ้างด้วยแรง ตลอดถึงทำการงานอื่นๆ ที่ชนชั้นสูง รังเกียจว่าเป็นการงานชั้นต่ำ

สีประจำวรรณะคือ เขียวหรือดำ

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่ เป็นผู้ที่มีอาชีพสั่งสอนคนในสังคมและทำพิธีตามลัทธิศาสนา  มีทั้งที่เป็นนักบวชและคฤหัสถ์ เช่น ครูทั้ง 6 ก็จัดเป็นชนชั้นสูงเช่นกัน

 สีประจำวรรณะคือ ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่ ปกครองบ้านเมือง ปราบปรามโจรผู้ร้ายและทำการรบพุ่งกับข้าศึกภายนอก  ประกอบด้วยพระราชามหากษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ต่างๆ  รวมถึงพวกที่รับราชการในระดับสูง

สีประจำวรรณคือ แดง

14.  คนไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรมหรือได้รับความสำเร็จได้ เป็นคำเรียกคนที่มีกิเลสเบาบางซึ่งอาจบรรลุธรรมได้เมื่อได้ฟังธรรมบ่อยๆ เหมือนดอกบัวที่อยู่ในน้ำ เมื่อได้รับแสงอาทิตย์หลายวันเข้าก็จะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาบานได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ งมงาย ถูกหลอกได้ง่าย เป็นคนโง่ทึม เกียจคร้าน

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ จิตใจโน้มเอียงไปทางอกุศลจิต หย่อนศรัทธาในศาสนา ใช้ปัญญาเอาเปรียบสังคม เพื่อเป้าหมายของตนเอง เป็นอันตรายต่อสังคมไม่มากก็น้อย


32. สุชญา เปี่ยมฤทธิไกร เลขที่ 34 ม. 4 / 7     [125.24.51.63]     08 Jul 2009 - 15:07

Answer..

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง   พาราณสี

2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่     เเม่น้ำคงคา

3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า     สามัคคีธรรม

4. แคว้นโกศลปกครองระบอบ   ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรมใช้กับการปกครองระบอบ   สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรมใช้กับการปกครองระบอบ     ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละปกครองโดยระบอบ     สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง   เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธชื่อ   ราชคฤห์

10.วรรณะแพศย์ทำอาชีพ    ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม  ( เหลือง )

11.วรรณะศูทรทำอาชีพ     กรรมกร  (  เขียว )

12.วรรณะพราหมณ์ทำหน้าที่   ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท    ( ขาว )

13.วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่    ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  ( เเดง )

14.คนไร้วรรณะคือ   จันฑาล

15.มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่ สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16.คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่     งมงาย

17.คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่      ทิฏฐิมานะ หัวดื้อ

 

สุชญา  เปี่ยมฤทธิไกร  เลขที่  34 ม. 4 / 7


33. อาภาพร วิทูรแก้วศิริ เลขที่ 38 ม. 4 / 7     [125.24.51.63]     08 Jul 2009 - 15:16

ตอบคำถาม

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง  

ตอบ   พาราณสี

2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่    

ตอบ   เเม่น้ำคงคา

3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า    

 ตอบ   สามัคคีธรรม

4. แคว้นโกศลปกครองระบอบ  

 ตอบ   ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรมใช้กับการปกครองระบอบ  

ตอบ   สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรมใช้กับการปกครองระบอบ     

ตอบ   ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละปกครองโดยระบอบ     

ตอบ   สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง  

ตอบ   เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธชื่อ   

ตอบ   ราชคฤห์

10.วรรณะแพศย์ทำอาชีพ  

ตอบ    ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม  ( เหลือง )

11.วรรณะศูทรทำอาชีพ   

ตอบ    กรรมกร  (  เขียว )

12.วรรณะพราหมณ์ทำหน้าที่   

ตอบ    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท    ( ขาว )

13.วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  

ตอบ   ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  ( เเดง )

14.คนไร้วรรณะคือ  

ตอบ   จันฑาล

15.มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   

ตอบ    เวไนยสัตว์  หมายถึง  ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่ สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16.คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่    

ตอบ    งมงาย

17.คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่      

ตอบ    ทิฏฐิมานะ หัวดื้อ

 

อาภาพร  วิทูรแก้วศิริ  เลขที่  38  ม. 4 / 7

 


34. นางสาวรุ่งรวี รุ่งโรจน์นวกุล ม.4/7 เลขที่ 7     [58.8.44.48]     08 Jul 2009 - 17:21

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง ตักสินา 2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ เเม่น้ำคงคา 3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ 4. แคว้นโกศล ปกครองระบอบ สามัคคีธรรม 5.อปริหาณิยธรรม ใช้กับการปกครอง ระบอบ ทุนนิยม 6.ทศพิธราชธรรม ใช้กับการปกครอง ระบอบ ราชาธิปไตย 7.แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม 8.ปัจจันตชนบท หมายถึง เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป 9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์ 10.วรรณะแพศย์ ทำอาชีพ ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม สีประจำคือ เหลือง 11.วรรณะศูทร ทำอาชีพ กรรมกร สีประจำวรรณคือ เขียว 12.วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท สีประจำวรรณะคือ ขาว 13.วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม สีประจำวรรณคือ เเดง 14.คนไร้วรรณะคือ จันฑาล 15.มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า เวไนยสัตว์ หมายถึง ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่ สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม 16.คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ งมงาย 17.คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ ทิฏฐิมานะ นางสาวรุ่งรวี รุ่งโรจน์นวกุล ม.4/7 เลขที่ 7

35. น.ส.ณรีวรรณ ใจดี ม.4/7 เลขที่ 6     [58.11.67.168]     08 Jul 2009 - 17:31

 

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง      =      ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่         =          เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  =   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ            =        สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         =       ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ           =       ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ           =        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง         =          เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ        =        ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  =   ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม   สีประจำคือ      =      เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   =   กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ      =    เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่     =    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ     =    ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      =     ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ   =     เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     =      จันทาล.

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง          =         ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่        =     งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่       =     ทิฏฐิมานะ


36. ธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ ม.4/7 เลขที่ 21     [58.8.35.178]     08 Jul 2009 - 17:39

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา......

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.............เเม่น้ำคงคา................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..........สามัคคีธรรม...........

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ........ทุนนิยม.....

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ. ..........ราชาธิปไตย.......

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม....

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป........

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............ราชคฤห์.....................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ........       สีประจำคือ..........เหลือง.......

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ......เขียว........

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ........ขาว........

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ...เเดง...

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.......

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม.....

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ทิฏฐิมานะ....


37. นางสาวรุ่งรวี รุ่งโรจน์นวกุล ม.4/7 เลขที่ 7     [58.8.44.48]     08 Jul 2009 - 17:44

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง      =      ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่         =          เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  =   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ            =        สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         =       ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ           =       ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ           =        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง         =          เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ        =        ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  =   ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม   สีประจำคือ      =      เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   =   กรรมกร     สีประจำวรรณคือ      =    เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่     =    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ     =    ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      =     ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ   =     เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     =      จันทาล.

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง          =         ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่        =     งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่       =     ทิฏฐิมานะ


38. ฟ้าใส ชิณโชติ ม.4/7 เลขที่20     [58.64.66.168]     08 Jul 2009 - 22:47

1.  เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง  พาราณสี

2.  ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ ม่น้ำคงคา                                                                                                                                                         

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบสามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ คณราชย์หรือสามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง  ตำบลปลายเขตแดน

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ การเกษตร เลี้ยงสัตว์  ช่างฝีมือ ค้าขาย

สีประจำวรรณะคือ เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ เป็นพวกกรรมกรหรือคนใช้ซึ่งทำงานหนัก อาชีพในการรับจ้างด้วยแรง ตลอดถึงทำการงานอื่นๆ ที่ชนชั้นสูง รังเกียจว่าเป็นการงานชั้นต่ำ

สีประจำวรรณะคือ เขียวหรือดำ

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่ เป็นผู้ที่มีอาชีพสั่งสอนคนในสังคมและทำพิธีตามลัทธิศาสนา  มีทั้งที่เป็นนักบวชและคฤหัสถ์ เช่น ครูทั้ง 6 ก็จัดเป็นชนชั้นสูงเช่นกัน

 สีประจำวรรณะคือ ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่ ปกครองบ้านเมือง ปราบปรามโจรผู้ร้ายและทำการรบพุ่งกับข้าศึกภายนอก  ประกอบด้วยพระราชามหากษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ต่างๆ  รวมถึงพวกที่รับราชการในระดับสูง

สีประจำวรรณคือ แดง

14.  คนไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรมหรือได้รับความสำเร็จได้ เป็นคำเรียกคนที่มีกิเลสเบาบางซึ่งอาจบรรลุธรรมได้เมื่อได้ฟังธรรมบ่อยๆ เหมือนดอกบัวที่อยู่ในน้ำ เมื่อได้รับแสงอาทิตย์หลายวันเข้าก็จะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาบานได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ งมงาย ถูกหลอกได้ง่าย เป็นคนโง่ทึม เกียจคร้าน

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ จิตใจโน้มเอียงไปทางอกุศลจิต หย่อนศรัทธาในศาสนา ใช้ปัญญาเอาเปรียบสังคม เพื่อเป้าหมายของตนเอง เป็นอันตรายต่อสังคมไม่มากก็น้อย

 

ฟ้าใส   ชิณโชติ   ม.4/7 เลขที่20


39. กัญญารัตน์ ยอดนารี เลขที่24 ชั้นม.4/7     [58.64.66.168]     08 Jul 2009 - 22:54

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง      =      ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่         =          เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  =   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ            =        สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         =       ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ           =       ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ           =        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง         =          เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ        =        ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  =   ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม   สีประจำคือ      =      เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   =   กรรมกร สีประจำวรรณคือ      =    เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่     =    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ     =    ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      =     ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ   =     เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     =      จันทาล.

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง          =         ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่        =     งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่       =     ทิฏฐิมานะ


40. นพรัตน์ ต้อยบุญตาม ม.4/7 เลขที่ 9     [192.168.8.151, 58.13]     09 Jul 2009 - 09:07

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา......

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.............เเม่น้ำคงคา................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..........สามัคคีธรรม...........

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ........ทุนนิยม.....

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ. ..........ราชาธิปไตย.......

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม....

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป........

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............ราชคฤห์.....................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ........       สีประจำคือ..........เหลือง.......

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ......เขียว........

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ........ขาว........

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ...เเดง...

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.......

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม.....

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ทิฏฐิมานะ....


41. ปัณชญาพิชญ์ ธำรงค์คูสกุล ม.4/7 เลขที่ 30     [192.168.8.156, 58.13]     09 Jul 2009 - 09:08

แก้ไขคำตอบ

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง     =   พาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่    =    แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า   

      =   สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ    =    ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ     =   สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ      =     ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ    =    สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง    =    เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ    =    ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ     =   ผู้ประกอบพาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม       

      สีประจำคือ    =    เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ    =    กรรมกร       

      สีประจำวรรณคือ    =    เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่    

       =    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ

       รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท       

      สีประจำวรรณะคือ    =     ขาว

13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่     =     ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม        

       สีประจำวรรณคือ    =    แดง

14. คนไร้วรรณะคือ    =    จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  

       =   ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม    

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่   =   งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่     =    ทิฏฐิมานะ


42. เกวลี สื่อฐิติรัตนกุล เลขที่17 ม.4/7     [192.168.8.154, 58.13]     09 Jul 2009 - 09:08

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา......

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.............เเม่น้ำคงคา................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..........สามัคคีธรรม...........

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ........ทุนนิยม.....

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ. ..........ราชาธิปไตย.......

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม....

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป........

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............ราชคฤห์.....................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ........       สีประจำคือ..........เหลือง.......

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ......เขียว........

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ........ขาว........

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ...เเดง...

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.......

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม.....

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ทิฏฐิมานะ....
43. น.ส. พัชริณี จันทร์เพ็ชร ม.4/7 เลขที่ 42     [192.168.8.158, 58.13]     09 Jul 2009 - 09:09

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง      =      ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่         =          เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  =   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ            =        สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         =       ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ           =       ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ           =        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง         =          เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ        =        ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  =   ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม   สีประจำคือ      =      เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   =   กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ      =    เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่     =    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ     =    ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      =     ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ   =     เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     =      จันทาล.

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง          =         ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่        =     งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่       =     ทิฏฐิมานะ


44. น.ส ปาจรีย์ หวังวิไล ม.4/7 เลขที่ 22     [192.168.8.158, 58.13]     09 Jul 2009 - 09:09

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง      =      ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่         =          เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  =   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ            =        สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         =       ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ           =       ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ           =        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง         =          เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ        =        ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  =   ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม   สีประจำคือ      =      เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   =   กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ      =    เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่     =    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ     =    ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      =     ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ   =     เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     =      จันทาล.

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง          =         ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่        =     งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่       =     ทิฏฐิมานะ


45. น.ส ธมาภรณ์ โตสกุล ม.4/7 เลขที่ 40     [192.168.8.158, 58.13]     09 Jul 2009 - 09:11

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง      =      ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่         =          เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  =   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ            =        สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         =       ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ           =       ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ           =        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง         =          เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ        =        ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  =   ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม   สีประจำคือ      =      เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   =   กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ      =    เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่     =    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ     =    ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      =     ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ   =     เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     =      จันทาล.

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง          =         ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่        =     งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่       =     ทิฏฐิมานะ


46. ศิรินทิพย์ ธงถาวรสุวรรณ ม.4/7 เลขที่16     [192.168.8.154, 58.13]     09 Jul 2009 - 09:11

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา......

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.............เเม่น้ำคงคา................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..........สามัคคีธรรม...........

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ........ทุนนิยม.....

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ. ..........ราชาธิปไตย.......

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม....

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป........

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............ราชคฤห์.....................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ........       สีประจำคือ..........เหลือง.......

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ......เขียว........

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ........ขาว........

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ...เเดง...

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.......

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม.....

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ทิฏฐิมานะ....
47. อัจฉรี เริ่มมนตรี ม.4/7 เลขที่ 43     [192.168.8.156, 58.13]     09 Jul 2009 - 09:12

แก้ไขคำตอบ

 

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง       พาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่        แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า      สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ        ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ        ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง        เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ        ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ        ผู้ประกอบพาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม       

สีประจำคือ        เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ        กรรมกร        สีประจำวรรณคือ        เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่        ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท       

 สีประจำวรรณะคือ        ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่        ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม        

 สีประจำวรรณคือ        แดง

14.  คนไร้วรรณะคือ        จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง    ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม    

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่     งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่         ทิฏฐิมานะ


48. นางสาวกานต์ชนิต โยธารักษ์ ม.4/7 เลขที่ 31     [58.8.44.172]     09 Jul 2009 - 21:12

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง  

ตอบ   พาราณสี

2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่    

ตอบ   เเม่น้ำคงคา

3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า    

 ตอบ   สามัคคีธรรม

4. แคว้นโกศลปกครองระบอบ  

 ตอบ   ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรมใช้กับการปกครองระบอบ  

ตอบ   สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรมใช้กับการปกครองระบอบ     

ตอบ   ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละปกครองโดยระบอบ     

ตอบ   สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง  

ตอบ   เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธชื่อ   

ตอบ   ราชคฤห์

10.วรรณะแพศย์ทำอาชีพ  

ตอบ    ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม  ( เหลือง )

11.วรรณะศูทรทำอาชีพ   

ตอบ    กรรมกร  

12.วรรณะพราหมณ์ทำหน้าที่   

ตอบ    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท    ( ขาว )

13.วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  

ตอบ   ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  ( เเดง )

14.คนไร้วรรณะคือ  

ตอบ   จันฑาล

15.มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   

ตอบ    เวไนยสัตว์  หมายถึง  ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่ สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16.คนมีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนที่    

ตอบ    งมงาย

17.คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่      

ตอบ    ทิฏฐิมานะ หัวดื้อ


49. ชมพูนุช สุ่มมาตย์ เลขที่ 12 ม.4/7     [203.118.84.34]     09 Jul 2009 - 21:25

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง      =      ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่         =          เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  =   การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ            =        สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         =       ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ           =       ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ           =        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง         =          เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ        =        ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  =   ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม   สีประจำคือ      =      เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   =   กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ      =    เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่     =    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ     =    ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      =     ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ   =     เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     =      จันทาล.

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง          =         ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่        =     งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่       =     ทิฏฐิมานะ


50. ณัฐชา พลสงฆ์ ม.4/7 เลขที่ 14     [210.86.208.237]     09 Jul 2009 - 22:08

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง     ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่         เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า     การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ     สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครองระบอบ          ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ     ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ      สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง       เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ     ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ    ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม    สีประจำคือ    เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ    กรรมกร     สีประจำวรรณคือ    เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่    ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ     ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่   ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ    เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     จันทาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง    ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่   งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่   ทิฏฐิมานะ

 

 ขออภัย เนื่องจากกระทู้นี้มีผู้ร่วมตอบกระทู้ เกินกว่า 1,000 กระทู้แล้ว

จึงขอปิด! งดการตอบกระทู้ต่อไป เนื่องจากจะทำให้ระบบโดยรวมช้าลง

หากเห็นว่ากระทู้นี้มีประโยชน์ ขอให้ท่านเปิดกระทู้ใหม่แทน

จากใจ Webmasterย้อนกลับไปเว็บบอร์ด

© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.