กระดานข่าววัดดอน
   
0015 : จากคุณ ม4   [58.8.47.136]   01 Jul 2009 - 18:32   [36 คำตอบ]

งานม4/61. น.ส.พบพร ทรงประสพ เลขที่ 32     [202.176.156.222]     04 Jul 2009 - 00:37

3. 31102     [58.8.44.54]     25 Jun 2009 - 09:04

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง...................พาราณสี............................................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่....................แม่น้ำคงคา.............................................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า...........สามัคคีธรรม.......................................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..................ราชาธิปไตย................................................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.........สามัคคีธรรม..............................................................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..........ราชาธิปไตย...........................................................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม.........................................................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง.......ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท.................................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ...........ราชคฤห์.................................................................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.......พาณิชยกรรม เกษตรกรรม....................สีประจำคือ..........สีเหลือง.........

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ.....กรรมกรผู้ใช้แรงงาน.........................สีประจำวรรณคือ............ไม่มี............

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่......ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติอต่อกับเทวะ กระทำพิธีการทางศาสนา..........

       สีประจำวรรณะคือ........สีขาว..................................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่...........ป้องกันบ้านเมือง...................สีประจำวรรณคือ.........สีแดง...........

14.  คนไร้วรรณะคือ........จัณฑาล......................................................................................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..........ผู้ที่ฝึกฝนอรมได้.......

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.........เชื่อง่าย........................................................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ ....หัวดื้อ.....

2. นางสาวรชา เจนจบวิทยา ม.4/6 เลขที่6     [125.25.101.87]     04 Jul 2009 - 12:36

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง...................พาราณสี............................................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่....................แม่น้ำคงคา.............................................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า...........สามัคคีธรรม.......................................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..................ราชาธิปไตย................................................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.........สามัคคีธรรม..............................................................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..........ราชาธิปไตย...........................................................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม.........................................................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง.......ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท.................................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ...........ราชคฤห์.................................................................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.......พาณิชยกรรม เกษตรกรรม....................สีประจำคือ..........สีเหลือง.........

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ.....กรรมกรผู้ใช้แรงงาน.........................สีประจำวรรณคือ............ไม่มี............

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่......ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติอต่อกับเทวะ กระทำพิธีการทางศาสนา..........

       สีประจำวรรณะคือ........สีขาว..................................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่...........ป้องกันบ้านเมือง...................สีประจำวรรณคือ.........สีแดง...........

14.  คนไร้วรรณะคือ........จัณฑาล......................................................................................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..........ผู้ที่ฝึกฝนอรมได้.......

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.........เชื่อง่าย........................................................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ ....หัวดื้อ.....


3. น.ส. จิราณี กิจศิริพิพัฒน์ เลขที่ 25     [61.90.96.104]     04 Jul 2009 - 12:41

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง >>>พาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ >>>แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า >>>สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ >>>ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ >>>สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ >>>ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ >>>สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง >>>ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ >>>ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ >>>พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สีประจำคือ >>>สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ >>>กรรมกรผู้ใช้แรงงาน สีประจำวรรณคือ >>>ไม่มี

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่ >>>ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติอต่อกับเทวะ กระทำพิธีการทางศาสนา

       สีประจำวรรณะคือ >>>สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ >>>ปกป้องบ้านเมือง สีประจำวรรณคือ >>>สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ >>>จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง >>>ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ >>>เชื่อง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ >>>หัวดื้อ

4. น.ส.ณัฐพร คำแย้ม เลขที่28 ม.4/6     [61.7.129.64]     04 Jul 2009 - 14:32

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง   พาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่   แม่น้ำคงคง

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครองะบอบ  สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครองระบอบ    ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ  สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง ส่วนที่เป็นหัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ  ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  พาณิชยกรรม   สีประจำคือ   สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  พวกกรรมกรผู้ใช้แรงงาน  สีประจำวรรณคือ  ไม่มีสี

 12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  ติดต่อกับเทวะและกระทำพิธีกรรมทางศาสนา

       สีประจำวรรณะคือ  สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่   พวกนักรบ นักปกครอง  สีประจำวรรณคือ สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  สัตว์ผู้ควรแนะนำแก่การสั่งสอน

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่  งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  มีทิฏฐิมานะ

5. น.ส.ธัญญารัตน์ ฟองรัตนะกุล เลขที่ 31 ม.4/6     [125.24.176.195]     04 Jul 2009 - 19:25

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง    พาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่     แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า      สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ    ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ   สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ  ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ  สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง   ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ  ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  พาณิชยกรรม เกษตรกรรม  สีประจำคือ   สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   กรรมกรผู้ใช้แรงงาน     สีประจำวรรณคือ ไม่มีสี

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่   ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติอต่อกับเทวะ กระทำพิธีการทางศาสนา 

       สีประจำวรรณะคือ  สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  ป้องกันบ้านเมือง  สีประจำวรรณคือ  สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ  จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง   ผู้ที่ฝึกฝนอรมได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่   เชื่อง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  หัวดื้อ

6. น.ส.ศรสวรรค์ แวนวง เลขที่ 12 ม.4/6     [112.143.55.111]     05 Jul 2009 - 14:26

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง (เมืองพาราณสี)

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ (แม่น้ำคงคา)

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า (สามัคคีธรรม)

4.แคว้นโกศลปกครองระบอบ (ราชาธิปไตย)

5.อปริหาณิยธรรม ใช้การปกครองระบอบ (สามัคคีธรรม)

6.ทศพิธราชธรรม ใช้การปกครองระบอบ (ราชาธิปไตย)

7.แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ (สามัคคีธรรม)

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง (ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท)

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ (ราชคฤห์)

10.วรรณแพศย์ทำอาชีพ (พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม) สีประจำวรรณะ คือ (สีเหลือง)

11.วรรณศูทธ ทำอาชีพ (กรรมกรผู้ใช้แรงงาน) สีประจำวรรณะ คือ (ไม่มีสี)

12.วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ (ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติดต่อกับเทวะ และ กระทำพิธีกรรมทางศาสนา) สีประจำวรรณะ คือ (สีขาว)

13.วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่ (ปกครองและปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุข) สีประจำวรรณะ คือ (สีแดง)

14.คนที่ไร้วรรณะคือ (จัณฑาล)

15.มนุษย์มีศักยภาพในตัวเอง เรียกว่า เวไนยสัตว์  หมายถึง (สัตว์ที่สามารถ อบรมสั่งสอนได้)

16.คนที่มีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนที่ (เชื่อคนง่าย งมงาย)

17.คนที่มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคน


7. น.ส.ศรสวรรค์ แวนวง เลขที่ 12 ม.4/6     [112.143.55.111]     05 Jul 2009 - 14:28

ส่งใหม่ ^^ เม้นข้างบนขาดข้อสุดท้ายไป

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง (เมืองพาราณสี)

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ (แม่น้ำคงคา)

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า (สามัคคีธรรม)

4.แคว้นโกศลปกครองระบอบ (ราชาธิปไตย)

5.อปริหาณิยธรรม ใช้การปกครองระบอบ (สามัคคีธรรม)

6.ทศพิธราชธรรม ใช้การปกครองระบอบ (ราชาธิปไตย)

7.แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ (สามัคคีธรรม)

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง (ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท)

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ (ราชคฤห์)

10.วรรณแพศย์ทำอาชีพ (พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม) สีประจำวรรณะ คือ (สีเหลือง)

11.วรรณศูทธ ทำอาชีพ (กรรมกรผู้ใช้แรงงาน) สีประจำวรรณะ คือ (ไม่มีสี)

12.วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ (ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติดต่อกับเทวะ และ กระทำพิธีกรรมทางศาสนา) สีประจำวรรณะ คือ (สีขาว)

13.วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่ (ปกครองและปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุข) สีประจำวรรณะ คือ (สีแดง)

14.คนที่ไร้วรรณะคือ (จัณฑาล)

15.มนุษย์มีศักยภาพในตัวเอง เรียกว่า เวไนยสัตว์  หมายถึง (สัตว์ที่สามารถ อบรมสั่งสอนได้)

16.คนที่มีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนที่ (เชื่อคนง่าย งมงาย)

17.คนที่มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ (หัวดื้อ)

 


8. น.ส. ปภาวดี ชอบธรรม เลขที่ 5 ม.4/6     [58.8.51.24]     05 Jul 2009 - 19:42

 

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง เมืองพาราณสี

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4.แคว้นโกศลปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรม ใช้การปกครองระบอบ สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรม ใช้การปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10.วรรณแพศย์ทำอาชีพ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม สีประจำวรรณะ คือ สีเหลือง

11.วรรณศูทธ ทำอาชีพ กรรมกรผู้ใช้แรงงาน สีประจำวรรณะ คือ ไม่มีสี

12.วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติดต่อกับเทวะ และ กระทำพิธีกรรมทางศาสนา สีประจำวรรณะ คือ สีขาว

13.วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่ ปกครองและปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุข สีประจำวรรณะ คือ สีแดง

14.คนที่ไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15.มนุษย์มีศักยภาพในตัวเอง เรียกว่า เวไนยสัตว์  หมายถึง สัตว์ที่สามารถ อบรมสั่งสอนได้

16.คนที่มีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนที่ เชื่อคนง่าย งมงาย

17.คนที่มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวดื้อ

 

 


9. น.ส.นิศาชล หมัดมงคล เลขที่9 ม.4/6     [58.8.48.248]     05 Jul 2009 - 19:57

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง    พาราณสี

2.  ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่    แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า      สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ    ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ   สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ  ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ  สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง   ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ  ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  พาณิชยกรรม เกษตรกรรม  สีประจำคือ   สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   กรรมกรผู้ใช้แรงงาน     สีประจำวรรณคือ ไม่มีสี

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่   ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติอต่อกับเทวะ กระทำพิธีการทางศาสนา 

       สีประจำวรรณะคือ  สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  ป้องกันบ้านเมือง  สีประจำวรรณคือ  สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ  จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง   ผู้ที่ฝึกฝนอรมได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่   เชื่อคนง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  หัวดื้อ.

10. นิภาพร ศรีพรประเสริฐ ม.4/6 เลขที่20     [125.24.138.7]     05 Jul 2009 - 21:07

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

 

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง  

        พาราณสี

2.  ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่   

  แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า     

      สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ    

     ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ  

      สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ 

      ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ 

      สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง  

       ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ  

       ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  พาณิชยกรรม เกษตรกรรม  สีประจำคือ   สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   กรรมกรผู้ใช้แรงงาน     สีประจำวรรณคือ ไม่มีสี

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  

       ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติอต่อกับเทวะ กระทำพิธีการทางศาสนา 

       สีประจำวรรณะคือ  สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  ป้องกันบ้านเมือง  สีประจำวรรณคือ  สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ 

       จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  

        ผู้ที่ฝึกฝนอรมได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่  

         เชื่อคนง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ 

       หัวดื้อ.


11. ณัฐกานต์ โนนไธสง ม.4/6 เลขที่ 24     [125.24.138.7]     05 Jul 2009 - 21:16

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง เมืองพาราณสี

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4.แคว้นโกศลปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรม ใช้การปกครองระบอบ สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรม ใช้การปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10.วรรณแพศย์ทำอาชีพ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม สีประจำวรรณะ คือ สีเหลือง

11.วรรณศูทธ ทำอาชีพ กรรมกรผู้ใช้แรงงาน สีประจำวรรณะ คือ ไม่มีสี

12.วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติดต่อกับเทวะ และ กระทำพิธีกรรมทางศาสนา สีประจำวรรณะ คือ สีขาว

13.วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่ ปกครองและปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุข สีประจำวรรณะ คือ สีแดง

14.คนที่ไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15.มนุษย์มีศักยภาพในตัวเอง เรียกว่า เวไนยสัตว์  หมายถึง สัตว์ที่สามารถ อบรมสั่งสอนได้

16.คนที่มีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนที่ เชื่อคนง่าย งมงาย

17.คนที่มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวดื้อ

 


12. น.ส. วรรณวิษา ศรีอยู่พุ่ม เลขที่ 17 ม.4/6     [61.90.27.50]     05 Jul 2009 - 21:18

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง พาราณสี

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4.แคว้นโกศลปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรม ใช้การปกครองระบอบ สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรม ใช้การปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10.วรรณแพศย์ทำอาชีพ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม สีประจำวรรณะ คือ สีเหลือง

11.วรรณศูทธ ทำอาชีพ กรรมกรผู้ใช้แรงงาน สีประจำวรรณะ คือ ไม่มีสี

12.วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติดต่อกับเทวะ และ กระทำพิธีกรรมทางศาสนา สีประจำวรรณะ คือ สีขาว

13.วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่ ปกครองและปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุข สีประจำวรรณะ คือ สีแดง

14.คนที่ไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15.มนุษย์มีศักยภาพในตัวเอง เรียกว่า เวไนยสัตว์  หมายถึง สัตว์ที่สามารถ อบรมสั่งสอนได้

16.คนที่มีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนที่ เชื่อคนง่าย งมงาย

17.คนที่มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวดื้อ


13. สุชานันท์ ใจเที่ยงกิจ ม.4/6 เลขที่ 1     [125.24.138.7]     05 Jul 2009 - 21:27

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง...................พาราณสี............................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่....................แม่น้ำคงคา................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า...........สามัคคีธรรม............

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..................ราชาธิปไตย..................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.........สามัคคีธรรม...............

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..........ราชาธิปไตย.....................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม.........................................................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง.......ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท.................................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ...........ราชคฤห์.................................................................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.......พาณิชยกรรม เกษตรกรรม....................สีประจำคือ..........สีเหลือง.........

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ.....กรรมกรผู้ใช้แรงงาน.........................สีประจำวรรณคือ............ไม่มี............

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่......ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติอต่อกับเทวะ กระทำพิธีการทางศาสนา..........

       สีประจำวรรณะคือ........สีขาว..................................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่...........ป้องกันบ้านเมือง...................สีประจำวรรณคือ.........สีแดง...........

14.  คนไร้วรรณะคือ........จัณฑาล......................................................................................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..........ผู้ที่ฝึกฝนอรมได้.......

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.........เชื่อง่าย........................................................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ ....หัวดื้อ.....


14. สวรส ช่างทุ่งใหญ่ ม.4/6 เลขที่27     [125.24.54.71]     05 Jul 2009 - 21:28

 

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง พาราณสี

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4.แคว้นโกศลปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรม ใช้การปกครองระบอบ สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรม ใช้การปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10.วรรณแพศย์ทำอาชีพ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม สีประจำวรรณะ คือ สีเหลือง

11.วรรณศูทธ ทำอาชีพ กรรมกรผู้ใช้แรงงาน สีประจำวรรณะ คือ ไม่มีสี

12.วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติดต่อกับเทวะ และ กระทำพิธีกรรมทางศาสนา สีประจำวรรณะ คือ สีขาว

13.วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่ ปกครองและปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุข สีประจำวรรณะ คือ สีแดง

14.คนที่ไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15.มนุษย์มีศักยภาพในตัวเอง เรียกว่า เวไนยสัตว์  หมายถึง สัตว์ที่สามารถ อบรมสั่งสอนได้

16.คนที่มีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนที่ เชื่อคนง่าย งมงาย

17.คนที่มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวดื้อ


15. อรอุมา พินิจสุพล ม.4/6 เลขที่ 21     [125.24.138.7]     05 Jul 2009 - 21:32

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง พาราณสี

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4.แคว้นโกศลปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรม ใช้การปกครองระบอบ สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรม ใช้การปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10.วรรณแพศย์ทำอาชีพ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม สีประจำวรรณะ คือ สีเหลือง

11.วรรณศูทธ ทำอาชีพ กรรมกรผู้ใช้แรงงาน สีประจำวรรณะ คือ ไม่มีสี

12.วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติดต่อกับเทวะ และ กระทำพิธีกรรมทางศาสนา สีประจำวรรณะ คือ สีขาว

13.วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่ ปกครองและปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุข สีประจำวรรณะ คือ สีแดง

14.คนที่ไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15.มนุษย์มีศักยภาพในตัวเอง เรียกว่า เวไนยสัตว์  หมายถึง สัตว์ที่สามารถ อบรมสั่งสอนได้

16.คนที่มีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนที่ เชื่อคนง่าย งมงาย

17.คนที่มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวดื้อ


16. เนตรนภา กุศลเสริมสุข ม.4/6 เลขที่ 2     [125.24.138.7]     05 Jul 2009 - 21:34

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง พาราณสี

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4.แคว้นโกศลปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรม ใช้การปกครองระบอบ สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรม ใช้การปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10.วรรณแพศย์ทำอาชีพ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม สีประจำวรรณะ คือ สีเหลือง

11.วรรณศูทธ ทำอาชีพ กรรมกรผู้ใช้แรงงาน สีประจำวรรณะ คือ ไม่มีสี

12.วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติดต่อกับเทวะ และ กระทำพิธีกรรมทางศาสนา สีประจำวรรณะ คือ สีขาว

13.วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่ ปกครองและปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุข สีประจำวรรณะ คือ สีแดง

14.คนที่ไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15.มนุษย์มีศักยภาพในตัวเอง เรียกว่า เวไนยสัตว์  หมายถึง สัตว์ที่สามารถ อบรมสั่งสอนได้

16.คนที่มีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนที่ เชื่อคนง่าย งมงาย

17.คนที่มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวดื้อ


17. วรรษา ปลื้มภาณุภัทร ม.4/6 เลขที่11     [58.8.48.12]     05 Jul 2009 - 21:35

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง..........................พาราณสี........................................................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่...................แม่น้ำคงคา.............................................................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า.......สามัคคีธรรม...................................................................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ........ราชาธิปไตย..............................................................................................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ...........สามัคคีธรรม.................................................................................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ....สามัคคีธรรม........................................................................................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ.....สามัคคีธรรม....................................................................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง.....ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท........................................................................................................................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.....ราชคฤห์.................................................................................................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.............การเกษตร............................................สีประจำคือ.....เหลือง.............................................

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....ใช้แรงงาน........................................................สีประจำวรรณคือ....ไม่มี.....................................

       ..................................................................................................................................................................

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่.....ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา..................................................................................................................

       สีประจำวรรณะคือ.......ขาว..........................................................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่..  ปกครองบ้านเมือง....................................................สีประจำวรรณคือ......................................

14.  คนไร้วรรณะคือ......จัณฑาล................................................................................................................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่สามารถฝึกฝนได้...............................................................

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่........เชื่อง่าย.......................................................................................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ ......... หัวดื้อ

18. พัดชา ทองน้อย ม.4/6 เลขที่ 10     [125.24.138.7]     05 Jul 2009 - 21:42

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง พาราณสี

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4.แคว้นโกศลปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรม ใช้การปกครองระบอบ สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรม ใช้การปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10.วรรณแพศย์ทำอาชีพ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม สีประจำวรรณะ คือ สีเหลือง

11.วรรณศูทธ ทำอาชีพ กรรมกรผู้ใช้แรงงาน สีประจำวรรณะ คือ ไม่มีสี

12.วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติดต่อกับเทวะ และ กระทำพิธีกรรมทางศาสนา สีประจำวรรณะ คือ สีขาว

13.วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่ ปกครองและปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุข สีประจำวรรณะ คือ สีแดง

14.คนที่ไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15.มนุษย์มีศักยภาพในตัวเอง เรียกว่า เวไนยสัตว์  หมายถึง สัตว์ที่สามารถ อบรมสั่งสอนได้

16.คนที่มีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนที่ เชื่อคนง่าย งมงาย

17.คนที่มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวดื้อ


19. ประภมาศ ฝากาทอง ม.4/6 เลขที่ 22     [125.24.138.7]     05 Jul 2009 - 21:44

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง พาราณสี

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4.แคว้นโกศลปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรม ใช้การปกครองระบอบ สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรม ใช้การปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10.วรรณแพศย์ทำอาชีพ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม สีประจำวรรณะ คือ สีเหลือง

11.วรรณศูทธ ทำอาชีพ กรรมกรผู้ใช้แรงงาน สีประจำวรรณะ คือ ไม่มีสี

12.วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติดต่อกับเทวะ และ กระทำพิธีกรรมทางศาสนา สีประจำวรรณะ คือ สีขาว

13.วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่ ปกครองและปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุข สีประจำวรรณะ คือ สีแดง

14.คนที่ไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15.มนุษย์มีศักยภาพในตัวเอง เรียกว่า เวไนยสัตว์  หมายถึง สัตว์ที่สามารถ อบรมสั่งสอนได้

16.คนที่มีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนที่ เชื่อคนง่าย งมงาย

17.คนที่มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวดื้อ


20. ประภามา ฝากาทอง ม.4/6 เลขที่ 22     [125.24.138.7]     05 Jul 2009 - 21:46

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง พาราณสี

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4.แคว้นโกศลปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรม ใช้การปกครองระบอบ สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรม ใช้การปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10.วรรณแพศย์ทำอาชีพ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม สีประจำวรรณะ คือ สีเหลือง

11.วรรณศูทธ ทำอาชีพ กรรมกรผู้ใช้แรงงาน สีประจำวรรณะ คือ ไม่มีสี

12.วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติดต่อกับเทวะ และ กระทำพิธีกรรมทางศาสนา สีประจำวรรณะ คือ สีขาว

13.วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่ ปกครองและปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุข สีประจำวรรณะ คือ สีแดง

14.คนที่ไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15.มนุษย์มีศักยภาพในตัวเอง เรียกว่า เวไนยสัตว์  หมายถึง สัตว์ที่สามารถ อบรมสั่งสอนได้

16.คนที่มีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนที่ เชื่อคนง่าย งมงาย

17.คนที่มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวดื้อ


21. ประภามาศ ฝากาทอง ม.4/6 เลขที่ 22     [125.24.138.7]     05 Jul 2009 - 21:47

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง พาราณสี

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4.แคว้นโกศลปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรม ใช้การปกครองระบอบ สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรม ใช้การปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10.วรรณแพศย์ทำอาชีพ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม สีประจำวรรณะ คือ สีเหลือง

11.วรรณศูทธ ทำอาชีพ กรรมกรผู้ใช้แรงงาน สีประจำวรรณะ คือ ไม่มีสี

12.วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติดต่อกับเทวะ และ กระทำพิธีกรรมทางศาสนา สีประจำวรรณะ คือ สีขาว

13.วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่ ปกครองและปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุข สีประจำวรรณะ คือ สีแดง

14.คนที่ไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15.มนุษย์มีศักยภาพในตัวเอง เรียกว่า เวไนยสัตว์  หมายถึง สัตว์ที่สามารถ อบรมสั่งสอนได้

16.คนที่มีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนที่ เชื่อคนง่าย งมงาย

17.คนที่มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวดื้อ


22. อรวิกา ตันติเศรณี ม.4/6 เลขที่ 13     [125.24.138.7]     05 Jul 2009 - 21:48

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง พาราณสี

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4.แคว้นโกศลปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรม ใช้การปกครองระบอบ สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรม ใช้การปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10.วรรณแพศย์ทำอาชีพ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม สีประจำวรรณะ คือ สีเหลือง

11.วรรณศูทธ ทำอาชีพ กรรมกรผู้ใช้แรงงาน สีประจำวรรณะ คือ ไม่มีสี

12.วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติดต่อกับเทวะ และ กระทำพิธีกรรมทางศาสนา สีประจำวรรณะ คือ สีขาว

13.วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่ ปกครองและปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุข สีประจำวรรณะ คือ สีแดง

14.คนที่ไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15.มนุษย์มีศักยภาพในตัวเอง เรียกว่า เวไนยสัตว์  หมายถึง สัตว์ที่สามารถ อบรมสั่งสอนได้

16.คนที่มีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนที่ เชื่อคนง่าย งมงาย

17.คนที่มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวดื้อ


23. จัสมิน ภู่ประเสริฐ ม.4/6 เลขที่ 14     [125.24.54.71]     05 Jul 2009 - 21:53

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง พาราณสี

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4.แคว้นโกศลปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรม ใช้การปกครองระบอบ สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรม ใช้การปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10.วรรณแพศย์ทำอาชีพ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม สีประจำวรรณะ คือ สีเหลือง

11.วรรณศูทธ ทำอาชีพ กรรมกรผู้ใช้แรงงาน สีประจำวรรณะ คือ ไม่มีสี

12.วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติดต่อกับเทวะ และ กระทำพิธีกรรมทางศาสนา สีประจำวรรณะ คือ สีขาว

13.วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่ ปกครองและปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุข สีประจำวรรณะ คือ สีแดง

14.คนที่ไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15.มนุษย์มีศักยภาพในตัวเอง เรียกว่า เวไนยสัตว์  หมายถึง สัตว์ที่สามารถ อบรมสั่งสอนได้

16.คนที่มีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนที่ เชื่อคนง่าย งมงาย

17.คนที่มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวดื้อ


24. อรุณวงศ์ อุปถัมภากุล ม.4/6 เลขที่ 40     [58.64.116.80]     05 Jul 2009 - 22:02

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง.........................พาราณสี......................................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่..............................แม่น้ำคงคา..............................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า..................สามัคคีธรรม..........................................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ............................ราชาธิปไตย.....................................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ......................สามัคคีธรรม............................................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.................ราชาธิปไตย.............................................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ.....................สามัคคีธรรม......................................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง...................ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท.................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ............................ราชคฤห์...............................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.............พาณิชยกรรม    เกษตรกรรม ...................สีประจำคือ.................เหลือง....................

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ.............กรรมกร.......................สีประจำวรรณคือ...........ไม่มีสี................

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..................ศึกษาคัมภีร์พระเวท   ติดต่อกับเทวะและกระทำพิธีกรรมทางศาสนา..........................สีประจำวรรณะคือ.....................ขาว.......................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่...................ปกครองและปกป้องบ้านเมือง  .....................สีประจำวรรณคือ...............แดง........................

14.  คนไร้วรรณะคือ.....................จัณฑาล................................................................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง......................ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้.....................

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่........................เชื่อคนง่าย.........................................................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .........................หัวดื้อ ....................................................... 

 


25. ภัทราภรณ์ ดอกนมกลาง ม.4/6 เลขที่ 18     [58.9.114.219]     06 Jul 2009 - 12:00

ให้นักเรียนเติมคำถามลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง       พาราณสี

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่    แม่น้ำคงคา

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า   สามัคคีธรรม

4.แคว้นโกศลปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรม ใช้การปกครองระบอบ   สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรม ใช้การปกครองระบอบ    ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ   สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10.วรรณแพศย์ทำอาชีพ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม  สีประจำวรรณะ คือ สีเหลือง

11.วรรณศูทธ ทำอาชีพ กรรมกรผู้ใช้แรงงาน  สีประจำวรรณะ คือ ไม่มีสี

12.วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติดต่อกับเทวะ และ ทำพิธีกรรมทางศาสนา สีประจำวรรณะ คือ สีขาว

13.วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่ ปกครองและปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุข สีประจำวรรณะ คือ สีแดง

14.คนที่ไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15.มนุษย์มีศักยภาพในตัวเอง เรียกว่า เวไนยสัตว์  หมายถึง สัตว์ที่สามารถ อบรมสั่งสอนได้

16.คนที่มีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนที่   เชื่อง่าย และ  งมงาย

17.คนที่มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่    หัวดื้อ


26. ปัญจา ดวงเพ็ชรแสง เลขที่ 15 4-6     [58.8.50.69]     06 Jul 2009 - 12:20

ให้นักเรียนเติมคำถามลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง      

...พาราณสี...

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่   

...แม่น้ำคงคา...

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  

...สามัคคีธรรม...

4.แคว้นโกศลปกครองระบอบ

...ราชาธิปไตย...

5.อปริหาณิยธรรม ใช้การปกครองระบอบ  

...สามัคคีธรรม...

6.ทศพิธราชธรรม ใช้การปกครองระบอบ    

...ราชาธิปไตย...

7.แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ  

...สามัคคีธรรม...

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง

...ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท...

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ

...ราชคฤห์...

10.วรรณแพศย์ทำอาชีพ

...พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม...

สีประจำวรรณะ คือ สีเหลือง...

11.วรรณศูทธ ทำอาชีพ

...กรรมกรผู้ใช้แรงงาน  

สีประจำวรรณะ คือ ไม่มีสี...

12.วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่

...ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติดต่อกับเทวะ และ ทำพิธีกรรมทางศาสนา

สีประจำวรรณะ คือ สีขาว...

13.วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่

...ปกครองและปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุข

สีประจำวรรณะ คือ สีแดง...

14.คนที่ไร้วรรณะคือ

...จัณฑาล...

15.มนุษย์มีศักยภาพในตัวเอง เรียกว่า เวไนยสัตว์  หมายถึง

...สัตว์ที่สามารถ อบรมสั่งสอนได้...

16.คนที่มีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนที่   

...เชื่อง่าย และ  งมงาย...

17.คนที่มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่   

...หัวดื้อ...


27. รติกร เจียมจิตพลชัย ม.4/6 เลขที่ 36     [58.8.196.200]     06 Jul 2009 - 16:54

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง  ...........  พาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  ..........  แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  ..........  สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ  ..........  ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครองระบอบ  ..........  สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครองระบอบ  ..........   ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ  ..........  สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง  ..........  ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ  ..........  ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  ..........  พาณิชยกรรม    เกษตรกรรม ...........  สีประจำคือ  ..........  เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  ..........  กรรมกร  ..........  สีประจำวรรณคือ  ..........  ไม่มีสี

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  ..........  ศึกษาคัมภีร์พระเวท  ติดต่อกับเทวะและกระทำพิธีกรรมทางศาสนา  ..........  สีประจำวรรณะคือ  ..........  ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  ..........  ปกครองและปกป้องบ้านเมือง  ..........  สีประจำวรรณคือ  ..........แดง

14.  คนไร้วรรณะคือ  ..........จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  ..........  ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่  ..........  เชื่อคนง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  ..........  หัวดื้อ 

...........................................................................................

 


28. น.ส.ไผทมาศ กิ่งชา ม.4/6 เลขที่ 37     [61.91.160.78]     07 Jul 2009 - 15:27

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง ……………พาราณสี

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  ............. แม่น้ำคงคา

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า............ สามัคคีธรรม

4.แคว้นโกศลปกครองระบอบ................. ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรม ใช้การปกครองระบอบ.............. สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรม ใช้การปกครองระบอบ.............. ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ…………………….. สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง............. ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ................. ราชคฤห์

10.วรรณแพศย์ทำอาชีพ... พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ...

สีประจำวรรณะ คือ..... สีเหลือง

11.วรรณศูทธ ทำอาชีพ ......กรรมกรผู้ใช้แรงงาน สีประจำวรรณะ คือ ไม่มีสี

12.วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติดต่อกับเทวะ และ กระทำพิธีกรรมทางศาสนา สีประจำวรรณะ คือ สีขาว

13.วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่... ปกครองและปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุข สีประจำวรรณะ คือ สีแดง

14.คนที่ไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15.มนุษย์มีศักยภาพในตัวเอง เรียกว่า เวไนยสัตว์  หมายถึง สัตว์ที่สามารถ อบรมสั่งสอนได้

16.คนที่มีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนที่ เชื่อคนง่าย งมงาย

17.คนที่มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวดื้อ

จบ


29. น.ส.วาริสา สื่อแสงทอง     [58.8.36.243]     07 Jul 2009 - 15:32

  ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง........พาราณสี.......

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่........แม่น้ำคงคา........

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า..........สามัคคีธรรม.......

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ...........ราชาธิปไตย...........

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..........สามัคคีธรรม........

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..........ราชาธิปไตย........

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม..........

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง.......ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท......

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ...........ราชคฤห์.............

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.......พาณิชยกรรม เกษตรกรรม.........สีประจำคือ..........สีเหลือง.........

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ.....กรรมกรผู้ใช้แรงงาน...............สีประจำวรรณคือ............ไม่มี........

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่......ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติอต่อกับเทวะ กระทำพิธีการทางศาสนา..........

       สีประจำวรรณะคือ........สีขาว...........

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่...........ป้องกันบ้านเมือง...................สีประจำวรรณคือ.........สีแดง......

14.  คนไร้วรรณะคือ........จัณฑาล............

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง.......ผู้ที่ฝึกฝนอรมได้......

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่......เชื่อง่าย...

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ ...หัวดื้อ....


30. น.ส.วาริสา สื่อแสงทอง เลขที่ 29     [58.8.36.243]     07 Jul 2009 - 15:35

  ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง........พาราณสี.......

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่........แม่น้ำคงคา........

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า..........สามัคคีธรรม.......

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ...........ราชาธิปไตย...........

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..........สามัคคีธรรม........

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..........ราชาธิปไตย........

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม..........

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง.......ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท......

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ...........ราชคฤห์.............

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.......พาณิชยกรรม เกษตรกรรม.........สีประจำคือ..........สีเหลือง.........

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ.....กรรมกรผู้ใช้แรงงาน...............สีประจำวรรณคือ............ไม่มี........

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่......ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติอต่อกับเทวะ กระทำพิธีการทางศาสนา..........

       สีประจำวรรณะคือ........สีขาว...........

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่...........ป้องกันบ้านเมือง...................สีประจำวรรณคือ.........สีแดง......

14.  คนไร้วรรณะคือ........จัณฑาล............

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง.......ผู้ที่ฝึกฝนอรมได้......

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่......เชื่อง่าย...

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ ...หัวดื้อ....


31. กัญญาณัฐ แก้วหนู ม.4/6 เลขที่39     [202.57.171.192]     08 Jul 2009 - 10:39

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....พาราณสี.....

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.............เเม่น้ำคงคา................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..........สามัคคีธรรม...........

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ........ทุนนิยม.....

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ. ..........ราชาธิปไตย.......

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม....

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป........

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............ราชคฤห์.....................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ...ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ........       สีประจำคือ..........เหลือง.......

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ......เขียว........

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท   สีประจำวรรณะคือ........ขาว........

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม  สีประจำวรรณคือ...เเดง...

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.......

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม.....

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ทิฏฐิมานะ....


32. น.ส.กรภัทร มุ่งหมาย เลขที่ 7     [125.24.175.126]     08 Jul 2009 - 17:39

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง...................พาราณสี............................................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่....................แม่น้ำคงคา.............................................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า...........สามัคคีธรรม.......................................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..................ราชาธิปไตย................................................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.........สามัคคีธรรม..............................................................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..........ราชาธิปไตย...........................................................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม.........................................................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง.......ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท.................................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ...........ราชคฤห์.................................................................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.......พาณิชยกรรม เกษตรกรรม....................สีประจำคือ..........สีเหลือง.........

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ.....กรรมกรผู้ใช้แรงงาน.........................สีประจำวรรณคือ............ไม่มี............

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่......ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติอต่อกับเทวะ กระทำพิธีการทางศาสนา..........

       สีประจำวรรณะคือ........สีขาว..................................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่...........ป้องกันบ้านเมือง...................สีประจำวรรณคือ.........สีแดง...........

14.  คนไร้วรรณะคือ........จัณฑาล......................................................................................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..........ผู้ที่ฝึกฝนอรมได้.......

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่......เชื่อง่าย...

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ ...หัวดื้อ....

 


33. นางสาวนิภาพร วันโท เลขที่ 33 ม . 4/6     [125.24.133.59]     08 Jul 2009 - 20:25

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง...................พาราณสี............................................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่....................แม่น้ำคงคา.............................................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า...........สามัคคีธรรม.......................................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..................ราชาธิปไตย................................................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.........สามัคคีธรรม..............................................................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..........ราชาธิปไตย...........................................................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม.........................................................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง.......ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท.................................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ...........ราชคฤห์.................................................................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.......พาณิชยกรรม เกษตรกรรม....................สีประจำคือ..........สีเหลือง.........

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ.....กรรมกรผู้ใช้แรงงาน.........................สีประจำวรรณคือ............ไม่มี............

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่......ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติอต่อกับเทวะ กระทำพิธีการทางศาสนา..........

       สีประจำวรรณะคือ........สีขาว..................................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่...........ป้องกันบ้านเมือง...................สีประจำวรรณคือ.........สีแดง...........

14.  คนไร้วรรณะคือ........จัณฑาล......................................................................................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..........ผู้ที่ฝึกฝนอรมได้.......

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.........เชื่อง่าย........................................................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ ....หัวดื้อ.....

34. นางสาว ฌาณิส สุทธิจิต เลขที่ 41 ม.4/6     [125.24.91.48]     09 Jul 2009 - 19:32

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง                   พาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่            แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า           สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ                     ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ             สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ            ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ              สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง             ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ         ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ          พาณิชยกรรม เกษตรกรรม        สีประจำคือ      สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ              กรรมกรผู้ใช้แรงงาน               สีประจำวรรณคือ    ไม่มี

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่        ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติอต่อกับเทวะ กระทำพิธีการทางศาสนา

       สีประจำวรรณะคือ      สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่        ป้องกันบ้านเมือง     สีประจำวรรณคือ  สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ        จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง   ผู้ที่ฝึกฝนอรมได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่          เชื่อง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่      หัวดื้อ

35. วรรณพร พร้อมพูล เลขที่ 16 ม.4/6     [61.90.21.46]     09 Jul 2009 - 19:36

 

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

 

1.เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง พาราณสี

2.ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ แม่น้ำคงคา

3.การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม

4.แคว้นโกศลปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5.อปริหาณิยธรรม ใช้การปกครองระบอบ สามัคคีธรรม

6.ทศพิธราชธรรม ใช้การปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

7.แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม

8.ปัจจันตชนบท หมายถึง ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

9.เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10.วรรณแพศย์ทำอาชีพ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม สีประจำวรรณะ คือ สีเหลือง

11.วรรณศูทธ ทำอาชีพ กรรมกรผู้ใช้แรงงาน สีประจำวรรณะ คือ ไม่มีสี

12.วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติดต่อกับเทวะ และ กระทำพิธีกรรมทางศาสนา สีประจำวรรณะ คือ สีขาว

13.วรรณะกษัตริย์ ทำหน้าที่ ปกครองและปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุข สีประจำวรรณะ คือ สีแดง

14.คนที่ไร้วรรณะคือ จัณฑาล

15.มนุษย์มีศักยภาพในตัวเอง เรียกว่า เวไนยสัตว์  หมายถึง สัตว์ที่สามารถ อบรมสั่งสอนได้

16.คนที่มีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนที่ เชื่อคนง่าย งมงาย

17.คนที่มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ หัวดื้อ


36. ดรุณี แสนสุด เลขที่ 30 ม.4/6     [210.203.180.159]     14 Jul 2009 - 14:10

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง   พาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่   แม่น้ำคงคง

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครองะบอบ  สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครองระบอบ    ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ  สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง ส่วนที่เป็นหัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ  ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  พาณิชยกรรม  

       สีประจำคือ   สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  พวกกรรมกรผู้ใช้แรงงาน 

       สีประจำวรรณคือ  ไม่มีสี

 12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  ติดต่อกับเทวะและกระทำพิธีกรรมทางศาสนา

        สีประจำวรรณะคือ  สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่   พวกนักรบ นักปกครอง 

        สีประจำวรรณคือ   สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ   จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  ผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่  เชื่อง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  หัวดื้อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพด้วย
ชื่อผู้ตอบ
ย้อนกลับไปเว็บบอร์ด

© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.