กระดานข่าววัดดอน
   
0014 : จากคุณ ม4   [58.8.47.136]   01 Jul 2009 - 18:32   [26 คำตอบ]

งานม4/51. พิณญาณ์ บัวสิงห์     [58.8.44.105]     03 Jul 2009 - 16:45

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา..............................................................................................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.เเม่น้ำคงคา.........................................................................................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้ดดยประมาณ...........................................................................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..

สามัคคีธรรม....................................................................................................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..

ทุนนิยม..........................................................................................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.

ระบอบสมบูรณญาสิทธิ

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........

สามัคคีธรรม..................................................................................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป...................................................................................................................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............

.ราชคฤห์........................................................................................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม ........................................................สีประจำคือ..เหลือง................................................

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร ........................................................สีประจำวรรณคือ......เขียว...................................

       ..................................................................................................................................................................

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท
.....................................................................................................................

       สีประจำวรรณะคือ.ขาว................................................................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม
.........................................................สีประจำวรรณคือ...เเดง...................................

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.................................................................................................................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม................................................................

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย ........................................................................................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ทิฏฐิมานะ....

2. อภิชาดา พูสมจิตต์     [58.8.44.105]     03 Jul 2009 - 16:46

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา......

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.............เเม่น้ำคงคา................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..........สามัคคีธรรม...........

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ........ทุนนิยม.....

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ. ..........ธรรมราชา.......

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม....

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป........

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............ราชคฤห์.....................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม ........       สีประจำคือ..........เหลือง.......

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ......เขียว........

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท

       สีประจำวรรณะคือ........ขาว........

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม
         สีประจำวรรณคือ...เเดง...

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.......

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม.....

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ทิฏฐิมานะ....


3. ชลธร อนวัชรประยูร     [58.8.44.105]     03 Jul 2009 - 16:47

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา......

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.............เเม่น้ำคงคา................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..........สามัคคีธรรม...........

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ........ทุนนิยม.....

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ. ..........ธรรมราชา.......

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม....

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป........

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............ราชคฤห์.....................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม ........       สีประจำคือ..........เหลือง.......

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ......เขียว........

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท

       สีประจำวรรณะคือ........ขาว........

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม
         สีประจำวรรณคือ...เเดง...

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.......

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม.....

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ทิฏฐิมานะ

4. พุทิตา เจียมเจริญศักดิ์     [124.122.170.86]     03 Jul 2009 - 17:37

 

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง  ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคา  การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ  สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ   ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ    ธรรมราชา

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ   สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง  เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ   ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ   ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม       สีประจำคือ   เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  กรรมกร   สีประจำวรรณคือ  เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท 

 สีประจำวรรณะคือ    ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่   ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม 
สีประจำวรรณคือ
  เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ   จันทาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง   ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่     งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่    ทิฏฐิมานะ

 


5. ธัญชนก นาเพาะผล     [61.90.20.162]     04 Jul 2009 - 12:39

 

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง     ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่     เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ    สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ    ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.    ธรรมราชา

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ    สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง    เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ      ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม    สีประจำคือ   เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  กรรมกร   สีประจำวรรณคือ   เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่      ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท

       สีประจำวรรณะคือ     ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่           ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม
         สีประจำวรรณคือ       เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ   จันทาล.

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง   ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่        งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่      ทิฏฐิมานะ


6. น.ส.พชรินทร์ ไพบูลย์ศิริ     [58.8.39.156]     04 Jul 2009 - 17:35

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

 

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง   พาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่   แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า   สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ   ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ   สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ   ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ   สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง   หัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ   ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ   พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ศิลปหัตกรรม   สีประจำวรรณะคือ   สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ   กรรมกร ผู้ใช้แรงงาน   สีประจำวรรณะคือ   ไม่มีสีประจำวรรณะจะใช้สีต่างๆที่นอกเหนือจากสีประจำวรรณะพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์     

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่   ติดต่อกับเทวะและกระทำพิธีกรรมทางศาสนา   สีประจำวรรณะคือ   สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่   เป็นนักรบ นักปกครอง   สีประจำวรรณะคือ   สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ   จัณฑาล เป็นบุคคลที่เกิดจากบิดามารดาต่างวรรณะกัน ชนชั้นนี้จะถูกเหยียดหยามเป็นชนชั้นต่ำ

15. มนุษย์มีศักยภาพในตัวเองจึงเรียกว่า เวไนยสัตว์ หมายถึง   เป็นผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้ สามารถที่จะพัฒนาตนจากจุดเริ่มต้นก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุดของชีวิตได้ด้วยสติปัญญา ด้วยความพากเพียรของตนเอง โดยมิต้องอาศัยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมาดลบันดาลให้เป็นไป

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนที่   งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่   หัวดื้อ 


7. นางสาวรัฐวรรณ ตันพัฒนรัตน์ ม.4/5 เลขที่ 15     [61.90.19.113]     04 Jul 2009 - 17:49

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง : พาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ : แม่น้ำคงคา          

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐาคารเรียกว่า : สามัคคีธรรม                              

4.  แคว้นโกศลปกครองระบอบ : ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรมใช้กับการปกครองระบอบ : สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรมใช้กับการปกครองระบอบ : ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละปกครองโดยระบอบ : สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง : หัวเมืองชั้นนอกที่อยู่ห่างจากเมืองใหญ่

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธชื่อ : ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์ทำอาชีพ : พ่อค้า              

     สีประจำคือ : สีเหลือง

11. วรรณะศูทรทำอาชีพ : กรรมกร               

     สีประจำวรรณะคือ : ไม่มีสีประจำ แต่ไม่ใช่สีขาว แดง เหลือง

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่ : ติดต่อกับเทวะและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

      สีประจำวรรณะคือ : สีขาว

13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ : ปกครองและดูแลประเทศ

      สีประจำวรรณะคือ : สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ : จัณฑาล

15. มนุษย์มีศักยภาพในตัวเองจึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง : สัตว์ที่สามารถสอนได้.

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ : เชื่อง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ : หัวดื้อ


8. นารีรัตน์ จินตมุทธา     [61.91.162.231]     04 Jul 2009 - 17:55

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง       ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่          แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า   การปกครองไว้ในแผนที่ที่แสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ         สามัคคีธรรม

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         ทุนนิยม 

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ         ราชาธิปไตร

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ        สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง              หัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ      ราชคฤห์  

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ    พาณิชยกรรม เกษตรกรรม         สีประจำคือ         สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ     กรรมกร        สีประจำวรรณคือ      ไม่มีสีประจำ 

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่   ติดต่อกับเทวะและประกอบพิธีทางศานา     สีประจำวรรณะคือ    สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่      ป้องกันเมืองและทำศึกสงคราม           สีประจำวรรณคือ         สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง   จันทาล

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่    งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  ทิฐิมานะ

9. นางสาวศิริฉัตร โสพัฒน์ เลขที่ 4 ม.4/5     [58.8.66.9]     05 Jul 2009 - 14:06

3. 31102     [58.8.44.54]     25 Jun 2009 - 09:04

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง...................พาราณสี...............................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่....................เเม่น้ำคงคา............................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า..............สามัคคีธรรม.....

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ.............................ราชาธิปไตย...............

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ....................สามัคคีธรรม.................................................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ....................ราชาธิปไตย.............................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........................สามัคคีธรรม.....................................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง...........................เมืองที่อยู่นอกเมืงใหญ่หรือเมืองชั้นนอก.........................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.....................ราชคฤห์.......................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ..........เกษตรกรรม  การค้าขาย..............สีประจำคือ...............สีเหลือง.................

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ..............เป็นทาสรับใช้...............สีประจำวรรณคือ..............ไม่มีสีประจำวรรณะ................

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่...........ติดต่อกับเทวะต่างๆ เเละมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา....................       สีประจำวรรณะคือ...........สีขาว............................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.........ปกป้องเมืองเเละทำสงครามต่างๆ..............สีประจำวรรณคือ.........สีเเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ........จัณฑาล.....................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..............สัตว์ที่สามารถสั่งสอนได้...............

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่...............งมงาย หลงเชื่อผู้อื่นง่าย....................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ ......มีทิฐิ.....

10. นางสาวประภัสสร รักข่ติเกียรติกุล ม.4/5 เลขที่ 22     [61.90.23.92]     05 Jul 2009 - 20:59

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะ  คือ  เมือง   พาราณสี   

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่   แม่น้ำคงคา   

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครอง   ระบอบราชาธิปไตย 

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบสามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบราชาธิปไตย 

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ     สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง      ส่วนที่เป็นหัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ     ราชคฤห์ 

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม  

สีประจำวรรณะ  คือ สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ กรรมกรผู้ใช้แรงงาน   

สีประจำวรรณะ  คือ   ไม่มีสีประจำ  ใช้สีอะไรก็ได้ แต่ต้องไม่เหมือนกับ วรรณะพราหมณ์  กษัตริย์ แพศย์

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่ ศึกษาคัมภีร์พระเวท และ กระทำพิธีทางศาสนา
             สีประจำวรรณะ คือ  สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่    นักรบ นักปกป้อง   สีประจำวรรณะ  คือ  สีแดง      

14.  คนไร้วรรณะ  คือ จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง  ผู้ที่ฝึกอบรมสั่งสอนได้ 

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่  งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่   หัวคื้อ ไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆ


11. น.ส.ศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์ ม.4/5 เลขที่ 14     [125.24.136.246]     06 Jul 2009 - 11:50

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง...................พาราณสี...............................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่....................เเม่น้ำคงคา............................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า..............สามัคคีธรรม.....

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ.............................ราชาธิปไตย...............

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ....................สามัคคีธรรม.................................................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ....................ราชาธิปไตย.............................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........................สามัคคีธรรม.....................................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง...........................เมืองที่อยู่นอกเมืงใหญ่หรือเมืองชั้นนอก.........................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.....................ราชคฤห์.......................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ..........เกษตรกรรม  การค้าขาย..............สีประจำคือ...............สีเหลือง.................

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ..............เป็นทาสรับใช้...............สีประจำวรรณคือ..............ไม่มีสีประจำวรรณะ................

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่...........ติดต่อกับเทวะต่างๆ เเละมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา....................       สีประจำวรรณะคือ...........สีขาว............................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.........ปกป้องเมืองเเละทำสงครามต่างๆ..............สีประจำวรรณคือ.........สีเเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ........จัณฑาล.....................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..............สัตว์ที่สามารถสั่งสอนได้...............

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่...............งมงาย หลงเชื่อผู้อื่นง่าย....................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ ......มีทิฐิ.....

12. น.ส.มณีทิพย์ เจริญสุข ม.4/5 เลขที่ 12     [125.24.136.246]     06 Jul 2009 - 11:52

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง...................พาราณสี...............................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่....................เเม่น้ำคงคา............................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า..............สามัคคีธรรม.....

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ.............................ราชาธิปไตย...............

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ....................สามัคคีธรรม.................................................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ....................ราชาธิปไตย.............................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........................สามัคคีธรรม.....................................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง...........................เมืองที่อยู่นอกเมืงใหญ่หรือเมืองชั้นนอก.........................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.....................ราชคฤห์.......................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ..........เกษตรกรรม  การค้าขาย..............สีประจำคือ...............สีเหลือง.................

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ..............เป็นทาสรับใช้...............สีประจำวรรณคือ..............ไม่มีสีประจำวรรณะ................

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่...........ติดต่อกับเทวะต่างๆ เเละมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา....................       สีประจำวรรณะคือ...........สีขาว............................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.........ปกป้องเมืองเเละทำสงครามต่างๆ..............สีประจำวรรณคือ.........สีเเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ........จัณฑาล.....................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..............สัตว์ที่สามารถสั่งสอนได้...............

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่...............งมงาย หลงเชื่อผู้อื่นง่าย....................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ ......มีทิฐิ.....

13. นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงดี เลขที่3     [115.67.137.251]     06 Jul 2009 - 18:26

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือ เมืองตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่าการปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบสามัคคีธรรม                           

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง ระบอบทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง ระบอบสมบูรณญาสิทธิราช

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดย ระบอบสามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม  สีประจำคือสีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพกรรมกร สีประจำวรรณคือเขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่ ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท  สีประจำวรรณะคือขาว

13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม สีประจำวรรณคือเเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ จันทาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ ทิฏฐิมานะ


14. 14. นางสาวชวัลรัตน์ ตระการอุดมสุข เลขที่ 17     [118.173.103.101]     06 Jul 2009 - 20:11

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง :พาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ : แม่น้ำคงคา   

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐาคารเรียกว่า : สามัคคีธรรม              

4.  แคว้นโกศลปกครองระบอบ : ระบอบราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรมใช้กับการปกครองระบอบ : ระบอบสามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรมใช้กับการปกครองระบอบ : ระบอบราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละปกครองโดยระบอบ : สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง : หัวเมืองชั้นนอกที่อยู่ห่างจากเมืองใหญ่

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธชื่อ : ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์ทำอาชีพ : พ่อค้า  เกษตรกรรม                 

     สีประจำคือ : สีเหลือง

11. วรรณะศูทรทำอาชีพ : กรรมกร 

     สีประจำวรรณะคือ : ไม่มีสีประจำวรรณะ แต่ไม่ใช่สีขาว แดง เหลือง

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่ : ศึกษาคัมภีร์พระเวท และมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

      สีประจำวรรณะคือ : สีขาว

13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ : ปกครองเมืองและดูแลประเทศ

      สีประจำวรรณะคือ : สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ : จัณฑาล

15. มนุษย์มีศักยภาพในตัวเองจึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง : สัตว์ที่สามารถสอนได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ : เชื่อง่าย  หูเบา

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ : หัวดื้อ  ไม่รับฟังใครง่ายๆ

 


15. นางสาวศิริพร ก้องอจลานนท์ เลขที่ 24     [58.9.22.22]     07 Jul 2009 - 11:06

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง พาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่   แม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม                              

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ  ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ สามัคคีธรรม

 6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง หัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ  ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ  พ่อค้า   สีประจำคือ สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ กรรมกรผู้ใช้แรงงาน สีประจำวรรณคือ ใช้สีอะไรก็ได้ ที่ไม่ใช่สีประจำวรรณะของทั้ง3

      

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  ติดต่อกับเทวะและกระทำพิธีกรรมทางศาสนา       สีประจำวรรณะคือ สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ ปกครองบ้านเมือง สีประจำวรรณคือ สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ บุคลลที่เกิดจากบิดามารดาที่ต่างวรรณะกัน เรียกว่า วรรณะจัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง ผู้ที่สามารถฝึกฝนอบรมได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ เชื่อคนง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  หัวดื้อ


16. น.ส. ธัญญาลักษณ์ รตนรณกร ม. 4/5 เลขที่ 21     [125.24.60.123]     07 Jul 2009 - 11:18

 ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง :พาราณสี

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ : แม่น้ำคงคา   

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐาคารเรียกว่า : สามัคคีธรรม              

4.  แคว้นโกศลปกครองระบอบ : ระบอบราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรมใช้กับการปกครองระบอบ : ระบอบสามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรมใช้กับการปกครองระบอบ : ระบอบราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละปกครองโดยระบอบ : สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง : หัวเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธชื่อ : ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์ทำอาชีพ : พ่อค้า  เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  ศิลปหัตกรรม                  

     สีประจำคือ : สีเหลือง

11. วรรณะศูทรทำอาชีพ : กรรมกร 

     สีประจำวรรณะคือ : ไม่มีสีประจำวรรณะ แต่ไม่ใช่สีขาว แดง เหลือง

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่ : ศึกษาคัมภีร์พระเวท และมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

      สีประจำวรรณะคือ : สีขาว

13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ : ปกครองเมืองและดูแลประเทศ

      สีประจำวรรณะคือ : สีแดง

14.  คนไร้วรรณะคือ : จัณฑาล

15. มนุษย์มีศักยภาพในตัวเองจึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง : สัตว์ที่สามารถสอนได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ : เชื่อง่าย  หูเบา งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ : หัวดื้อ  ไม่รับฟังใครง่ายๆ

 


17. เด็กหญิงวรภร สุรดิฐนันท์     [125.24.67.166]     07 Jul 2009 - 16:12

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

 

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....................เมืองตักศิลา.................................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.....................แม่น้ำคงคา.........................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า.................สามัคคีธรรม....................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ............................ราชาธิปไตย..................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ........................สามัคคีธรรม............................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ........................ราชาธิปไตย...........................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ........................สามัคคีธรรม........................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........................หัวเมืองชั้นนอก......................................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ....................ราชคฤห์......................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ........พาณิชยกรรม , เกษตรกรรม , ศิลปหัตถกรรม..........สีประจำคือ...............สีเหลือง.................

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ.....................พวกกรรมกรผู้ใช้แรงงาน..................สีประจำวรรณคือ...........สีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ สีดำ , สีเขียว , สีขาว , สีแดง , สีเหลือง (ไม่มีสีประจำวรรณะ) ..............

      

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่........ติดต่อกับเทวะและกระทำพิธีกรรมทางศาสนา...................

       สีประจำวรรณะคือ............สีขาว...............

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่............เป็นนักรบและนักปกครองบ้านเมือง............สีประจำวรรณคือ...........สีแดง................

14.  คนไร้วรรณะคือ..................จัณฑาล..................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง...............สัตว์ที่สามารถอบรมหรือสั่งสอนได้..........................

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่................งมงาย......................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .........มีทิฎฐิ.........


18. เด็กหญิงวรภร สุรดิฐนันท์ ม.4/5 เลขที่ 27     [125.24.67.166]     07 Jul 2009 - 16:18

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

 

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....................เมืองตักศิลา.................................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.....................แม่น้ำคงคา.........................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า.................สามัคคีธรรม....................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ............................ราชาธิปไตย..................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ........................สามัคคีธรรม............................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ........................ราชาธิปไตย...........................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ........................สามัคคีธรรม........................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........................หัวเมืองชั้นนอก......................................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ....................ราชคฤห์......................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ........พาณิชยกรรม , เกษตรกรรม , ศิลปหัตถกรรม..........สีประจำคือ...............สีเหลือง.................

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ.....................พวกกรรมกรผู้ใช้แรงงาน..................สีประจำวรรณคือ...........สีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ สีดำ , สีเขียว , สีขาว , สีแดง , สีเหลือง (ไม่มีสีประจำวรรณะ) ..............

      

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่........ติดต่อกับเทวะและกระทำพิธีกรรมทางศาสนา...................

       สีประจำวรรณะคือ............สีขาว...............

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่............เป็นนักรบและนักปกครองบ้านเมือง............สีประจำวรรณคือ...........สีแดง................

14.  คนไร้วรรณะคือ..................จัณฑาล..................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง...............สัตว์ที่สามารถอบรมหรือสั่งสอนได้..........................

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่................งมงาย......................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .........มีทิฎฐิ.........


19. น.ส. ณัฐหทัย สุวิทย์สกุลวงศ์ ชั้น ม.4/5 เลขที่     [58.8.53.22]     08 Jul 2009 - 17:40

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง -พาราณสี 2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ -เเม่น้ำคงคา 3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า -สามัคคีธรรม 4. แคว้นโกศล ปกครองระบอบ -ราชาธิปไตย 5. อปริหาณิยธรรม ใช้กับการปกครอง ระบอบ -สามัคคีธรรม 6. ทศพิธราชธรรม ใช้กับการปกครอง ระบอบ -ราชาธิปไตย 7. แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ -สามัคคีธรรม 8. ปัจจันตชนบท หมายถึง -เมืองที่อยู่นอกเมืงใหญ่หรือเมืองชั้นนอก 9. เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ -ราชคฤห์ 10. วรรณะแพศย์ ทำอาชีพ -เกษตรกรรม การค้าขาย สีประจำคือ -สีเหลือง 11. วรรณะศูทร ทำอาชีพ -เป็นทาสรับใช้,กรรมกร สีประจำวรรณคือ -ไม่มีสีประจำวรรณะ 12. วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ -ติดต่อกับเทวะต่างๆ เเละมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สีประจำวรรณะคือ -สีขาว 13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ -ปกป้องเมืองเเละทำสงครามต่างๆ สีประจำวรรณคือ -สีเเดง 14. คนไร้วรรณะคือ -จัณฑาล 15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า เวไนยสัตว์ หมายถึง -สัตว์ที่สามารถสั่งสอนได้ 16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ -งมงาย หลงเชื่อผู้อื่นง่าย 17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ -มีทิฐิ

20. น.ส.ณัฐหทัย สุวิทย์สกุลวงศ์ เลขที่ 2 ม.4/5     [58.8.53.22]     08 Jul 2009 - 17:44

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

 

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง   -พาราณสี

2.  ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  -เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  -สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ   -ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ   -สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ   -ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ  -สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง    -เมืองที่อยู่นอกเมืงใหญ่หรือเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ   -ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ   -เกษตรกรรม  การค้าขาย   สีประจำคือ  -สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  -เป็นทาสรับใช้,กรรมกร   สีประจำวรรณคือ  -ไม่มีสีประจำวรรณะ

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  -ติดต่อกับเทวะต่างๆ เเละมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา     สีประจำวรรณะคือ  -สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  -ปกป้องเมืองเเละทำสงครามต่างๆ    สีประจำวรรณคือ  -สีเเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     -จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง    -สัตว์ที่สามารถสั่งสอนได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่    -งมงาย หลงเชื่อผู้อื่นง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  -มีทิฐิ


21. ด.ญ.ธันยพร เเซ่ลิ้ม ม.4/5 เลขที่ 25     [192.168.8.157, 58.13]     09 Jul 2009 - 11:58

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

 

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง   -พาราณสี

2.  ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  -เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  -สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ   -ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ   -สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ   -ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ  -สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง    -เมืองที่อยู่นอกเมืงใหญ่หรือเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ   -ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ   -เกษตรกรรม  การค้าขาย   สีประจำคือ  -สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  -เป็นทาสรับใช้,กรรมกร   สีประจำวรรณคือ  -ไม่มีสีประจำวรรณะ

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  -ติดต่อกับเทวะต่างๆ เเละมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา     สีประจำวรรณะคือ  -สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  -ปกป้องเมืองเเละทำสงครามต่างๆ    สีประจำวรรณคือ  -สีเเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     -จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง    -สัตว์ที่สามารถสั่งสอนได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่    -งมงาย หลงเชื่อผู้อื่นง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  -มีทิฐิ

 

 


22. น.ส. เสาวนิตย์ เนตรจินดา ม. 4/5 เลขที่ 9     [58.9.113.79]     09 Jul 2009 - 17:16

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา......

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.............เเม่น้ำคงคา................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..........สามัคคีธรรม...........

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ........ทุนนิยม.....

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ. ..........ธรรมราชา.......

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม....

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป........

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............ราชคฤห์.....................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม ........       สีประจำคือ..........เหลือง.......

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ......เขียว........

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท

       สีประจำวรรณะคือ........ขาว........

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม
         สีประจำวรรณคือ...เเดง...

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.......

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม.....

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ทิฏฐิมานะ....


23. น.ส.ภวตา พิทยคุณาประโยชน์ เลขที่ 26     [58.9.113.79]     09 Jul 2009 - 17:26

 

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา......

 

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.............เเม่น้ำคงคา................

 

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..........สามัคคีธรรม...........

 

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ........ทุนนิยม.....

 

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ. ..........ธรรมราชา.......

 

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม....

 

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป........

 

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............ราชคฤห์.....................

 

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ    ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม

 

สีประจำคือ..........เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ......เขียว........

 

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท

 

สีประจำวรรณะคือ........ขาว........

 

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่....ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม ...


สีประจำวรรณคือ...เเดง...

 

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.......

 

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้...

 

ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม.....

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย

 

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ทิฏฐิมานะ....


24. น.ส.บุณฑริกา แซตั้ง เลขที่ 28     [125.24.137.93]     11 Jul 2009 - 14:35

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง..ตักสิลา.. 2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่..เเม่น้ำคงคา.. 3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคา..การปกครองในแผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ.. 4. แคว้นโกศลปกครองระบอบ..สามัคคีธรรม.. 5. อปริหาณิยธรรมใช้กับการปกครองระบอบ..ทุนนิยม.. 6. ทศพิธราชธรรมใช้กับการปกครองระบอบ..ธรรมราชา.. 7. แคว้นมัลละปกครองโดยระบอบ..สามัคคีธรรม.. 8. ปัจจันตชนบทหมายถึง..เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป.. 9. เมืองหลวงของแคว้นมคธชื่อ..ราชคฤห์.. 10. วรรณะแพศย์ทำอาชีพ..ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม สีประจำคือ..เหลือง.. 11. วรรณะศูทรทำอาชีพ..กรรมกร..สีประจำวรรณคือ..เขียว.. 12. วรรณะพราหมณ์ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท..สีประจำวรรณะคือ..ขาว.. 13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่..ป้องกันชาติบ้านเมืองและทำศึกสงคราม..สีประจำวรรณคือ..เเดง.. 14. คนไร้วรรณะคือ..จันทาล.. 15. มนุษย์มีศักยภาพในตัวเองจึงเรียกว่า เวไนยสัตว์หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่ สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม.. 16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่..งมงาย.. 17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่..ทิฏฐิมานะ..

25. นส. ธัญญาทิพย์ ทองสุจริตพันธ์     [58.9.232.50]     12 Jul 2009 - 13:49

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

 

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง   -พาราณสี

2.  ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่  -เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  -สามัคคีธรรม

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ   -ราชาธิปไตย

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ   -สามัคคีธรรม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ   -ราชาธิปไตย

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ  -สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง    -เมืองที่อยู่นอกเมืงใหญ่หรือเมืองชั้นนอก

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ   -ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ   -เกษตรกรรม  การค้าขาย   สีประจำคือ  -สีเหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ  -เป็นทาสรับใช้,กรรมกร   สีประจำวรรณคือ  -ไม่มีสีประจำวรรณะ

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่  -ติดต่อกับเทวะต่างๆ เเละมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา     สีประจำวรรณะคือ  -สีขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่  -ปกป้องเมืองเเละทำสงครามต่างๆ    สีประจำวรรณคือ  -สีเเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ     -จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง    -สัตว์ที่สามารถสั่งสอนได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่    -งมงาย หลงเชื่อผู้อื่นง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่  -หัวดื้อ

 

หนูส่งไปแล้วรอบนึงนะค่ะ แตว่าพอดีแล้วมันไม่เห็นมี


26. น.ส.จิรัญญา วงโพธิสาร เลขที่5 ม.4/5     [110.169.3.160]     14 Jul 2009 - 11:58

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....พาราณสี......

 

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.............เเม่น้ำคงคา................

 

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..........สามัคคีธรรม...........

 

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ........ทุนนิยม.....

 

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ. ..........ธรรมราชา.......

 

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม....

 

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป........

 

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............ราชคฤห์.....................

 

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ    ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม

 

สีประจำคือ..........เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ......เขียว........

 

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท

 

สีประจำวรรณะคือ........ขาว........

 

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่....ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม ...


สีประจำวรรณคือ...เเดง...

 

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.......

 

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้...

 ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม.....

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย

 

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ทิฏฐิมานะ....


เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพด้วย
ชื่อผู้ตอบ
ย้อนกลับไปเว็บบอร์ด

© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.