กระดานข่าววัดดอน
   
0010 : จากคุณ ม4   [192.168.12.191, 58.1]   29 Jun 2009 - 13:53   [20 คำตอบ]

งานม.4/11. วทันยา เสนคุณ     [192.168.18.151]     30 Jun 2009 - 16:40

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา..............................................................................................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.เเม่น้ำคงคา.........................................................................................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้ดดยประมาณ...........................................................................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..

สามัคคีธรรม....................................................................................................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..

ทุนนิยม..........................................................................................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.

ระบอบสมบูรณญาสิทธิราช...........................................................................................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........

สามัคคีธรรม..................................................................................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป...................................................................................................................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............

.ราชคฤห์........................................................................................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม ........................................................สีประจำคือ..เหลือง................................................

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร ........................................................สีประจำวรรณคือ......เขียว...................................

       ..................................................................................................................................................................

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท
.....................................................................................................................

       สีประจำวรรณะคือ.ขาว................................................................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม
.........................................................สีประจำวรรณคือ...เเดง...................................

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.................................................................................................................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม................................................................

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย ........................................................................................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ทิฏฐิมานะ....

2. พระอาจารย์     [58.8.47.136]     01 Jul 2009 - 09:59

เป็นนักเรียนที่น่ารักมากๆ  ที่ส่งงานคนเเรก


3. แอมมิกา ตุ่นอินทร์     [192.168.9.155]     01 Jul 2009 - 12:21

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา..............................................................................................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.เเม่น้ำคงคา.........................................................................................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้ดดยประมาณ...........................................................................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..

สามัคคีธรรม....................................................................................................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..

ทุนนิยม..........................................................................................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.

ระบอบสมบูรณญาสิทธิราช...........................................................................................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........

สามัคคีธรรม..................................................................................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป...................................................................................................................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............

.ราชคฤห์........................................................................................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม ........................................................สีประจำคือ..เหลือง................................................

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร ........................................................สีประจำวรรณคือ......เขียว...................................

       ..................................................................................................................................................................

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท
.....................................................................................................................

       สีประจำวรรณะคือ.ขาว................................................................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม
.........................................................สีประจำวรรณคือ...เเดง...................................

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.................................................................................................................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม................................................................

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย ........................................................................................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ทิฏฐิมานะ....

4. พรวิมล เดชวุ่น     [192.168.9.155]     01 Jul 2009 - 12:25

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา..............................................................................................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.เเม่น้ำคงคา.........................................................................................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้ดดยประมาณ...........................................................................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..

สามัคคีธรรม....................................................................................................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..

ทุนนิยม..........................................................................................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.

ธรรมราช...........................................................................................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........

สามัคคีธรรม..................................................................................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป...................................................................................................................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............

.ราชคฤห์........................................................................................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม ........................................................สีประจำคือ..เหลือง................................................

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....พยาบาล ........................................................สีประจำวรรณคือ......เขียว...................................

       ..................................................................................................................................................................

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท
.....................................................................................................................

       สีประจำวรรณะคือ.แดง................................................................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม
.........................................................สีประจำวรรณคือ...ขาว...................................

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.................................................................................................................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ ................................................................

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......ขาดสติ ........................................................................................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ขาดสติ....

5. ธนกร แซ่ตั้ง     [192.168.9.155]     01 Jul 2009 - 12:27

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา..............................................................................................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.เเม่น้ำคงคา.........................................................................................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้ดดยประมาณ...........................................................................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..

สามัคคีธรรม....................................................................................................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..

ทุนนิยม..........................................................................................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.

ธรรมราช...........................................................................................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........

สามัคคีธรรม..................................................................................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป...................................................................................................................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............

.ราชคฤห์........................................................................................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม ........................................................สีประจำคือ..เหลือง................................................

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร ........................................................สีประจำวรรณคือ......เขียว...................................

       ..................................................................................................................................................................

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท
.....................................................................................................................

       สีประจำวรรณะคือ.ขาว................................................................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม
.........................................................สีประจำวรรณคือ...แดง...................................

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.................................................................................................................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ ................................................................

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย.......................................................................................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ขาดสติ....

6. วริญญา จันทร์ดี     [192.168.9.156]     01 Jul 2009 - 12:31

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา......

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.............เเม่น้ำคงคา................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..........สามัคคีธรรม...........

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ........ทุนนิยม.....

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ. ..........ธรรมราชา.......

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม....

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป........

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............ราชคฤห์.....................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม ........       สีประจำคือ..........เหลือง.......

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ......เขียว........

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท

       สีประจำวรรณะคือ........ขาว........

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม
         สีประจำวรรณคือ...เเดง...

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.......

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม.....

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ทิฏฐิมานะ....


7. สิริลักษณ์ รัศมีดำรงกิจ     [192.168.8.158]     01 Jul 2009 - 14:33

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา......

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.............เเม่น้ำคงคา................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..........สามัคคีธรรม...........

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ........ทุนนิยม.....

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ. ..........ธรรมราชา.......

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม....

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป........

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............ราชคฤห์.....................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม ........       สีประจำคือ..........เหลือง.......

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ......เขียว........

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท

       สีประจำวรรณะคือ........ขาว........

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม
         สีประจำวรรณคือ...เเดง...

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.......

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม.....

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ทิฏฐิมานะ....

8. ปาริดา ศรีนุรักษ์     [192.168.8.158]     01 Jul 2009 - 14:34

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา......

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.............เเม่น้ำคงคา................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..........สามัคคีธรรม...........

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ........ทุนนิยม.....

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ. ..........ธรรมราชา.......

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม....

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป........

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............ราชคฤห์.....................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม ........       สีประจำคือ..........เหลือง.......

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ......เขียว........

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท

       สีประจำวรรณะคือ........ขาว........

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม
         สีประจำวรรณคือ...เเดง...

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.......

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม.....

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ทิฏฐิมานะ....

9. วิภาพร ศักดิ์กำจร     [192.168.8.158]     01 Jul 2009 - 14:35

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา......

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.............เเม่น้ำคงคา................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..........สามัคคีธรรม...........

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ........ทุนนิยม.....

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ. ..........ธรรมราชา.......

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม....

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป........

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............ราชคฤห์.....................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม ........       สีประจำคือ..........เหลือง.......

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ......เขียว........

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท

       สีประจำวรรณะคือ........ขาว........

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม
         สีประจำวรรณคือ...เเดง...

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.......

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม.....

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ทิฏฐิมานะ....

10. ณหทัย สุวรรณวงษ์     [192.168.8.158]     01 Jul 2009 - 14:36

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา..............................................................................................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.เเม่น้ำคงคา.........................................................................................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้ดดยประมาณ...........................................................................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..

สามัคคีธรรม....................................................................................................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..

ทุนนิยม..........................................................................................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.

ธรรมราช...........................................................................................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........

สามัคคีธรรม..................................................................................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป...................................................................................................................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............

.ราชคฤห์........................................................................................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม ........................................................สีประจำคือ..เหลือง................................................

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร ........................................................สีประจำวรรณคือ......เขียว...................................

       ..................................................................................................................................................................

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท
.....................................................................................................................

       สีประจำวรรณะคือ.ขาว................................................................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม
.........................................................สีประจำวรรณคือ...แดง...................................

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.................................................................................................................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ ................................................................

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย.......................................................................................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ขาดสติ....

11. อิสรีย์ ไวทยบุญ     [192.168.8.158]     01 Jul 2009 - 14:37

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา..............................................................................................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.เเม่น้ำคงคา.........................................................................................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้ดดยประมาณ...........................................................................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..

สามัคคีธรรม....................................................................................................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..

ทุนนิยม..........................................................................................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.

ระบอบสมบูรณญาสิทธิราช...........................................................................................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........

สามัคคีธรรม..................................................................................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป...................................................................................................................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............

.ราชคฤห์........................................................................................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม ........................................................สีประจำคือ..เหลือง................................................

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร ........................................................สีประจำวรรณคือ......เขียว...................................

       ..................................................................................................................................................................

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท
.....................................................................................................................

       สีประจำวรรณะคือ.ขาว................................................................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม
.........................................................สีประจำวรรณคือ...เเดง...................................

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.................................................................................................................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม................................................................

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย ........................................................................................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ทิฏฐิมานะ....

12. กัลยวีณ์ งามจิตภัทรพงศ์     [192.168.8.158]     01 Jul 2009 - 14:39

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา..............................................................................................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.เเม่น้ำคงคา.........................................................................................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้ดดยประมาณ...........................................................................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..

สามัคคีธรรม....................................................................................................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..

ทุนนิยม..........................................................................................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.

ธรรมราช...........................................................................................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........

สามัคคีธรรม..................................................................................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป...................................................................................................................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............

.ราชคฤห์........................................................................................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม ........................................................สีประจำคือ..เหลือง................................................

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร ........................................................สีประจำวรรณคือ......เขียว...................................

       ..................................................................................................................................................................

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท
.....................................................................................................................

       สีประจำวรรณะคือ.ขาว................................................................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม
.........................................................สีประจำวรรณคือ...แดง...................................

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.................................................................................................................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ ................................................................

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย.......................................................................................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ขาดสติ....

13. อุไรวรรณ ภูคะมา     [192.168.8.158]     01 Jul 2009 - 14:40

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง....ตักสิลา......

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่.............เเม่น้ำคงคา................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า....การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ..........สามัคคีธรรม...........

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ........ทุนนิยม.....

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ. ..........ธรรมราชา.......

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ..........สามัคคีธรรม....

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง..........เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป........

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.............ราชคฤห์.....................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม ........       สีประจำคือ..........เหลือง.......

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....กรรมกร .....สีประจำวรรณคือ......เขียว........

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่..ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท

       สีประจำวรรณะคือ........ขาว........

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม
         สีประจำวรรณคือ...เเดง...

14.  คนไร้วรรณะคือ.....จันทาล.......

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่    สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม.....

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่.......งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .....ทิฏฐิมานะ....

14. น.ส ปวรวรรณ ธนรัชชนันท์     [61.90.107.201]     09 Jul 2009 - 18:17

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง  
-ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ 
-เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  
-การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ    

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ  
-สามัคคีธรรม 

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..

-ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.
-ระบอบสมบูรณญาสิทธิราช.

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ
-สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง
-เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ

-ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ
-ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม สีประจำคือ  -เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....
-กรรมกร  สีประจำวรรณคือ -เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่
-ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท  
สีประจำวรรณะคือ  -ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.
-ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม
สีประจำวรรณคือ -เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ
-จันทาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า  
-เวไนยสัตว์  หมายถึง -ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่
-งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่
-ทิฏฐิมานะ


15. นส.ปาจรีย์ เปี่ยมปิ่นเศษ เลขที่ 3     [58.8.249.125]     11 Jul 2009 - 17:54

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง -เมืองตักสิลา 2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ -เเม่น้ำคงคา 3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า -การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ 4. แคว้นโกศล ปกครองระบอบ -ระบอบสามัคคีธรรม 5. อปริหาณิยธรรม ใช้กับการปกครอง ระบอบ -ทุนนิยม 6. ทศพิธราชธรรม ใช้กับการปกครอง ระบอบ. -การปกครองระบอบสมบูรณญาสิทธิราช 7. แคว้นมัลละ ปกครองโดยระบอบ -ระบอบสามัคคีธรรม 8. ปัจจันตชนบท หมายถึง -เมืองชายเเดนที่อยู่นอกมัชฌิมชนบทออกไป 9. เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ -นครราชคฤห์ 10. วรรณะแพศย์ ทำอาชีพ -ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม สีประจำคือ -สีเหลือง 11. วรรณะศูทร ทำอาชีพ.... -ใช้แรงงาน/กรรมกร สีประจำวรรณคือ -สีเขียว 12. วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ -ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนา ประกอบพิธีกรรม รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท สีประจำวรรณะคือ -สีขาว 13. วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่. -ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม สีประจำวรรณคือ -สีเเดง 14. คนไร้วรรณะคือ -จันฑาล 15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า -เวไนยสัตว์ หมายถึง -ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้ สอนได้ สามารถบรรลุธรรมได้ 16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ -งมงาย 17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ -มีทิฏฐิมานะสูง

16. ศรินดา วรรณศิริ เลขที่ 44     [125.25.153.55]     11 Jul 2009 - 18:08

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง  
-ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ 
-เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า  
-การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ    

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ  
-สามัคคีธรรม 

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ..

-ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ.
-ระบอบสมบูรณญาสิทธิราช.

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ
-สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง
-เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ

-ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ
-ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม สีประจำคือ  -เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....
-กรรมกร  สีประจำวรรณคือ -เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่
-ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท  
สีประจำวรรณะคือ  -ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่.
-ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม
สีประจำวรรณคือ -เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ
-จันทาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า  
-เวไนยสัตว์  หมายถึง -ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่
-งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่
-ทิฏฐิมานะ


17. น.ส.อภิชญา มะลิซ้อน     [58.8.48.53]     11 Jul 2009 - 18:45

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง // ตักสิลา

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่ // เเม่น้ำคงคา

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า // การปกครองในเเผนที่ที่เเสดงไว้โดยประมาณ    

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ // สามัคคีธรรม 

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ // ทุนนิยม

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ // ระบอบสมบูรณญาสิทธิราช.

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ // สามัคคีธรรม

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง // เมืองชายเเดนนอกมัชฌิมชนบทออกไป

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ // ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ // ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม สีประจำคือ // เหลือง

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ // กรรมกร  สีประจำวรรณคือ // เขียว

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่ // ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหน้าที่ศึกษา จดจำและสืบต่อคัมภีร์พระเวท  
สีประจำวรรณะคือ // ขาว

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่ // ป้องกันชาติบ้านเมือง และทำศึกสงคราม
สีประจำวรรณคือ // เเดง

14.  คนไร้วรรณะคือ // จันทาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า // เวไนยสัตว์  หมายถึง // ผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรม

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่ // งมงาย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ // ทิฏฐิมานะ


18. อัน     [118.173.130.196]     30 Jan 2010 - 22:57

ขอบคุณมากๆค่ะได้เอาไปอ่านเป็นแนวข้อสอบด้วย

19. kanomtom     [125.24.175.93]     20 Feb 2010 - 11:18

ทำได้ดีจังเลยอ่ะครับ

วันหลังจะได้นำไปเป็นแนวนะครับ

 

ขอบคุณพระอาจารย์ที่มีแนวดีๆ อย่างนี้นะครับ

 

thanawat_1122@hotmail.com

 

อยากได้จัง ครับ วานส่งมาด้วยน้า  


20. Merziuziy     [5.188.211.26]     29 Jun 2021 - 16:26

KdlPQS https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพด้วย
ชื่อผู้ตอบ
ย้อนกลับไปเว็บบอร์ด

© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.